1. ya … ya da ….
    You must either change your policiy or resign: Ya politikanı değiştir, ya da istifa
    et.
    either come or write: Ya gel ya da mektup yaz.
ya … ya ….
Either this or that: Ya bu, ya o.