enforcement

  1. İsim, Hukuk icra
  2. İsim yürürlüğe koyma, yürütme, infaz/icra/tatbik (etme), uygulama.
    law enforcement officer: polis.
  3. İsim zorlama, mecbur/icbar etme.
  4. İsim destek, takviye, pekiştirme, teyit, tekit.
  5. İsim zorunluluk, zaruret, zorlayan/icbar eden şey.
rehnin paraya çevrilmesi İsim, Hukuk
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
kanun uygulayıcılar İsim, Kamu Yönetimi
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk İsim, Kamu Yönetimi
kolluk görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk kuvvetleri görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk mensubu İsim, Kamu Yönetimi
emniyet personeli İsim, Kamu Yönetimi
rehni paraya çevirmek Fiil, Hukuk
gümrük mevzuatının uygulanması
gümrük muhafaza İsim, Vergi ve Gümrük
tenfiz kararı İsim, Uluslararası Hukuk
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
icra olanaklarının kolaylaşması
kanunun yürürlüğe konması
yürütme
muvakkat icra
tanıma ve tenfiz İsim, Hukuk
icra yoluyla uygulamaya koyan
icra yoluyla uygulamaya koyma
icra tetkik mercii
yürürlük tarihi
tenfiz kararı İsim, Uluslararası Hukuk
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
yürürlük kanunu İsim, Hukuk
icra tedbirleri İsim
bir alacağın mahkeme yoluyla icra mevkiine konması
kararın icrası İsim, Hukuk
yeni bir kanunun uygulanması
ihkak-ı hak İsim, Hukuk
hakkını kabul ettirme
bir emrin tatbik mevkiine konması
şartların kabul ettirilmesi
tekel uygulaması
kanun tatbiki
icra dairesi İsim, İcra ve İflas Hukuku
icra memuru
icra emri
icra usulü
icra usulü
icra hükümleri İsim
mahkeme marifetiyle icra mevkiine koyma
icra emrinin iptali İsim
medeni hukuk icra takibatı
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
icra makamları İsim
emniyet amiri
kanunu uygulayan icra memurları İsim
yasa uygulayıcıları İsim
ülkenin kanununun güçlü uygulanması
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
Kolluk Kuvvetleri Davranış Kuralları ve Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Birliği Kolluk Eğitimi Ajansı Özel Isim, Kurum İsimleri
Kolluk Direktifi Özel Isim, Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk