1. excise duty ile ayni anlama gelir. tüketim/istihlâk vergisi: içki, tütün vb. ne uygulanan vergi.
  2. excise tax ile ayni anlama gelir. ruhsatiye, işletme/eğlence vergisi: spor, eğlence, ticaret yerlerinin
    işletilmesi karşılığında ödenen vergi.
  3. vergi dairesi.
  4. vergilendirmek, vergi tarhetmek, tüketim vergisi almak.
  5. Cerrahi (tümör, ur vb.) kesip çıkarmak/atmak, oymak, temizlemek.
  6. (bir sözcüğü/tümceyi/paragrafı vb.) metinden çıkarmak, silmek, iptal etmek.
(Br) gümrük ve dolaylı vergiler idaresi
(Br) gümrük memuru
gider vergileri ve katma değer vergilerinin toplanmasıyla görevli devlet bakanı
(Br) gümrük vergileri İsim
(US) alkollü içki vergisi
alkollü içki vergisi
üreticinin ödediği üretim vergisi
gümrük kontroluna tabidir
gümrük kontrolüne tabidir
(Br) devlet tarafından atanan ve genelde gümrük vergileri İsim
satış vergileri İsim
katma değer vergisini toplamakla görevli memurlar İsim
(Br) konsolide devlet fonu
gümrükten geçme belgesi
(US) içki satma izni veren yerel kurul
özel tüketim vergileri İsim
excise ile ayni anlama gelir. tüketim/istihlâk vergisi: içki, tütün vb. ne uygulanan vergi.
(US) alkollü içki vergisi kanunu
içki satma ruhsatı
(US) alkollü içki satma izni
(Br) içki satma ruhsatı
(US) sigorta vergisi
tüketim dairesi vergisi
Gider Vergisi tahsil bürosu İsim
vergi memuru, tahsildar, vergi tahakkuk memuru. İsim
alkollü içkiden alınan vergi
alkollü içkiden alınan vergi
özel tüketim vergisi
excise ile ayni anlama gelir. ruhsatiye, işletme/eğlence vergisi: spor, eğlence, ticaret yerlerinin
işletilmesi karşılığında ödenen vergi.
fon payı İsim, Vergi ve Gümrük
munzam gider vergisi (gider vergisine tabi bir malın yabancı memleket mamulleriyle rekabet edebilmesi
için aynı cins malların ithalinde alınan munzam
(Br) gümrük ve tekel vergileri İsim
gümrük ve tekel vergileri İsim
ithalat gider vergisi
(US) ithalat gider vergisi
(US) perakendeci kira vergisi
tütün vergisi