1. Geçişli Fiil (tehlikeye, hücuma vb.) maruz bırakmak.
  to expose to radiation/rain/sunlight/danger/heat. to expose
  soldiers to gunfire. to expose oneself to bad influence/to danger.
 2. Geçişli Fiil açıkta bırakmak, açmak, (alenen) göstermek, arzetmek.
  to expose one's shoulders. to expose a card
  in a card game. A dress which leaves the back exposed.
  to be exposed to the view: açıkta/gözönünde olmak.
  exposed position
  ask. açık mevzi.
  exposed ground: açık arazi.
  an exposed hillside: açık yamaç.
 3. Geçişli Fiil sergilemek, teşhir etmek, gözönüne sermek/yaymak.
  exposed goods for sale in the market.
 4. Geçişli Fiil (sır, niyet, maksat vb.) açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek.
  to expose one's intention.
 5. Geçişli Fiil (cinayeti, gizli bir tertibi/teşebbüsü vb.) ihbar etmek, (içyüzünü) açıklamak, meydana vurmak/çıkarmak,
  maskesini indirmek.
  to expose a crime/a murderer. I threatned to expose him/his plan to the police.
  Digging has exposed the remains of a temple: Kazılar bir mabedin kalıntılarını meydana çıkardı.
 6. Geçişli Fiil (çocuğu, bir kimseyi vb.) terk etmek, bırakmak, bırakıp gitmek.
  The ancient Spartans used to expose
  babies that they did not want.
 7. Geçişli Fiil, Fotoğrafçılık ışıklamak, ışığa göstermek/maruz bırakmak, poz vermek.
 8. Geçişli Fiil kirli çamaşırları ortaya dökmek.
hayatını tehlikeye atmak Fiil
politik nüfuz sahibi kişi İsim
duçar olmak/etmek, (alaya, istihzaya vb.) maruz kalmak/bırakmak, yol açmak.
His fatness exposes him
to a lot of joking at the office, He exposed himself to the risk of losing his job.
bir suçu ortaya çıkarmak Fiil
filme poz vermek Fiil
yeni doğmuş bir bebeği tehlikeye maruz bırakmak Fiil
bir suikasti açığa çıkarmak Fiil
bir hırsızın maskesini düşürmek Fiil
meydana çıkarmak Fiil
teftiş için sergilemek Fiil
teftiş sergilemek Fiil
satış için sergilemek Fiil
malları satışa arz etmek Fiil
bırakmak Fiil
malları satışa arzetmek Fiil
malları dükkân vitrininde teşhir etmek Fiil
(karşısındakinde cinsel arzu uyandırmak maksadıyla) tenasül uzvunu göstermek.
kendini bir riske maruz bırakmak Fiil
kendini eleştirilere hedef yapmak Fiil
kendini tehlikeye maruz bırakmak Fiil
kendisini gülünç duruma düşürmek Fiil
maskesini kaldırmak Fiil
birinin birşey olduğunu açığa çıkarmak Fiil
birinin birşey olduğunu göstermek Fiil
birinin birşey olduğunu ortaya çıkarmak Fiil
birini birşeye maruz bırakmak Fiil
birini birşeye maruz kılmak Fiil
açığa çıkarmak Fiil
teçhil etmek Fiil
güneşletmek Fiil
gereksiz risklere atılmak Fiil
izah. açıklama, şerh. İsim
suçu ortaya koyma, gizli bir şeyi açıklama, teşhir. İsim
gizli kusurları meydana çıkaran makale, kitap vb. İsim