1. Sıfat tikel
 2. özel, hususî, şahsî, zata mahsus.
  My particular hobby. His particular interests. The particular person
  I had in mind.
  My particular choice: Benim şahsî seçeneğim.
 3. dikkate/kayda/zikre değer, şayanı dikkat, istisnaî, olağanüstü, önemli.
  Nothing particular happened.
  Take particular pains with his job. of particular importance.
  She didn't say anything particular: Önemli bir şey söylemedi.
  nothing in particular: kayda/zikre değer hiçbir şey.
 4. özgü, has, mahsus, müstesna.
  He took particular care of it. a particular characteristic of a skunk
  is his smell. Her particular type of humor.
 5. ayrıntılı, etraflı, teferruatlı, tafsilâtlı, mufassal.
  a particular description. She gave us a very
  particular account of her day.
 6. titiz, müşkülpesent, meraklı, pek dikkatli.
  be particular about one's food: yemek seçmek, yemek
  hususunda titiz olmak.
  be particular about one's dress: giyimine çok itina/özen göstermek, şık ve temiz giyinmek.

  a very particular housewife
  : çok titiz bir ev kadını.
 7. Mantık belirli, muayyen, sınırlı.
  “Some trees are oaks” is a proposition. “Some men are wise” is a particular affirmative.
 8. Hukuk kişisel, bireysel, ferdî.
 9. (bkz: partial ).
 10. tek, münferit.
  particular incidents.


 11. particular
  sıfatı bazen belirli bir şeyi ötekilerden ayırdetmekte kullanılır, o zaman Türkçeye
  çevrilmez:
  That particular chair is sold: O sandalye satıldı.
  for no particular reason: sebepsiz, belirli bir sebep olmadan.
  a particular friend of mine: bir dostum, dostlarımdan biri.
 12. İsim husus, madde, özel bir nokta.
  in every particular: her hususta.
  The work is complete in every
  particular. He is wrong in one particular.
 13. İsim, Mantık tikel
Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar (NACE kodu: 46.18) İsim, Sanayi ve Zanaatler
giyim kuşamına titizlik göstermek Fiil
dostlarını seçerken titiz davranmak Fiil
tipik Londra sisi
genelden özele sonuç çıkarmak Fiil
önemli bir ayrıntı olarak
özel bir kimse olmamak Fiil
bir emri eksiksiz yerine getirmek Fiil
önemli bir ayrıntı olarak
genellikle ve özellikle
özellikle, bilhassa.
In particular, he was criticized for pursuing a policy of conciliation.
anything/anyone
in particular: belirli/özel bir şey/kimse.
Are you looking for anything in particular?
nothing/nobody in particular: belirli/özel bir şe/bir kimse değil.
We talk about nothing in particular: Havadan sudan konuşuyoruz (Belirli bir şeyden söz etmiyoruz).
Londra sisi, Londraya özgü koyu sis.
özel acentelik
özel acentalık acentelik
küçük avarya
kaza sonucu meydana gelen zarar avarya
özel avarya
belli bir vakıanın iddiası
belli bir iş dalı
özel şube
özel vaka
nakliyat sigortasında sigortacının sigorta konusu hasardan korumak veya hasarı azaltmak için maruz kaldığı masraflar İsim
istisnai durumlar İsim
müstesna haller İsim
direkt masraflar İsim
mahalli âdet
yerel âdet
kısmi denge
ömür boyu intifa hakkı
özel fon
belli bir an
özel menfaatler
özel vasiyet
belirli bir şey üzerindeki rehin hakkı
belirli bir konudaki rehin hakkı
muayyen bir eşya üzerinde bizzat o eşya ile ilgili bir iş veya hizmet sebebiyle mevcut olan rüçhanlı takip veya hapis hakkı
maksat dıı mahsus
intikam hissi
kasti mahsus
kastı mahsus
özel işletme masrafları (iş hacmi ile birlikte değişen masraflar İsim
özel işletme masrafları İsim
özel bir iş için oluşturulan ortaklık
belli bir amacı yerine getirmek üzere kurulmuş ortaklık
(US) özel bir iş için oluşturulan ortaklık
(US) belli bir amacı yerine getirmek üzere kurulmuş ortaklık
hususi vekâletname
müstesna haldeki riziko
bir tek özel duruma ait risk
kısmi geçerlik
cüzi irade İsim, Din ve İnanç
bir ödemeyi belli bir borca ayırmak Fiil
belli bir borcu kapatmak istemek Fiil
kârların bir bölümünü belli bir vergi dönemine paylaştırmak Fiil
kârın bir kısmını belli bir mali yıla aktarmak Fiil
işleri metodik bir şekilde yaptırmada titizlik göstermek Fiil
herhangi bir mesleği olmamak Fiil
belli bir iş için uğramak Fiil
(US) belli kıymetli evraklar için veraset vergisinden muafiyet talep etmek Fiil
belli bir amaca uygunluk
belli bir nedenden
(FPA) hususi avarya müstesna
nakliyat sigortasında sigortacıların müşterek avarya dışında kısmi hasardan sorumlu olmama durumu
sigorta edilen rizikolardan özel avaryaların kaldırılması şartı
ayrıntılı rapor
bir şeyden özellikle nefret etmek Fiil
yapacak özel bir şeyi olmamak Fiil
Özellikle ilgili .... nin ... numaralı maddelerini
belli bir sebep olmaksızın terk edip gitmek Fiil
birkaç lira üstünde durmamak Fiil
belli durumlarda
ivedi çözüm bekleyen sorun
birini belli bir mevki için yetiştirmek Fiil
tam ve ayrıntılı talimat almak Fiil
özel bir ihbar almış olmamak Fiil
bir şeyi yaparken özel titizlik göstermemek Fiil
özel titizlik göstermek Fiil
özel itina göstermek Fiil
Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk