1. Sıfat kısmî, yalnız bir kısmı etkileyen/ilgilendiren/kapsayan.
    partial blindness. partial payment.
  2. Sıfat tikel, cüz'î, noksan, natamam, tamamlanmamış, eksik, dar, sınırlı, genel olmayan.
  3. Sıfat, Astronomi yarı, kısmî, parçalı.
    partial eclipse: kısmî/parçalı tutulma.
  4. Sıfat tarafgir, taraf tutan, haksız.
  5. Sıfat, Botanik ikincil, tâli.
kısmi devir
kısmî devir
taraf tutmak Fiil
taraf tutar olmak Fiil
kısmi kabul İsim
şartlı kabul
kısmi anlaşma
kısmi meblağ
kısmi analiz
kısmi devir ve temlik
kısmi denetim
kısmi denetimde bulunmak Fiil
kısmi denetim (yalnızca belirli bir döneme veya yalnızca belirli bazı belgelere ilişkin denetim
küçük avarya
hususi avarya (müşterek avaryadan olmayan zarar ve ziyanlar
taraf tutan hakem kararı
yarım pansiyon
(pansiyon veya otel) kahvaltı ile akşam yemeği dahil
kısmi borç belgesi
(Br) kısmi borç belgesi
bir sözleşmenin kısmen bozulması
kısmi ihlal
(iş) geçici olarak tatil etme
kısmi çarter
kısmi çarter (gemi veya uçağın sadece belli bir yerinin kiralanması yolu ile yapılan navlun sözleşmesi
kısmi konvertibilite
kısmi maliyet
kısmi hasar
malların kısmi hasar görmesi
malların kısmi hasar görmesi
kısmi kâr payı
kısmi karar İsim, Hukuk
davanın bir kısmına karşı yapılan savunma
davanın bir kısmına karşı yapılan savunma
kısmi teslim
kısmi teslimat
yarım/kısmî takma diş. İsim
kısmi bağımlılık
tikel türev, kısmî türev: çok değişkenli bir işlevin (diğer değişkenler sabit farzedilerek) yalnız bir
değişkene göre alınan türevi.
İsim
kısmi tahrip
tikel türetke, kısmî diferansiyel: çok değişkenli bir işlevin bir değişkene göre tikel türevi ile o değişkenin
artma miktarının çarpımı.
partial differential equation: tikel türetik denklem, kısmî diferansiyel denklem.
İsim
tikel türetme, tikel türev alma. İsim
önemli ölçüde pay senetlerine sahip olmak suretiyle sağlanan kısmi denetim
kısmi sakatlık İsim
kısmi ehliyetsizlik
mahdut ehliyetsizlik
kısmi ehliyetsizlik
kısmi dürtü İsim, Psikanaliz
kısmi güneş (ay) tutulması
kısmi ciro
kısmi denge
kısmi denge analizi (bir bireyin , şirketin , hane halkının ya da ensütrinin ekonominin dışında tutularak
davranışının analiz edilmesi
kısmi denge analizi
Avrupa Kısmi Anlaşmaları İsim
kısmi tahliye
kısmi delil
kısmi delik
kısmi denetim
kısmi icra
tikel üleşke/kesir, toplamları asıl kesire eşit olan basit kesirlerin herbiri. İsim
kısmi navlun anlaşması
kısmi imkânsızlık İsim
kısmi ehliyetsizlik
kısmi tazminat
kısmi ciro
kısmi ehliyetsizlik
kısmi sigorta
ancak kısmen geçerli bir vasiyet
nisbî butlan İsim, Hukuk
geçici sakatlık İsim
taraf tutan hâkim
kısmi hüküm İsim
kısmi zarar
kısmi ziyan
kısmi hasar (geminin veya yükün bir bölümünün hasara uğraması
kısmi seferberlik
kısmi seferberlik
kısmi tekel
yarı tekel
kısmi borç yükümlülüğü
kısmi teklif
bir parti mal teklifi
bir sanayinin kısmi çalıştırılması
kısmi sipariş
kısmi af
kısmi ödeme
kısmen ödeme (yapılan ödemenin borcun ancak bir kısmını karşılaması
kısmi ödeme planı
kısmi ödemeler İsim
kısmi ifa İsim, Hukuk
tikel basınç, kısmî basınç: bir karışımdaki gazlardan herbirinin aynı sıcaklıkta aynı hacmi işgal ettiği zamanki basıncı. İsim
kısmi geri ödeme
kısmi yenileme
yarı tornistan
kısmi satış
hesabın kısmen tasfiyesi
(US) kısmi sevkıyat (akreditifte belirtilen toplam mal miktarının bir kısmının gönderilmesi
kısmi sevkiyat
kısmi sevkıyat
tek taraflı ifade
kısmi başarı
kısmi miras
tutkun, meyilli, çok sever, müptelâ.
I'm partial to chocolate cake: Çikolatalı pastaya bayılırım/çok severim.
tikel ses, tikel ton: bileşik bir sesi oluşturan sinüsoidal titreşimlerden herbiri (ana ses veya harmonik).
Sadece
partial ile ayni anlama gelir.
upper partial tone: uyumcul, harmoni
İsim
kısmi işsizlik
kısmi işsizlik yardımı
kısmi geçerlik
bir ceza duruşmasında jürinin suçluyu kendisine isnat edilen (yüklenilen) suçların bazısından suçlu bulması
kısmi hüküm
kısmi denetim
(bankadan) kısmi para çekiş
birini kayırmak Fiil
zaaf göstermek Fiil
kısmi sakatlık İsim
devamlı kısmi sakatlık sigortası İsim
kısmi rücu hakkı saklı olarak