1. ak(ıt)mak.
  The river flows into the sea.
 2. (kan) dolaşmak, deveran etmek.
 3. fışkırmak.
 4. çıkıp yayılmak, tamim edilmek, neşredilmek.
  Orders flowed from the office.
 5. (kadın) âdet görmek, aybaşı olmak.
 6. gelip gitmek, dolup boşalmak, sel gibi akmak.
  to flow past sth.: bir şeyin önünden geçip gitmek.

  The crowd flowed through the gates. Tears were flowing down her cheeks.
 7. (söz, düşünce vb.) akıcı olmak, kolayca birbirini izlemek, selis/beliğ olmak.
 8. (saç) dökülmek, uzanmak.
  Her hair flowed over her shoulders: Saçları omuzlarına dökülmüştü.
 9. (içki vb.) bol bol/su gibi içilmek/sarfedilmek.
  The tavern flowed with wine.
 10. taşmak, kabarmak, met halinde olmak.
 11. sel/su basmak.
  The water flowed over the fields: Tarlaları su bastı.
 12. âhenkli/akıcı olmak, göze hoş görünmek.
  The lines of the statue flow.
 13. dolmak, dolup taşmak.
  The heart flowing with joy. Her eyes flowed with tears.
  land flowing
  with milk and honey: bereketli toprak/arazi/diyar, refah içinde olan ülke.
 14. akma, akış.
 15. akıntı, akım, cereyan.
 16. verdi, debi, belirli zamanda akan sıvı miktarı.
  a daily flow of 150 m3.
 17. Fizik akı, seyelân.
 18. (kadınlarda) âdet, aybaşı.
 19. taşma, taşkın.
 20. met.
 21. akıcılık, zarafet.
  the flow of a gown.
 22. düzgün konuşma yeteneği, akıcılık, selâset, belagat.
  have a ready flow of language: çok akıcı/selis konuşmak.
bir program sırasında dinleyici ya da izleyicilerin kazanılması ya da kaybedilmesi
ters akıntı
iki yönlü akım
iki taraflı mal akışı
iki taraflı para akışı
kan akışı İsim, Fizyoloji
sermaye akışı
sermaye akımı
eldeki para veya net kâr: bir firmanın gelirinden vergiler, aşınma payı ve diğer masraflar çıktıktan
sonra kalan nakit para. Yeni yatırımlara ayrılan tahsisat çiktıktan sonra gerisi hissedarlara kâr olarak dağıtılır.
İsim
nakit akışı
maliyet akışı
para akışı
gel-git
met-cezir
nakit akışı ile finanse etmek Fiil
nakit akımı ile finanse etmek Fiil
fon akışı
gen akışı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
çoğunluğa uymak Fiil
sürüden ayrılmamak Fiil
faiz tahsilatı
kaygan akış, sıvı zerrelerinin bir cisim etrafında sabit (veya düzgün değişen) hızla akması. turbulent flow
malzeme akışı
net tasarruflar girdisi
beklenen nakit akımının şimdiki değeri
bir şirketin gerçekleştirmeyi beklediği net nakit meblağ
üretim akışı
program akışı
program akışı
kaygan akış, sıvı zerrelerinin bir cisim etrafında sabit (veya düzgün değişen) hızla akması. turbulent flow
gelgit olayında suların yükselmesi
ülke ya da anakaranın içine ya da dışına turistlerin hareket yönü ve sayısının istatistiksel ölçümü
turist akışı
belirli bir süre içinde bir bölge
trafik akışı
burgaçlı/çevrintili akıntı.
su akıntısı
su akışı
servet akışı
söz akışı
sürekli iş bandı
(para) geri akmak Fiil
(petrol kuyusu) sarsıntıyla akmak Fiil

flow sheet ile ayni anlama gelir. izlem: üretim sürecinde, malzemenin geçirdiği evreleri gösteren ayrıntılı çizenek. İsim
(bilgisayarda) akış çizeneği: bir sorunun çözüm yöntemini, işlem sırasını gösteren çizenek. İsim
(otomatik kontrol düzenlerinde, telefon santrallarında vb.) elemanların birbirine bağlı olarak işleyiş sırasını gösteren çizenek. İsim
ikili akış şeması
(uçak) akım şekli
akış denetimi
(uçak) akış kesiti
izlem özeti: bilgisayar için düzenlenmiş az ayrıntılı izlem. İsim
(uçak) akım sürüklemesi
…in sonucu olmak Fiil
…den kaynaklanmak Fiil
birşeyden çıkmak Fiil
birşeyin sonucunda ortaya çıkmak Fiil
birşeyden doğmak Fiil
birşeyin sonucunda gerçekleşmek Fiil
akımlı ısıtıcı
(sipariş) akmak Fiil
denize dökülmek Fiil
akış hattı
yetki akışı
sermaye akışı
nakit akışı
mal akışı
masraf akışı
kredi akışı
dolar akışı
sığınmacı hücumu
döviz akışı
fon akışı
fon akışı hesabı
fon akışı hesabı
fon akışı yaklaşımı
fon akışı sistemi
mal akışı
gelir akışı
sipariş akışı
yatırım akışı
mal akışı
para akışı
tasarruf akışı
sömürgeci hücumu
(gelgit olayında suların) yükselmesi
turist akını
trafik akışı
akış hacmi
söz akışı
iş akışı
dünya ticaretinin akışı
dışarı akmak Fiil
(ırmak) taşmak Fiil
sürekli iş
iş akışı tablosu İsim
sürekli iş bandı üretimi
flow chart ile ayni anlama gelir. izlem: üretim sürecinde, malzemenin geçirdiği evreleri gösteren ayrıntılı çizenek.
flow chart (1). İsim
sürekli iş bandı sistemi
yazın toprağı su basmak Fiil
güçlü bir şekilde hissedilmek Fiil
baskın bir duygu olmak Fiil
(uçak) içinden ateş
baskın olmak Fiil
akış hacmi
nakit akış analizi
nakit akışı analizi
nakit akışı tablosu İsim
nakit akım tablosu İsim
gelirin dairesel akışı (bir ekonomide para ve malların değişik gruplar arasında el değiştirmesi işlemi
ağız kalabalığına getirmek Fiil
maliyet akışı kavramı
maliyetin fonksiyonlarla
üretim süreçleriyle
bitmiş ürünlerle ya da diğer faaliyet konularıyla ilişkilendirilmesi
veri (bilgi) akış diyagramı
indirgenmiş nakit akışı İsim, Muhasebe
indirgenmiş nakit akımı İsim, Muhasebe
indirgenmiş nakit akımları yöntemi İsim, Muhasebe
indirgenmiş nakit akışı yöntemi İsim, Muhasebe
sürekli vergi akışı sağlamak Fiil
düzenli üretim akışı
malların serbest dolaşımı
makineli tüfek gibi konuşmak Fiil
çok akıcı konuşmak Fiil
iki memleket arasındaki ticaret akışını durdurmak Fiil
iş akış denetimi
mantıksal akış diyagramı
makro akış şeması
eriyik akış hızı İsim, Kimya
maddi olay (sigortacıların rizikoyu kabul edip etmeyeceklerine , kabul ettikleri takdirde primin ve diğer
şartların ne olacağına karar verebilmeleri i
debi İsim, Mühendislik