1. İsim, Matematik taban sayısı
 2. İsim baz (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim, Askerlik üs
 4. İsim taban, etek, kaide.
  the base of a machine/pillar.
  the base of a mountain: dağın eteği.
 5. İsim esas, temel.
  the base of a building: binanın temeli.
  the bases of needed reform: gerekli reformların esası.
 6. İsim zemin, fon.
 7. İsim, Mimarlık (heykel, sütun vb.) taban, altlık, oturak, kaide.
  the base of a column: bir sütunun tabanı/kaidesi.
 8. İsim (dalın, sapın, bir organın) gövdeye birleştiği yer, sap dibi, bağlantı noktası.
  The base of the thumb
  is where it joins the hand.
 9. İsim ana madde.
  paint with a lead base: ana maddesi kurşun olan boya.
 10. İsim çıkış (noktası), hareket başlangıcı.
  After we reached the top of the mountain, we returned to our base camp.
 11. İsim (beyzbolde) köşe: bir oyuncunun koşmaya başlamadan önce dokunması gereken 4 noktadan herbiri.
 12. İsim, Askerlik2 üs.
  base command: üs komutanlığı.
  base of operations: hareket üssü.
  air base: hava
  üssü.
  naval base: deniz üssü.
 13. İsim, Geometri taban, kaide.
  the base of a triangle/pyramide: üçgenin/piramidin tabanı.
 14. İsim, Matematik taban: logaritmanın, sayı sisteminin vb. tabanı.
  Ordinary numbers use base 10, but many computers
  work to base 2. The base of the natural logarithm is the number e.
 15. İsim, Kimya baz, alkali.
 16. İsim, Gramer kök, taban: ekler atıldıktan sonra kalan sözcük.
 17. İsim, Elektrik-Elektronik (transistorlarda) baz, taban.
 18. Fiil kurmak, esasını koymak, tesis etmek.
 19. Fiil temel atmak.
 20. Sıfat alçak, âdi, rezil, kötü, aşağılık.
  base-hearted: alçak tabiatlı.
  base-minded: kötü fikirli.
 21. Sıfat şerefsiz, haysiyetsiz, haysiyet kırıcı, küçük düşürücü.
  The soldiers were punished for their base
  conduct/behavior in running away from the enemy.
 22. Sıfat değersiz, kıymetsiz, değeri düşük.
  base currency: değeri düşük para.
  Iron is a base metal, gold a precious one.
 23. Sıfat kalp, sahte, düşük nitelikli.
  base coin: kalp para.
 24. Sıfat piç, soysuz, gayrımeşru.
  base-born: piç.
 25. Sıfat kibarlığını/asaletini/zarafetini yitirmiş, âdi, basit, bayağı, avama mahsus.
  base language.
 26. Sıfat (a) ufak yapılı, kısa, alçak, (b) alelâde, basit, aşağı mevki ve dereceli.
  base employment.
 27. Sıfat kalın (tonlu), pes perdeli, bas.
  the base tones of a piano: piyanonun kalın sesleri.
 28. pavilion ile ayni anlama gelir. kıymetli taşın alt kısmı, taban.
pusulasını şaşırmak Fiil
pabuç
(Fr) vergiden muaf tutulan kısım
hava üssü. İsim
hava üssü İsim, Askerlik
hava kuvvetleri üssü
atom üssü
(klâsik mimaride) sütun tabanı.
havacılık üssü
baza İsim
genel maliyetin matrahı
sermaye bazı
sermaye tabanı İsim, Bankacılık
mesleğin dayndığı esas
mesleğin dayandığı temel
carrier ile ayni anlama gelir. vernik boya yapımında rengin katıldığı astar/taban madde.
sınıfsal temel İsim, Sosyoloji
bulut alt sınırı
müşteri tabanı İsim, İşletme
silindir başlığı
veri tabanı: bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve bilgisayarda saklanan bilgi topluluğu. İsim
amortismana esas olan değer
dağıtımlı veri tabanı Bilgi Teknolojileri
menzil mıntıkası İsim
avcı uçağı üssü
first ile ayni anlama gelir. (a) (beyzbolde) koşucunun ilk ulaşacağı üs, (b) ilk amaç/hedef, bir
işte ulaşılmak istenen ilk aşama.
(çift vergileme anlaşması) sabit temel
dış ülkelerdeki üsler
sakız mayası İsim, Gıda ve Mutfak
(beyzbol) ev kalesi. İsim
ana üs, merkez anayurt üssü. İsim, Denizcilik
gelir vergisi matrahı
ak boya: boyayı redükleyerek elde edilen renksiz veya hafif renkli bileşim. Tekrar oksitlenerek boya olur.
askeri üs
askeri üs İsim, Askerlik
roket üssü
parasal taban
parasal taban (rezerv para , para bazı ; yüksek güçteki para
deniz üssü
(a) tamamen yanlış (yolda), yanılmış.
The police were way off base when they tried to accuse her of
the theft.
Your idea is completely off base : Fikriniz tamamıyla yanlış. (b) hazırlıksız.
She caught me off base with that question: O soru ile beni hazırlıksız yakaladı (gafil avladı).
harekât üssü
yapılan işin hacmi ya da ticaretin bir yüzdesi olarak hesaplanması
kiranın
politikacının seçmen grubu
kuvvet üssü
fiyat tabanı
ürün bazı
yakıt ikmali üssü
araştırma konusu
roket üssü
deniz üssü
deniz uçağı üssü
ileri deniz ikmal üssü, konaklama üssü.
denizaltı üssü
temel olarak almak Fiil
vergi matrahı İsim, Vergi ve Gümrük
matrah
kaidesiz
temel ücret
alçakça hareket
soysuzluk
bölgesel ihracat üretimi
taban adresi Bilgi Teknolojileri
toplanma havaalanı
buluş patente bağlamak Fiil
temel stok değerleme yöntemi (elde bulundurulması gereken asgari stokun en düşük birim maliyetiyle mevcut
stok miktarı ve asgari stok miktarı arasında
onun bunun çocuğu
anası babası soysuz
katışık kurşun külçesi: içinde az miktarda altın, gümüş, çinko vb. bulunur. İsim
yakıtını otomatik olarak alan soba/fırın/ısıtıcı. İsim
yığınak kampı
üslenme alanı İsim, Askerlik
(Br) sahte para
(US) kıymetsiz madenler karışımından yapılmış para
(Br) kalp para
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
dış ülkelerdeki şubelerini finanse eden şirket
alçak (yüksek olmayan) mahkeme
aşağı dereceli mahkeme
ham petrol
arka bahçe (Br) ham petrol
askeriyenin ana deposu İsim
ana yön
baz etkisi İsim, Ekonomi
uç genişletmesi İsim, İnşaat
ABD Hava Kuvvetleri mensuplarına mahsus satış mağazası. İsim
değişmez sabit ücret
temel rakam
temel rakam (istatistikte , öteki rakamların kıyaslandığı bir rakam
yıldızdan yön alma
düşük ayarlı altın
(beyzbolde) başarılı vuruş. İsim
askeri hastane
askeri üs hastanesi
taban düzeyi: akarsuyun araziyi aşındırabileceği en alçak düzey.
taban seviyesi İsim, Coğrafya
temel çizgi, ana çizi, ana hat: ölçme veya mukayese için esas tutulan çizgi. İsim
(beyzbolde) koşan oyuncunun içinde kalması gereken alanı sınırlayan çizgi. İsim
adi romanlar
motorlu araçlar bakım yeri
ucuz maden: altın, gümüş, platin gibi asal madenlerden başka madenler (demir, kurşun, bakır, çinko vb.).
noble metal, precious metal.
İsim
bir alaşımın aslî madeni. İsim
üzerine kaplama yapılan maden. İsim
teneke ve madeni eşya
kalp para
(Br) sahte para
baz morfin
adi gerekçeler İsim
aşağılık niyetler İsim
taban rakamı
taban sayısı
harekât üssü
ikmal üssü
baz yağı
nakit üzerinde hesap yapmak Fiil
taban sayfası İsim
aslî maaş/ücret: fazla mesai vb. hariç, normal sürede yapılan iş karşılığı alınan ücret. İsim
temel devre
esas devre
karşılaştırma için temel kabul edilen dönem
taban
kaide
esas nokta (topçuluk
reasürans prim fiyatının uygulandığı sedan şirket primi
esas prim
esas fiyat (ilâve masraflar hariç). İsim
taşıma ücretinin hesabına esas tutulan fiyat. İsim
esas ücret: saat veya parça başına ödenen ücret. İsim
asgari kazanç
taban ücret
taban yazmacı Bilgi Teknolojileri
parça başına ücret
esas ödemeler
saat başına ücret
çıplak ücret İsim, İstihdam
baz dizilimi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
üs hizmetleri İsim
adi hizmetler İsim
aşağı tabakadan kimselerin yapacağı hizmetler İsim
taban kesme İsim, İnşaat
birşeyi birşey için temel almak Fiil
birşeyi birşey temeli üzerine kurmak Fiil
birşeyi birşeye dayandırmak Fiil
dayamak Fiil
birşeyi birşeye dayandırmak Fiil
birşeyi birşey temeli üzerine kurmak Fiil
baz istasyonu İsim, İletişim
temel stok değerlendirme yöntemi
mevcut miktarlarda belirli düzeye inildiğinde stoku takviye sistemi
karşılıklar fonu
yedek akçe
ortalama bir işçinin bir işi yapması için gerekli süre
taban zaman
temel zaman
normal çalışma zamanı
ücretin hesaplanmasında esas olan birim (parça adedi , zaman birimi gibi
matrah değeri
maliyet fiyatı
temel ücret haddi
bir temel devreye ait bilgilere dayanılarak hazırlanan ağırlıklı endeks sisteminin ağırlıkları İsim
temel yıl
baz yıl
başvuru yılı
istatistikte
hava üssü komutanı
yaklaşma esas çizgisi
nakit üzerinden (hesap yapmak)
sıfır tabanlı bütçeleme