1. İsim hibe
 2. bahşetmek, ihsan etmek, imtiyaz vermek.
  to grant a charter.
 3. vermek, hibe etmek, bağışlamak.
  to grant permission. The boys were granted a holiday for Queen's wedding.
 4. razı olmak, muvafakat etmek, kabul/tasdik etmek.
  to grant a request. I grant that you are right.
 5. (doğru) farzetmek, kabul/ikrar etmek.
  I had to grant him the reasonableness of his argument.
 6. ferağ etmek.
  to grant property.
 7. bağış, teberru, hibe, ihsan, imtiyaz, ödenek, burs.
  The company received large grants from the government for research.
 8. bağışlama, hibe/teberru/ihsan etme, imtiyaz verme.
 9. Hukuk ferağ, terk, hibe.
 10. senetle bağışlanan mal/arazi.
 11. Maine, N. Hempshire ve Vermount'ta vaktiyle şahıslara/kurumlara bağışlanmış bölge.
Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri İsim, Uluslararası Hukuk
küçük hibe İsim
küçük destek İsim
nasip etmek Fiil
(Br) memleket dışında düzenlenen bir vasiyetnamenin tasdiki
yıllık tahsisat
yıllık nakdi yardım
yıllık sübvansiyon
para yardımı
sübvansiyon başvurusu
toplu bağış: Federal hükümetin eğitim, imar vb. için eyaletlere verdiği toplu tahsisat. İsim
bütçe tahsisatı
proje yardımı (yeni bir yol aydınlatması gibi tasdik edilmiş projeler için hükümetçe yerel idareye verilen mali yardım
para yardımı
proje yardımı
(Br) özel bir kullanım için hükümetin mahalli idarelere yardımı
İngiltere'de özel bir kullanım için merkezi hükümetçe yerel yönetimlere yapılan yardım
bağış şartları İsim
bağış şartları İsim
bir bağışın teyidi
müsaade tarihi
(Br) ölüm yardımı
ihtiyari bağış
otomatik olarak ödenmeyip
lehdara ödenmesi ilgili makamın tercihine bırakılmış bağış
eğitim bursu
eğitim yardımı İsim, Eğitim
eğitim yardımı
(Br) mahalli emlak vergisi gelirlerindeki eşitsizlikleri azaltmak için merkezi hükümetin az gelirli mahalli
idarelere yaptığı yıllık yardım
sarih müsaade
(US) devlet yardımı
ölüm yardımı
emlak vergisine destek yardım
emlak vergisine destek yardımı
devlet yardımı
devlet tahsisi
devlet yardımı
ihtiyaç bursu İsim, Eğitim
ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir
yatırım tahsisatı
yatırım bağışı
yatırım sübvansiyonu
hükümet tarafından şirketlere bazı amaçlar için tahsis edilmiş para bağışı
hibe arazi, arazi bağışı: okul, demiryolu vb. yapılması için hükümetin verdiği arazi İsim
müsaade mektubu
izin mektubu
müsaade
onay mektubu
belgesiz devredilebilir olmak Fiil
ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir olmak Fiil
bakım yardımı
geçim yardımı
hak kazanan herkese ya da örgütlere tahsis edilmesi gereken bağış
zorunlu bağış
evlilik yardımı
(Br) doğum yardımı
doğum yardımı
para yardımı
nakdi yardım
para bağışı
parlamento onayı
kamu arazisinin özel kişilere devir ve temliki
(Br) üretim primi
kamu imtiyazı
araştırma yardımı
bir bağışın yenilenmesi
bir imtiyazı geri almak Fiil
belli bir amaca yönelik yardım
program yardımı (İngiltere'de yerel yönetimin belirli hizmet ya da faaliyet giderlerini karşılamak için
merkezi hükümetçe verilen yıllık mali yardım
devlet sübvansiyonu
öğrenci yardımı
öğrenci yardımı
ek yardım
ek tahsisat
makam maaşı
eğitim yardımı
Hazine yardımı İsim, Kamu Maliyesi
sosyal yardım
diploma vermek Fiil
belge vermek Fiil
müsaade vermek Fiil
imtiyazname vermek Fiil
imtiyaz bahşetmek Fiil
kredi vermek Fiil
ödemede süre tanımak Fiil
ödeme de süre tanımak Fiil
boşanma izni vermek Fiil
kiralamak Fiil
kiracı olarak kabul etmek Fiil
lisans vermek Fiil
ruhsat vermek Fiil
ruhsatlandırmak Fiil
kredi vermek Fiil
moratoryuma müsaade etmek Fiil
önergeyi onaylamak Fiil
emekli maaşı vermek Fiil
dilekçe vermek Fiil
dilekçeyi kabul etmek Fiil
imtiyaz tanımak Fiil
indirim uygulamak Fiil
geri ödemeden yararlanma imkanı bahşetmek Fiil
haczi kaldırmak Fiil
bir ricayı yerine getirmek Fiil
ricayı yerine getirmek Fiil
mühlet vermek Fiil
süre tanımak Fiil
bir hak vermek Fiil
mali destek sağlamak Fiil
ek yardımda bulunmak Fiil
vasiyetin infazı talimatını vermek Fiil
para yardımı
devlet destekli
sübvansiyon verilmiş
sübvansiyon almış
devlet yardımı görmüş
yardım vermek Fiil
genel af çıkarmak Fiil
avans vermek Fiil
ödenek ayırmak Fiil
irtifak hakkı vermek Fiil
muafiyet tanımak Fiil
mezardan çıkarma izni vermek Fiil
mehil vermek Fiil
ihtiyati tedbir kararı vermek Fiil
bir görüşme bahşetmek Fiil
hibe başvurusu İsim
sığınma hakkı tanımak Fiil
siyasal sığınma hakkı tanımak Fiil
izin zni vermek Fiil
özerklik vermek Fiil
senetli devir temlik
bazı olanaklar sağlamak Fiil
doğum yardımı
gümrüksüz mal ithaline müsaade etmek Fiil
muafiyet tanımak Fiil
şirket çalışanının kendi şirketinin hisse senetleri üzerinde opsiyon kullanma fiyatı
sübvansiyon formülü
aklamak Fiil
bağışıklık vermek Fiil
devletçe yapılan para yardımı
faiz vermek Fiil
arazi bağışlamak Fiil
izin vermek Fiil
temyiz etme hakkı tanımak Fiil
temyize müsaade etmek Fiil
vasiyeti tenfiz için mektup bu vermek Fiil
vasiyeti tenfiz için mektup vermek Fiil
teminat karşılığı kredi vermek Fiil
hibe olarak para vermek Fiil
imtiyaz verme
icara verme
patent verme
para yardımı
avans verme
irtifak hakkı verme
savaş hakkı tanıma
müflisi iflas borcundan ibra etme
arazi bağışı
lisans verilmesi
maden ocağı işletme izni verme
para yardımında bulunmak Fiil
mahkemenin bir vasiyetnamenin geçerliliğini saptayan kazai kararı
kredi hesabı kolaylıkları tanımak Fiil
affetmek Fiil
izin vermek Fiil
bu opsiyon için ödeyecekleri fiyat
(US) işçilerin çalıştıkları şirketin hisse senetlerini satın almaya tercihli opsiyonu olduğunda
ön sırayı vermek Fiil
öncelik vermek Fiil
imtiyaz vermek Fiil
vergi indirimi tanımak Fiil
birinin dilekçesine olumlu yanıt vermek Fiil
birini dinlemeyi kabul etmek Fiil
biriyle görüşmeyi kabul etmek Fiil
birini hoşgörmek Fiil
birine kolaylıklar tanımak Fiil
birini affetmek Fiil
birine birşey bahşetmek Fiil
birine birşey vermek Fiil
tevcih etmek Fiil
cezayı ertelemek Fiil
müflisin borçlarından kurtulduğunu ilan etmek Fiil
tanıma belgesi vermek Fiil
mühlet vermek Fiil
zaman tanımak Fiil
yerel idare tarafından değil de hükümetçe kurulmuş okul
(US) devletçe desteklenen üniversite