1. Sıfat, Reklamcılık brüt
 2. kesintisiz, brüt, gayrısafi, kesintiler yapılmadan önce.
  gross profits. gross income.
  gross
  tonnage: gayrısafi/brüt tonilato.
  gross weight: brüt ağırlık.
 3. daniska, tam, yontulmamış.
  a gross scoundrell: alçağın daniskası.
 4. bariz, apaçık, göze batan, affedilmez.
  gross injustice. gross error. gross negligence.
 5. çirkin, kötü, şenî, iğrenç, müstehcen, ayıp, tiksindirici.
  gross remarks. She was shocked by the gross words he used.
 6. kaba, cahil, bilgisiz.
  gross ignorance: kara cahillik.
 7. iri, büyük.
  She makes gross errors in pronunciation.
 8. çok şişman, cüsseli.
 9. sık, kesif, kalın, ağır.
  gross vegetation. gross growth of a jungle.
 10. genel, geniş kapsamlı, kabasaba, üstünkörü.
 11. toptan, tüm, tekmil.
  The gross weight of the box of candy is more than the weight of the candy alone.
 12. mikroskopsuz görülebilen.
  a gross lesion.
 13. grosa, 12 düzine, 144 adet.
  by the gross: grosalarla, 144 adet olarak.
 14. kesintisiz/brüt gelir.
 15. küme, hepsi, bütünü.
alt ısıl değer, alt kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
net olmayan nafaka
vergiler çıkarılmadan nafaka
gişe brüt geliri
brüt kasa geliri
toptan
bol bol
araziye veya arsaya doğrudan bağlı olmayan sözleşme
şahsi irtifak hakkı
yabancı ülke temsilcisi
12 grosa, 12x144 = 1728 adet. İsim
toptan, bütünüyle.
nakliyat sigortasında tenzillerden önceki brüt prim
gayri menkule bağlı olmayan hak
toptan satış
brüt ağırlığı tespit etmek Fiil
ağır suiistimal
ırza geçme
deniz ödüncü
brüt tutar
brüt kira
bir şirketin tüm varlığı
brüt aktif
büyük avarya
brüt ortalama saat ücreti
brüt ortalama saat ücreti
brüt bakiye
reklam ajansının yıllık cirosu İsim
reklam verene çıkartılan reklam harcamaları faturası
aktif değerin brüt tutarı (hiç indirimsiz muhasebe değeri ; bir maddi duran varlığın birikmiş amortismanları
düşülmeden önceki defter değeri
ağır ihmal
brüt taşıma kapasitesi
brüt kiralama
(açık hava reklamcılığında) belirli bir süre içinde bir reklamın önünden geçen toplam insan sayısı
brüt komisyon
brüt tazminat
gayri safi olarak ödenen ücret
brüt ücret
brüt şirket yatırımı
brüt maliyet
(US) toplam borçlar İsim
toplam borç
toplam borçlar İsim
bir taşıma aracının alacağı yük ağırlığı
toplam brüt mevduat
brüt temettü
brüt temettü payı
gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) İsim, Ekonomi
gayri safî kâr
brüt kazançlar İsim
brüt kazanç
brüt kazanç rakamı
(makine) toplam verim
brüt karşılık
brüt tekabülü (net miktar artı başlangıçtaki brüt miktarla net miktar arasındaki fark
ağır hata
brüt miras
brüt fiyat
ağır kusur
gayrisafi sabit sermaye yatırımları İsim
brüt navlun
brüt yük
saat ücreti
saat başına kazanç
gayri safi gelir
indirim ya da vergi öncesi gelir toplamı
brüt gelir (indirim ya da vergi öncesi gelir toplamı
brüt gelir
büyük nankörlük
büyük haksızlık
ağır haksızlık
ağır hakaret
gayrisafi faiz
brüt faiz
gayrisafi milli ürün
kaba dil
brüt borç
(US) brüt borç
(US) sorumluluk
(sigorta) en yüksek sınır
brüt yük
brüt kayıp
brüt zarar
satış fiyatının maliyetin altına düşmesi
brüt kaybı
brüt kâr oranı İsim, Muhasebe
brüt kâr marjı İsim, Muhasebe
brüt kâr payı
brüt kâr (perakende ve toptan satış fiyatları arasındaki fark
brüt kâr
brüt kâr yöntemi İsim, Muhasebe
brüt kâr haddi
brüt kâr marjı
ağır suç
görevi kötüye kullanma
ağır suiistimal İsim, Hukuk
büyük hata
kazanç paylaşma havuzu
brüt kamu borcu (devlet dairelerinin ve kurumlarının birbirlerine karşı olan borçlarını da içeren kamu borçları toplamı
brüt kamu borcu
brüt milli harcamalar (amortisman karşılıkları dahil bir memlekette bir yıl içinde yapılan harcamalar toplamı
gayrisafi milli harcama
brüt milli harcamalar İsim
gayri safi milli harcamalar İsim
brüt milli gelir
gayrisafi milli hasıla (GSMH) İsim, Ekonomi
tam çalışma boşluğu
ağır ihmal İsim, Hukuk
ağır kusur İsim, Hukuk
brüt maaş
brüt kâr
brüt prim
brüt fiyat
brüt fiyat yöntemi
brüt özel yerli yatırımlar İsim
brüt hâsıla
brüt hâsıla
brüt hâsılat
gayrisafi hasılat İsim, Muhasebe
brüt hâsılat
gayrısafi kâr. İsim
brüt kâr analizi (türlü yıllarda elde edilen net kârların karşılaştırılması
brüt kâr analizi
(envanter) brüt kâr metodu
satış üzerinden brüt kâr
reklam izleyici kitlesi ölçü birimi İsim, Reklamcılık
brüt hâsılat
gayri safi satışlar (masraflar çıkmadan önce menkul ve gayri menkul hak ve menfaatlerin gelirler toplamı
brüt alacaklar İsim
gros ton (istisnalar dışında geminin bütün yerlerinin kadem küp olarak hacminin 100'e bölünmesiyle elde
edilen hacim ölçüsü (2 . 83 m3
brüt ücret
brüt kira
brüt kira
brüt konservasyon
brüt gelir
brüt gelirler İsim
brüt maaş
brüt satışlar (malların gider ve kârını da kapsayan satış tutarları İsim
toptan satışlar İsim
brüt satışlar İsim
brüt tasarruf
brüt takas İsim, Bankacılık
toplam tutar
brüt meblağ
brüt kâr
brüt fazlalık
geminin bütün işletme masraflarına ek olarak liman
puantaj vb masraflarının gemi sahibine ait olacağına dair yapılan kira anlaşması koşulları İsim
boşaltma
yükleme
ton (1) (
long ton). İsim

gross tonnage = gross register tonnage ile ayni anlama gelir. brüt tonaj: bir geminin (bazı açık
kısımları, güverte binaları ve depoları hariç) toplam hacmi (100 kadem küp cinsinden).
İsim
gross ton ile ayni anlama gelir. brüt tonaj: bir geminin (bazı açık kısımları, güverte binaları
ve depoları hariç) toplam hacmi (100 kadem küp cinsinden).
gros tonilato İsim, Denizcilik
genel toplam
brüt ticaret kârı
brüt ciro
net kazancın brütünü bulmak Fiil
brüt değer
brüt ücret
groston Denizcilik
brüt ağırlık, daralı/gayrısafi ağırlık. İsim
: brüt ağırlık.
brüt ağırlık İsim, Çevre ve Ekoloji
brüt işletme sermayesi
brüt getiri
bir yatırımdan elde edilen gelirin vergi düşülmeden önce hesaplanması
brüt randıman
tespit edilmiş gayri safi gelir
vergiye tabi brüt gelir
federal veraset vergisi hariç brüt müsaade edilen bütün mahsuplar düşüldükten sonraki değer
ortalama yıllık brüt gelir
yazılı deniz ödüncü sözleşmesi
cezai ağır ihmal
brüt gelirden düşme
s vergi dışı tutulan gelir
asli brüt prim (sigortacının sigortalıya komisyon ve benzeri indirimleri nazara almadan tahakkuk ettirdiği prim
potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
kayıtlı brüt tonaj
brüt kayıtlı tonaj