1. Fiil yükünleş(tir)mek, üşerleş(tir)mek, iyonlaş(tır)mak, iyonlara ayır(ıl)mak.