1. İsim anahtar.
  master/skeleton key: ana anahtar, birçok kilitleri açan anahtar.
  pass key: maymuncuk.

  put the key in the lock: anahtarı kilide sokmak.
 2. İsim (bir sonuca ulaştıran) yol.
  the key to happiness: saadet yolu.
 3. İsim çözüm yolu.
  the key to a puzzle.
 4. İsim cevap/şifre cetveli, şifre anahtarı.
  key to the secret writing.
 5. İsim kılavuz, açıklama, başka bir metni açıklayan yazı.
  a key to the grammar execises.
 6. İsim kama, dil, kurgu, çeşitli mekanik düzenleri tutan/kilitleyen veya açan düzen.
 7. İsim vida/somun anahtarı.
 8. İsim (yazı/hesap makinelerinde) tuş.
 9. İsim, Müzik (a) (piyano vb.) tuş, (b) nefesli sazlarda) kapakçık, (c) temel ses, esas tonalite.
  a symphony in
  the key of C minor. (d) anahtar (işareti).
 10. İsim ses perdesi.
 11. İsim (düşünce/ifade) üslûp, tarz.
  All in the same key: Hep aynı tarzda/aynı üslûpta; yeknesak bir şekilde.

  The poet wrote in a melancholy key.
 12. İsim, Elektrik-Elektronik (a) açkı, açar, düğme, bir devreyi açmaya/kapamaya yarayan alet, (b)
  telg. maniple.
 13. İsim sınıflandırma, tasnif.
 14. İsim (duvarcılıkta) (bkz: keystone ).
 15. İsim, Mimarlık anahtar taşı.
 16. İsim (marangozlukta) kama.
 17. İsim, Fotoğrafçılık hâkim renk tonu.
 18. İsim (resim) temel renk.
 19. İsim, Botanik (bkz: samara )
 20. Sıfat temel, esas, ana, önemli.
  key industry: temel/ana sanayi.
  key map: ana harita.
  key point:
  esas/önemli nokta.
  key position: yetkili/önemli mevki.
  a key man = a man in a key position: önemli (mevkide bulunan) adam.
  key question: temel sorun.
 21. Geçişli Fiil kilitlemek.
 22. Geçişli Fiil (kama vb. ile) sıkıştırmak, tutturmak, tespit etmek.
 23. Geçişli Fiil kilit taşını yerleştirip kemeri tutturmak.
 24. Geçişli Fiil anahtar yapmak/takmak.
 25. Geçişli Fiil kitapta bakılması gereken yerleri gösteren not koymak.
  Instructions keyed to accompanying drawings.
 26. Geçişli Fiil çözmek, çözüm yolu bulmak.
 27. Geçişli Fiil, Müzik akord etmek.
  The concert was a failure because the instruments were wrongly keyed. To key a piano
  in preparation for a concert.
 28. Geçişli Fiil (bitki/hayvan) sınıflandırmak.
 29. Geçişli Fiil, Spor karşı oyuncunun hareketlerini gözetlemek/gözetleyerek kendi oyun sırasını kollamak.
 30. Geçişli Fiil (yazı/hesap makinesinde vb.) tuşlara basmak.
 31. Geçişli Fiil (resim) renkleri uydurmak/ayarlamak.
 32. İsim adacık, (kıyı boyunca uzanan) mercan ada.
 33. İsim bir kilo esrar/meruvana.
ceplerinde anahtar aramak Fiil
mektuplarını kilit altında tutmak Fiil
anahtar teslim Sıfat, Medeni Hukuk
alyan anahtarı İsim
Alt tuşu Bilgi Teknolojileri
ok tuşu Bilgi Teknolojileri
geri tuşu Bilgi Teknolojileri
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
otomobil anahtarı
(Br) ev kapısının anahtarı
delgi: içecek ihtiva eden teneke kutuları delmeye yarayan üçgensel sivri uçlu alet. İsim
şifre anahtarı
kurgu
şifre anahtarı
birleşik tuş Bilgi Teknolojileri
komut tuşu Bilgi Teknolojileri
birleşik anahtar Bilgi Teknolojileri
Sil tuşu Bilgi Teknolojileri
Sil tuşu Bilgi Teknolojileri
kapı anahtarı
maymuncuk
Son tuşu Bilgi Teknolojileri
Gir tuşu Bilgi Teknolojileri
Esc tuşu Bilgi Teknolojileri
kaçış tuşu Bilgi Teknolojileri
saplama
yanlış anahtar
maymuncuk
işlev tuşu Bilgi Teknolojileri
alyan anahtarı İsim
aydınlık ekran
açık ton
geçiş tuşu Bilgi Teknolojileri
ateşleme açkısı.
maymuncuk
kurallara uygun anahtar
yasal anahtar
(telefon) birlikte dinleme tuşu
koyu ton
ölçülü
majör ton
maymuncuk (bütün kapıları açan anahtar
maymuncuk anahtarı
bütün kapıları açan anahtar
maymuncuk
minör ton
mors
somun anahtarı
düzensiz
akortsuz
tam olarak uymayan
maymuncuk
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
basma düğme
oda anahtarı
somun anahtarı
cıvata anahtarı
ingiliz anahtarı
maniple
kısa yol tuşu Bilgi Teknolojileri
erkek anahtar
(daktilo) ara tuşu
kontak anahtarı
kontak anahtarı
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
anahtar teslim
yinelemeli tuş Bilgi Teknolojileri
üretici ya da toptancı gözüyle büyük perakendeci
bir reklam ajansının büyük müşterisi
baş müttefik; önemli müttefik
kilit mevki tayinleri İsim
en etkili alan
başarı yolu
anahtar ağzı
anahtar dili
ana blok: kardan yapılan eskimo evlerinde tavanı tıkamak için konulan büyük konik kar kütlesi. İsim
ana organ
ileri gelen işadamları İsim
anahtarlık
köstek
anahtar kulübü: her üyesinde anahtar bulunan özel gece kulübü. İsim
ilgisiz
anahtar çarpışması
başlıca ilgisi
esas iştigal mevzuu
ana masraflar İsim
uluslararası kabul gören para
önemli müşteri
müşahede günü
başlıca talep
bellibaşlı ayrıntılar İsim
ana şema
zımba
tuşlamalı
tuşa basımlı
ana ekonomiler İsim
kilit noktalardaki memurlar İsim
kilit noktalardaki yöneticiler İsim
başlıca etken
ana vakıalar İsim
esas gerçekler İsim
piyasa rayicini tayin eden fiyat
başlıca özellik
rakam
çilingir
samara İsim
ana iştirakler
anahtar deliği
ana gösterge
ana sanayi
kilit pozisyon
ana bağlantı
anahtarcılık
kilit noktasındaki adam
kilit adam
anahtar kişi
genel harita
kilit mevkideki tüketici grubu
önemli üyeler İsim
esas nota
ana ses
anahtar sayı
şifre
başlıca amaç
kilit mevki
kilit mevkideki memur
kilit noktasındaki memur
tuş takımı Bilgi Teknolojileri
ileri gelen gazete
kilit mevkideki şahıslar
kilit mevkideki personel
soba kapak çerçevesi
kilit noktası İsim
önemli nokta
kilit mevki I
kilit mevki
önemli mevki
önemli mevki
piyasa rayicini tayin eden fiyat
bir piyasanın içinde en çok potansiyel satın alma gücü olan alıcılar grubu
ana hüküm
önemli nitelik
ana sorun
ana kaynak
anahtar halkası İsim
anahtarlık
ana yol
keyway ile ayni anlama gelir. yiv, kama yuvası.
kilit sektör
temel servis
kamalı mil
yayın merkezi
anahtar taşı
kontak anahtarı
baş görev
…'e hazırlamak/uygun hale getirmek, uydurmak.
Their factories are keyed to produce the things that
their army needs (are keyed to the needs of the army).
(a) heyecanlandırmak, coşturmak.
The coach keyed up the team for the big game. (b) hazırlamak,
cesaret vermek.
She was keyed up for the big game. (c) perdesini/tonunu yükseltmek.
sonucu kararlaştıran oy
sonucu etkileyen oy
en önemli tanık
yüksek ehliyetli işçi uzman
kritik yıllar İsim
konum atlatmayan tuş Bilgi Teknolojileri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Ne vakit, ne zaman” anlamına gelen ... Tâ be-key söyleyişlerinde geçer
 2. Yarayı veya vücûdun hasta bir yerini ... maksadıyle kızgın demirle yakma