1. İsim, Hukuk kanun, yasa
 2. İsim, Hukuk kanun
 3. İsim yasa, kanun.
  at law: yasal/kanunî olarak, yasa/kanun gereğince, yasaya/kanuna uygun olarak.
  enforceable
  at law: yasal olarak yürütülebilir/infaz edilebilir.
  by law: yasa gereğince, kanuna göre.
  by/under Turkish law: Türkiye yasaları gereğince.
  Civil law: medenî kanun.
  commercial law: ticaret hukuku.
  Criminal law: Ceza kanunu.
  Is there a law against it? (Yasaya göre) yasak mı?
  It's the law: Yasa budur/böyledir/bunu gerektirir/bunu emreder.
  Martial law: Sıkıyönetim, örfî idare.
  Ther's no law against it: (Yasaya göre) yasak değil/bunu yasaklayan yasa yoktur.
 4. İsim kural, düstur, kaide.
  moral law: ahlâk kuralı.
  a law of grammar: dilbilgisi kuralı.
 5. İsim düzen, nizam, yasaların uygulanmasiyle toplumun ulaştığı kararlı ve güvenli durum.
  maintaining law
  and order: düzen/nizam ve asayişin korunması, güvenliğin sağlanması.
  the forces of law and order: güvenlik/zabıta kuvvetleri.
 6. İsim tüze, hukuk.
  law of nations: devletler hukuku.
  administrative law: idare hukuku.
  common
  law: örf ve âdet hukuku.
  constitutional law: anayasa hukuku.
  international law: milletlerarası hukuk, devletler hukuku.
 7. İsim hukuk ilmi/mesleği.
  to study law: hukuk tahsili yapmak.
  law school: hukuk fakültesi.
  enter
  the law: hukukçu olmak.
  law term: (a) hukuk dili/deyimi, (b) mahkemelerin çalışma dönemi.
 8. İsim düstur, yasaları içine alan kitap, belirli bir konudaki yasaların tümü.
 9. İsim yasal işlem/kovuşturma.
  to go to law: yasal işleme başvurmak, yasal kovuşturma açmak, mahkemeye başvurmak.
 10. İsim polis, yasaları uygulamakla görevli şahıs/kurum.
  The long arm of the law: (mizah) polis, zabıta.

  Here's the law arriving: Polis geliyor.
  The law arrived at the scene immediately after the alarm went off: Alarm çalar çalmaz polis olay yerine yetişti.
 11. İsim töre, örf, âdet, usul.
  Having a good breakfast was an absolute law in the household.
 12. İsim türe, adalet.
  law court = court of law: mahkeme.
  take the case to law: işi mahkemeye götürmek.

  to take someone to law = to have the law on someone: bir kimseyi adalete(adaletin pençesine) teslim etmek.
  I'll have the law on you! Seni mahkemeye veririm.
 13. İsim (doğal) yasa/kanun.
  the law of gravitation: yerçekimi kanunu.
  Newton's/Ohm's laws: Newton/Ohm kanunları.
 14. İsim Allahın emri.
 15. İsim İncildeki, özellikle Ahdi Ceditteki dinî emirler.
  the law of Christ.
idarî hakim İsim, İdare Hukuku
avukat İsim, Hukuk
ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
ihmalinin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
yönetmelik İsim, Hukuk
tüzük İsim, Hukuk
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk
yasaya göre haklı olmak.
köye dönüş yasası İsim, Hukuk
uluslararası iş hukuku İsim, Hukuk
toprak kanunu İsim, Hukuk
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İsim, Hukuk
kanun uygulayıcılar İsim, Kamu Yönetimi
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk İsim, Kamu Yönetimi
kolluk görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk kuvvetleri görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
kolluk mensubu İsim, Kamu Yönetimi
emniyet personeli İsim, Kamu Yönetimi
fizik kanunları İsim, Fizik
fizik yasaları İsim, Fizik
kanunu bilmediği savunusunda bulunmak Fiil
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
yasaların yayımlanması İsim, Hukuk
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
hakkını kendi eliyle almak, bizzat ihkakı hak etmek, öç almak.
kanunu kendi eline almak Fiil
adaleti kendi eline almak Fiil
şekli hukuk
usul hukuku
uyum yasası
idari mevzuat İsim, Hukuk
seyrüsefer kanunları İsim
hava trafik kanunları İsim
tadilat kanunu
kartelciliği yasaklayan kanun
antitröst yasası İsim, Hukuk
tröst aleyhtarı kanun
tröst aleyhtarı kanun
uygulanacak hukuk İsim, Hukuk
tahkim kanunu
kanuna uymayan karar
bankalar kanunu
bankacılık kanunu İsim, Hukuk
bütçe kanunu
kanunen
en yüksek kanun
kanunu uygulama
harçlar kanunu
kilise hukuku İsim, Hukuk
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
ticaret kanunu
AT mevzuatı
şirketler hukuku İsim, Hukuk
şirketler yasası İsim, Hukuk
karşılaştırmalı hukuk İsim, Hukuk
karşılaştırılmalı hukuk
iş kazası sigorta hukuku
kapsamlı hukuk
kapsamlı kanun
şümullü kanun
(US) örf ve âdet hukuku
kooperatifler kanunu
şirketler hukuku İsim, Hukuk
(US) anonim şirketler kanunu
anonim şirket hukuku
anonim şirketler kanunu
örf ve âdet hukuku İsim, Hukuk
örf ve adet hukuku
gümrük kanunu
tazminat hukuku İsim, Hukuk
kartelleri kaldırma kanunu
kanun hükmünde kararname
kanun kuvvetinde kararname
ikincil hukuk
boşanma kanunu
uygulamadan kalkmış kanun
kanun layihası İsim
seçim yasası
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
nasafet hukuku İsim, Hukuk
yürürlükteki kanun
fevkalade haller kanunu
(US) göç kanunu
göç kanunu
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
vasiyeti tenfiz kanunu
aile hukuku İsim, Hukuk
federal hukuk
orman kanunu
bayrak yasası
yabancı hukuk
orman kanunu
genelde yürürlükte olan kanun
herkes için geçerli kanun
muhakeme usulleri İsim
ipotek kanunu
göç kanunu
göçmen kanunu
alelacele çıkarılan kanun
kanuna uygun
sanayii kanunu
sigorta hukuku
eyaletlerarası hukuk
iş kanunu İsim
iş hukuku İsim, İş Hukuku
deniz ticaret hukuku
deniz ticaret kanunu
evlenme hukuku
maden yasası
ulvi ahlak kurallarından doğan hukuk
milli hukuk
(Br) vatandaşlık hukuku
deniz ticaretini geliştirmek ya da sınırlandırmak için çıkarılan yasalar
makabline şamil olmayan kanun
yürürlükten kaldırılmış kanun
geçerli yürürlükteki kanun
kurucu yasa Hukuk
esas teşkilat kanunu
anayasa
ortaklık kanunu
patent hukuku
patent yasası
patent kanunu
emeklilik kanunu
amir hukuk
siyaset hukuku
mevzuat
müspet hukuk
meri hukuk
avukatlık yapmak Fiil
krallık imtiyazları İsim
örf ve adet hukuku
basın kanunu
önleyici hukuk
muhakeme usulleri kanunu
yasaklayıcı kanun
(US) göçmen kanunu
ayni hukuk
emlak kanunu
arazi kazanma kanunu
arazi ıslah kanunu
usul hukuku
(US) gelir vergisi kanunu
sert kanun
herkesçe kabul edilen kanun
(US) eyalet kanunu
kanunu çarpıtarak yorumlamak Fiil
(US) hukuk okumak Fiil
örf ve âdetlerden doğan hukuk
halkın ortak rızalarından doğan hukuk
vergi hukuku İsim, Hukuk
ticari marka kanunu
anayasaya aykırı kanun İsim, Hukuk
bütün memlekete veya aynı statüde bulunan kimselere şamil hukuk
müseccel kanun
kayda geçmiş kanun
imar kanunu İsim, Hukuk
kanunlara saygılı
kanun tadilatı
hukuk kitabı
avukatlık
içtihat hukuku
hukuk stajyeri İsim, Hukuk
(senet , ipotek) vade tarihi
hukuk bölümü
hukuk fakültesi İsim, Eğitim
vazııkanun
avukatlık bürosu İsim
hukuk bürosu İsim, Hukuk
kanun adamı
hissedar
ortak
hukukçuluk yapma
mahkeme masrafları İsim
hukuk dergisi
hukuklu
hukuki deyim
hukuk stajı
hukuk eğitimi
kanunu yorumlayan kişi