1. (a) (birini/bir şeyi) salıvermek, serbest/başıboş bırakmak.
    Children let loose from school. (b)

    be let loose on: kolayca zarar vb. verecek durumda olmak, engel tanımamak, serbestçe (etki vb.) yapabilmek.
  2. (a) kurtulmak, serbest kalmak, (b) kurtarmak, serbest bırakmak, salıvermek, çözüp koyvermek, (c) gevşemek,
    çözülmek, sökülmek.
    The guardrail let loose.
sövüp saymak Fiil