1. Geçişli Fiil sürdürmek, devam ettirmek, idame etmek.
  maintain friendly relations with … : … ile dostça ilişkileri
  sürdürmek.
  enough food to maintain life.
 2. Geçişli Fiil korumak, muhafaza etmek, aynı seviyede tutmak.
  maintain one's health: sağlığını korumak.
  maintain
  one's reputation: şöhretini korumak, adını kirletmemek.
  maintain a speed of 90 km an hour: Saatte 90 km. hızı muhafaza etmek.
  maintain an open mind on something: bir konuda herkesin fikirlerini almak/dikkatle dinlemek.
 3. Geçişli Fiil bakmak, bakımını yapmak/sağlamak.
  maintain a car/a house. maintain machinery. maintain a railroad.
 4. Geçişli Fiil iddia/ısrar/teyit etmek.
  He maintained that all men are not equal.
  to maintain that it is so:
  bu böyledir diye iddia etmek.
 5. Geçişli Fiil (fikrinde) direnmek, ayak diremek, ısrar etmek.
  maintain one's innocence = maintain that one is innocent
  of charge: suçsuz olduğunu ısrarla söylemek/iddia etmek.
 6. Geçişli Fiil (hücuma karşı vb.) tutunmak, dayanmak, savunmak, yerini muhafaza/müdafaa etmek.
  maintain a position.

  maintain one's rights: haklarını savunmak.
 7. Geçişli Fiil geçindirmek, geçimini/iaşesini sağlamak, beslemek, masrafını görmek.
  to maintain a family: aile geçindirmek.
(Br) adaylığını korumak Fiil
ailesini geçindirmek Fiil
mevziini korumak Fiil
mevziini terk etmemek Fiil
bir bölge üzerinde hâkimiyeti olmak Fiil
fikrinde ısrar etmek Fiil
düşüncesinde ısrar etmek Fiil
mevkiini muhafaza etmek Fiil
mevkiini korumak Fiil
itibarını korumak Fiil
itibarıni korumak Fiil
haklarını korumak Fiil
masum olduğunu ileri sürmek Fiil
ailesinin nafakasını sağlamayı ihmal etmek Fiil
nafaka ödemekle yükümlü
bakım yükümlülüğü
yazışmayı sürdürmek Fiil
ketum kalmak Fiil
bir ailenin nafakasını sağlamak Fiil
bir aileyi geçindirmek Fiil
(borsa) dayanmak Fiil
bir dostluğu sürdürmek Fiil
bahçeye bakmak Fiil
likit durumda olmak Fiil
yeterli likiditesi olmak Fiil
bir liste tutmak Fiil
ılımlı davranmak Fiil
olumsuz bir tavır takınmak Fiil
tarafsız bir tutum takınmak Fiil
nötr bir tutumu olmak Fiil
pasif bir tavır takınmak Fiil
bir patent hakkını sürdürmek Fiil
korumak Fiil
patent hakkını yürürlükte tutmak Fiil
bir patent hakkını yürürlükte tutmak Fiil
bir politika izlemek Fiil
yeterli çoğunluğu korumak Fiil
US bir demiryolu hattını trafiğe açık tutmak Fiil
bir yolun bakımını sağlamak Fiil
(US) bir programa bağlı kalmak Fiil
oğlunu üniversitede okutmak Fiil
belli bir hızla gitmek Fiil
(US) davayı sürdürmek Fiil
bir davayı sürdürmek Fiil
savaşı sürdürmek Fiil
davasını savunmak Fiil
bir havaalanının bakımını sağlamak Fiil
bir tavır takınmak Fiil
bir sigortayı yürürlükte tutmak Fiil
sigortayı yürürlükte tutmak Fiil
bir bürosu olmak Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
fikir sahibi olmak Fiil
bir fikir sahibi olmak Fiil
bakımını devlet hesabına yapmak Fiil
klişe yapmak Fiil
defter tutmak Fiil
biriyle iş ilişkilerini sürdürmek Fiil
biriyle iş ilişkilerini sürdürmek Fiil
bir memleket ile diplomatik ilişkileri sürdürmek Fiil
bir memleketle siyasal ilişkilerini sürdürmek Fiil
disiplini korumak Fiil
fiyatları istikrarlı tutmak Fiil
dostane ilişkiler sürdürmek Fiil
tüketim konjonktürünü yüksek tutmak Fiil
yüksek mesleki standartları korumak Fiil
sigorta ettirmek Fiil
iç barışı sürdürmek Fiil
değerinıkorumak Fiil
değerini korumak Fiil
kanun ve düzeni korumak Fiil
kanuni yedek akçesi olmak Fiil
yeterli likiditesi olmak Fiil
bir siparişi sürdürmek Fiil
(kiracı) çıkmamak Fiil
fiyatları istikrarlı tutmak Fiil
fiyatları korumak Fiil
defter kaydı tutmak Fiil
biriyle ilişkisini sürdürmek Fiil
yedek akçesi olmak Fiil
susup oturmak Fiil
ağzını açmamak Fiil
birini bir mevkide tutmak Fiil
birini mevkiinde tutmak Fiil
birini mevkinde tutmak Fiil
birini mevkiinde alıkoymak Fiil
birini mevkinde alıkoymak Fiil
standart dıları korumak Fiil
standartları korumak Fiil
en ufak bir sır vermemek Fiil
aksini iddia etmek Fiil
aksiinısavunmak Fiil
âdetlere uymak Fiil
teslimatı sürdürmek Fiil
kanuna sahip çıkmak Fiil
aynı fiyat seviyesini korumak Fiil
aynı süratte gitmek Fiil