1. ilâç, deva.
    patent medicine: hazır ilâç.
  2. tıp, hekimlik, tababet (ilmi).
    preventive medicine: koruyucu hekimlik.
  3. ilâçla tedavi (san'atı).
  4. tababet, doktorluk, hekimlik, tıp mesleği.
  5. ilkel insanlarca tedavi için kullanılan herhangi madde/sihir/âyin vb.
  6. büyü, afsun, büyü için kullanılan ilâç vb.
  7. hekimlik yapmak.
razı olmak Fiil
(US) bir şeye katlanmak Fiil
acısını çekmek Fiil
ettiğini bulmak, yaptığı kötülüğün cezasını/ecrini/acısını çekmek, kazdığı kuyuya düşmek,
argo hapı yutmak.
estetik tıp İsim, Tıp ve Sağlık
alternatif tıp İsim, Tıp ve Sağlık
Ankara Tabipler Odası Özel Isim, Kurum İsimleri
antroposofik tıp İsim, Tıp ve Sağlık
hava hekimliği: uçuştan ilerigelen hastalıkları tedavi eden tıp dalı. İsim
havacılık tababeti: uçakta uçmaktan ilerigelen ruhî, fizyolojik, patolojik olaylarla uğraşan tıp dalı.
tıptan mezun olmak Fiil
acı ilaç
kardiyovasküler tıp İsim, İstihdam
tamamlayıcı tıp İsim, Tıp ve Sağlık
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
tıp doktoru
acil tıp İsim, İstihdam
ancak doktor reçetesi ile satılan ilaç
tıp fakültesi İsim, Tıp ve Sağlık
halk tababeti: çoğunlukla bâtıl inanışlara dayanan, otlardan yapılmış ilâçlar vb. ile hasta tedavi usulü. İsim
adli tıp İsim, Hukuk
geriatrik tıp İsim, İstihdam
birine misilleme yapmak Fiil
bir kimseye yaptığı kötülüğün cezasını çektirmek, başkalarına reva gördüğü fena muameleyi aynen sahibine
uygulamak, kötülüğe ayniyle mukabele etmek, misilleme/mukabelei bilmisil yapmak.
Let's give him a taste of his own medicine.
birine ilacını vermek Fiil
herboloji İsim, Tıp ve Sağlık
iş hastalıkları hekimliği
dahiliye hekimliği: iç hastalıklarla uğraşan hekimlik dalı.
adli tıp
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Fiil
moleküler tıp İsim, Tıp ve Sağlık
naturopatik tıp İsim, Tıp ve Sağlık
Nobel Tıp Ödülü İsim
patentli ilâç. İsim
reçetesiz satılan ilâç. İsim
pediatrik tıp İsim, İstihdam
tıp stajı
doktorluk yapmak Fiil
doktorluk yapmak Fiil
doktor luk yapmak Fiil
koruyucu tıp
koruyucu hekimlik İsim, Tıp
önleyici tıp İsim, Tıp
aile hekimliği İsim, İstihdam
beden sayrılıklarını ruhsal yöntemlerle tedavi, ruhbilimin beden sayrılıklarına uygulanması.
tıp okumak Fiil
üreme tıbbı İsim, İstihdam
tıp fakültesi İsim, Tıp ve Sağlık
toplumsal tababet, toplumsal sağlık hizmeti. İsim
uzay tababeti, uzaya gönderilenlerin sağlık konuları ile uğraşan tıp dalı.
ilaç almak Fiil
veterinerlik
sağlık topu, sporda kullanılan meşin kaplı büyük ve ağır top.
ilaç dolabı İsim, İnşaat
ilâç/ecza dolabı.
ecza dolabı İsim, İş Güvenliği
damlalık.
beşeri ilaçlar İsim
(a) tedavi evi/kulübesi, K. Amerika kızılderililerinin tedavi maksadıyla âyin/sihir yaptıkları yer, (b)
K. Amerika
Algonquin kızılderilileri arasında en önemli dinî toplum.
(a) (Amerika kızılderililerinde) büyücü hekim, doğaüstü kuvvete sahip olduğuna inanılan adam, (b) (1900'den
önce) hazır/müstahzar ilâç satıcısı.
tıp gösterisi: hazır ilâçları veye kocakarı ilâçlarını halka tanıtıp satmak için yapılan eğlentili toplantı.
ilaçlamak Fiil
kanıta dayalı tıp (KDT) İsim, Tıp ve Sağlık
tıbbiyeyi bırakıp hukuk fakültesine geçmek Fiil
Adli Tıp Kurumu Özel Isim, Kurum İsimleri