1. ahlak sahibi
  2. prensip sahibi kimse
  3. ahlak prensipli adam