1. Sıfat olumsuz (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Sıfat menfi
 3. olumsuz, aleyhte (söz, cevap vb.).
  a negative statement: olumsuz ifade.
  negative evidence:
  aleyhte kanıt/delil.
  negative vote: aleyhte verilen oy, red oyu.
 4. aksi, ters (cevap, davranış vb.).
  He maintained a negative attitude about cooperating.
 5. red, inkâr.
  a negative reply to my request.
 6. meneden, yasaklayan (emir vb.).
 7. menfi, negatif.
  a man of negative viewpoint.
 8. verimsiz.
 9. eksi, negatif, menfi (sayı, çokluk).
  negative sign: eksi işareti.
  negative number: eksi
  sayı.
  negative charge: eksi yük.
  negative resistance: eksi direnç.
 10. Tıp negatif: belirli bir hastalığın veya mikrobun bulunmadığını gösteren.
  a negative blood test.
 11. Fizyoloji uyarıya zıt yönde cevap veren.
 12. Elektrik-Elektronik eksi (elektrikle yüklü).
 13. Kimya elektron kazanmış, asit.
 14. Mantık inkâr eden.
 15. Gramer olumsuz, onaysız.
 16. Fotoğrafçılık negatif: aydınlıkları karanlık, karanlık yerleri aydınlık gösteren (resim).
 17. reddetme, inkâr etme, kabul etmeme.
 18. menfi/aleyhte bulunan taraf, bir söze/karara vb. itiraz eden kimse(ler).
 19. veto (hakkı).
 20. Geçişli Fiil yalanlamak, inkâr etmek, cerhetmek.
 21. Geçişli Fiil reddetmek, kabul etmemek, veto etmek, aleyhinde oy vermek.
  The plan was negatived by (the veto of) committee.
 22. Geçişli Fiil karşı gelmek, etkisini gidermek/tadil etmek, menetmek.
 23. Geçişli Fiil iptal etmek, hükümden düşürmek.
negatif haklar İsim, Hak ve Özgürlükler
olumsuz cevap vermek Fiil
olumsuzluk iddiasında bulunmak Fiil
(foto) bulanık negatif
çift olumsuz: içinde iki tane olumsuz sözcük bulunan olumsuz tümce.

NOT
: Çift olumsuz tümce
dilbilgisi bakımından yanlış sayılır. Örneğin “
He didn't go nowhere.” tümcesi yanlıştır, çünkü altları çizili sözcüklerin ikisi de olumsuzdur. Doğrusu şudur: “
He didn't go anywhere.” Keza “
I didn't see nothing.” denmez, “
I didn't see anything.” denir.
İsim
büyütülmüş negatif
yanlış negatif İsim, Mantık
olumsuz cevap halinde
olumsuz, menfi.
The reply, when it finally came, was in the negative: Nihayet olumsuz cevap geldi.
negatiften kopya etmek Fiil
olumsuz oy vermek Fiil
olumsuz alındı
yürütülen bir tahmini çürütmek Fiil
ters cevap
menfi cevap
olumsuz cevap
olumsuz yanıt
olumsuz tavır İsim
olumsuz iddia
bir şeyin aksini iddia etme
negatif bakiye
borçlu bakiye
eksi bakiye
negatif eğilimli eğri
ters sarkan verim eğrisi
kısa vadelerdeki faiz oranlarının uzun vadelerdekilerin üzerinde bulunduğu verim eğrisi
eksi nakit akışı
eksi nakit akışı (zarar eden bir şirketin mali durumunu yansıtan deyim
olumsuz menşe şahadetnamesi
olumsuz menşe şehadetnamesi
eksi yük İsim, Kimya
olumsuzluk şartı İsim, Hukuk
menfi tespit İsim, Rekabet Hukuku
menfi şart (bir şeyin yapılmamasını öngören koşul ; bir fiilden çekinme yükümlülüğü yükleyen koşul
menfi şart (bir şeyin yapılmamasını tazammun eden şart
menfi şart
bir şeyin yapılmamasını öngören koşul
olumsuz teyit
olumsuz görev uyuşmazlığı İsim, Hukuk
olumsuz çağrışım İsim
...'in olumsuz sonuçları İsim
negatif kontrol İsim, Rekabet Hukuku
büyük bir şirketin yan kuruluşlarının bu gruba dahil olmaktan ötürü kazançlı çıkacakları yerde zarar görmeleri İsim
menfi borç veya bir çekinme yükümlülüğü getiren akit
menfi bir borç veya içtinap yükümlülüğü yükleyen akit
menfi bir borç ve içtinap yükümlülüğü yüklenen akit
olumsuz eleştiri
negatif kesicisi İsim, Sinema
menfi tespit kararı İsim, Hukuk
negatif belge (Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından verilen , üye kuruşların yaptıkları anlaşmaların
Ortak Pazar kurallarına ters düşmediğini belirte
hâkim tarafından gayri menkul sahibine bazı faaliyetlerden içtinap mükellefiyeti yükleyen irtifak hakkı
hadim gayri menkul sahibine bazı etkinliklerden içtinap yükümlülüğü yükleyen irtifak hakkı (bir arsaya
belli bir yükseklik üzerinde bina yapılamaması
ileri sürülen bir durum veya olayın mevcut olmadığı veya zuhur etmediği hususunda tanıklık
dışsal zarar İsim, Ekonomi
negatif faktör (veya değer) (örneğin , yaşlılık gibi , kredi verme kararında olumsuz yönde işleyen bir faktör
negatif geri besleme İsim, Elektrik-Elektronik
negatif geri besleme döngüsü İsim, Elektrik-Elektronik
kara liste
olumsuz etki İsim
kötü etki İsim
hükümetin fakirlere para yardımı. İsim
ters girinti Bilgi Teknolojileri
olumsuz etki İsim
mahkemenin bir şeyin yapılmasını meni
olumsuz tepki İsim
mevduata faiz ödeme yerine mevduat sahibinden faiz alınması
negatif faiz
negatif faiz (enflasyon oranından düşük faiz
negatif yatırım (sermaye stokunun azalması
negatif yatırım
sorumluluktan muafiyet
resmi görevde yapılması gereken bir şeyi yapmaktan kaçınmak Fiil
olumsuz ipotek şartı
eksi sayı
negatif sayı İsim, Cebir
olumsuz algı İsim
negatif klişe
dava gerekçesine kesin itiraz
dava sebebinin gerekçesine kati itiraz
olumsuz rehin şartı
negatif kutup tbu
eksi kutup
zamanaşımı yüzünden hak kaybetmek Fiil
bir hakkın belli bir süre içinde hiç kullanılmamak suretiyle kaybedilmesi
zamanaşımı İsim, Hukuk
negatif kanıt
nehyedici hüküm
negatif pekiştirme İsim, Psikoloji
olumsuz cevap
olumsuz yanıt
(pazarlama) olumsuz tepki
olumsuz tepki
geçmiş yıl zararları İsim, Muhasebe
servetini yiyip bitirme
hadim gayri menkul sahibine bazı faaliyetlerinden içtinap yükümlülüğü yükleyen irtifak hakkı
eksi işareti
yasaklama kanunu
yasak hükmünü içeren yasa
içtinap yükümlülüğünü yükleyen yasa
savunma grevi
negatif vergi
negatif vergilendirme
eksi vergiler İsim
içtinap şartı
menfi şart
olumsuz kanıt
olumsuz tavır İsim
olumsuz nitelik İsim
eksi ticaret bakiyesi
negatif ticari denge
olumsuz oy
aleyhte oy İsim, Hukuk
karşı oy İsim, Hukuk
... ile ters orantılı olmak Fiil, Matematik
menfi tespit davası İsim, Hukuk
olumsuz bir tavır takınmak Fiil
epey olumsuz eleştiri almak Fiil
olumsuz tavır takınmak Fiil