1. Fiil (bir yerden) ayrılmak, hareket etmek.
  When does the train go? He went early. It is time for us to go.
 2. Fiil işlemek, çalışmak.
  Does your watch go well? The engine's going now.
 3. Fiil olmak, duçar olmak, (maruz) kalmak. -irmek, -leşmek/-laşmak.
  to go mad/insane: delirmek.
  to
  go hungry: acıkmak.
  Her hair's going grey: Saçları kırlaşıyor.
  When the crop fail, the people go hungry: Ürün yetişmezse halk açlığa duçar olur/aç kalır.
 4. Fiil davranmak, hareket etmek.
  go warily.
 5. Fiil dalmak.
  go to sleep: uykuya dalmak.
 6. Fiil tanınmak, bilinmek.
  to go by a false name: takma adla tanınmak.
 7. Fiil ulaştırmak, götürmek, yol vermek, açılmak.
  Which road goes to the station: İstasyon yolu hangisidir?

  Where does this door go? Bu kapı nereye açılır?
 8. Fiil (zaman) geçmek.
  Summer holidays go quickly.
 9. Fiil tahsis edilmek, verilmek, devrolunmak, harcanmak, sarfedilmek.
  My money goes for food and rent. First
  prize goes to the winner.
 10. Fiil (a)
  go at/to: satılmak.
  The house went to the the highest bidder. (b) satın almak.
  My
  money doesn't go far: Param fazla bir şey satın alamıyor.
  $5000 goes a long way: 5000 dolar çok şey satın alabilir.
 11. Fiil sayılmak, telâkki edilmek.
  A good lunch as lunches go: İyi bir yemek sayılır (Yemek olarak iyi bir yemek).
 12. Fiil sonuçlanmak, sonucuna var(dır)mak/ulaştırmak, sebep/vesile olmak, yönelmek, yaramak, kuvvetlendirmek.

  The election went bad for him: Seçim onun aleyhinde sonuçlandı.
  How did the game go? Oyun nasıl sonuçlandı?
  This goes to prove my point: Bu, benim noktai nazarımı ispata yarar.
 13. Fiil ayrılmak, uzaklaşmak, kurtulmak, paçayı kurtarmak.
  to go without hat.
  to go unpunished: cezasız kurtulmak.
 14. Fiil yeri … olmak.
  This book goes on the top shelf.
 15. Fiil (renk, biçim, üslûp vb.) uymak, uygun olmak, ahenkli olmak, sığmak.
  These colors go well together:
  Bu renkler birbirine uyuyor.
  It won't go in the box: Bu, kutuya sığmaz.
 16. Fiil yetişmek, ulaşmak, varmak, kavuşmak, uzanmak.
  This belt won't go around my waist. His memory does not go back that far.
 17. Fiil tüketilmek, sarfedilmek, bitmek, sona ermek, kaybolmak.
  These extra expenses must go: Bu fazla
  masraflar sona ermelidir.
  My pen is gone: Kalemim kayboldu.
 18. Fiil ilerlemek, ileri gitmek, devam etmek.
  go on: devam et.
 19. Fiil (haber, söylenti vb.) dolaşmak, yayılmak, (hastalık) bulaşmak, sirayet etmek, yayılmak.
  The rumor
  has gone around. Measles went through the entire school.
 20. Fiil … diye ses çıkarmak.
  The gun goes “bang”. The cork went “pop!”. The chain goes “clank”.
 21. Fiil (okula) devam etmek, (cümle, şiir, şarkı vb.) sonu … olmak/gelmek.
  He goes to the college.
  How
  does that song go?: Bu şarkının sonu nasıldı?
  The story goes that he was murdered.
 22. Fiil başvurmak, müracaat etmek.
  to go to court.
 23. Fiil (a) yıpranmak, eskimek, aşınmak, zayıflamak.
  His eyesight is going. His hearing went. These shoes
  are going. (b) geçmek, zail olmak.
  My headache has gone.
 24. Fiil ölmek.
  His wife went first. He went out like a light.
 25. Fiil yıkılmak, kırılmak, bozulmak.
  The engine in the old car finally went.
 26. Fiil (yarışa vb.) başlamak, harekete geçmek, fırlamak.
  Go when you hear the bell.
 27. Fiil olmak, etmek, eşit olmak.
  Sixteen ounces go to the pound: On altı ons bir libre eder.
 28. Fiil içinde/dahil olmak.
  Three goes into fifteen five times: On beşte üç beş defa var.
 29. Fiil sonuçlandırmak, sonucunu doğurmak, sonucu etkilemek, sonuca dahilolmak.
 30. Fiil … üzere olmak.
  He is going to write: Yazmak üzeredir.
 31. Fiil şayanı kabul olmak, uymak, uygun olmak.
  Anything goes: Hepsi uyar/hangisi olursa olsun kabule şayandır.
 32. Fiil kesin olmak, son karar/son söz olmak.
  What I say goes! Sözlerim kesindir.
 33. Fiil kendini maruz bırakmak, at(ıl)mak, (zahmete vb.) katlanmak.
  Don't go to any trouble (for me). He went
  to great pains to do it.
 34. Fiil (Mastar halinde önüne geldiği fiilin bildirdiği işi kuvvetlendirir, ona ivedilik, kesinlik vb. anlamı
  katar):
  He decided to go borrow it: Ödünç almaya kesinlikle karar verdi.
 35. Fiil tahammül/müsamaha etmek, dayanmak.
  I can't go that music: Bu müziğe tahammül edemiyorum.
  I
  can't go tea: Çay bana dokunur.
 36. Fiil bahse girmek, pey sürmek.
  I'll go 5 dollars on number six/on that race.
 37. Fiil paylaşmak, … oranında iştirak etmek.
  to go halves: yarı yarıya paylaşmak.
  39. büyümek,
  ürün vermek, ağırlığında olmak.
  These tomatoes will go half a pound each.
 38. Fiil üzerine almak, taahhüt etmek.
  His father went bail for him.
 39. Fiil go shares with: … ile paylaşmak.
 40. İsim gidiş, gitme.
 41. İsim gayret, kuvvet, enerji.
  A man with a lot of go: Çok gayretli bir adam.
  The children are full
  of go, they run and play all day.
  There is no go in him: Hiç gayret sarfetmiyor (hımbılın biri).
 42. İsim teşebbüs, hamle, girişim, girişme, deneme.
  have a go (at sth/doing sth): (bir işe/şeye) girişmek,
  teşebbüs etmek, bir işle uğraşmak.
  He had a go at stopping the thief, but he couldn't hold on. Let's have another go at this problem.
 43. İsim başarı, muvaffakiyet.
  He made a go of it: İşini başardı.
  He seems to be making a go of his
  new store.
  That was a near go: Dar kurtulduk.
 44. İsim Cambridge üniversitesinde A.B. derecesi için yapılan ilk sınav.
 45. İsim anlaşma.
  It's a go.
 46. İsim (oyunda) sıra.
  It's my go: Sıra bende.
 47. İsim izin, müsaade.
  give a go: izin vermek.
 48. Ünlem başla!
 49. Sıfat hazır.
 50. Sıfat düzgün (gerektiği gibi) çalışmakta, faal.
  All systems are go: Bütün sistemler normal çalışır durumdadır.
 51. ,
  is. Japon daması: 361 gözlü damaya benzer tahta üzerinde siyah-beyaz taşlarla oynanan bir oyun.
 52. (veya
  take)
  to any/great/any great pains: çok çabalamak/gayret etmek, çok büyük çaba/gayret
  sarfetmek, çok çalışmak.
  Mary took great pains with her English lesson and got high marks.
 53. (or
  fly)
  off at (or
  on)
  a tangent: birden konu/fikir/söz değiştirmek, başka bir konuya atlamak.
okuldan dosdoğru babasının işine girmek Fiil
kendi işine bakmak Fiil
kimseye bir zararı dokunmadan işiyle gücüyle meşgul olmak Fiil
işiyle gücüyle uğraşmak Fiil
her zamanki işinıyapmak Fiil
her zamanki işini yapmak Fiil
işine bakmak Fiil
planlarını uygulamak Fiil
tasarılarını gerçekleştirmek Fiil
taahhüdünü yerine getirmemek Fiil
sözünü tutmamak Fiil
sözünden dönmek Fiil
doğduğu yere geri dönmek Fiil
sözünü tutmamak Fiil
sözünde durmamak Fiil
imzasını tanımamak Fiil
sözünü tutmamak Fiil
sözünden dönmek Fiil
döneklik etmek Fiil
eski anılarını tazelemek Fiil
eski alışkanlıklarına dönmek Fiil
sözünde durmamak Fiil
zorunlu olduğundan fazlasını yapmak Fiil
birinin talimatı dışına çıkmak Fiil
talimatının dışına çıkmak Fiil
yetkisini aşmak Fiil
sinirleri altüst olmak Fiil
aklını kaçırmak Fiil
Şu işe bak! Ünlem, Deyim
İnanılır gibi değil! Ünlem, Deyim
Anla anlayabilirsen! Ünlem, Deyim
Buyur, buradan yak! Ünlem, Deyim
Hayret birşey! Ünlem, Deyim
Olacak iş değil! Ünlem, Deyim
izin zni ne gitmek Fiil
izne gitmek Fiil
başına vurmak Fiil
kaçırmak Fiil
oynatmak Fiil
çıldırmak Fiil
oynatmak Fiil
yola düşmek Fiil
kendi yolunda gitmek Fiil
bir kimsenin burnu dibinde yer almak Fiil
gözünün önünde olup bitmek Fiil
ölmek.
the great account: kıyamet günü.
kafasının dikine gitmek Fiil
kendi yoluna gitmek Fiil
kendi yoluna gitmek, bildiğinden şaşmamak, kendi bildiğini okumak.
akılıni oynatmak Fiil
akılıni kaçırmak Fiil
aklını kaybetmek Fiil
aklını kaçırmak Fiil
çok uğraşmak/çaba harcamak, büyük zahmete katlanmak. (b) kasten/mahsus/bile bile yapmak.
menzili dışına çıkmak Fiil
notlarını gözden geçirmek Fiil
bütün parasını harcamak Fiil
çıraklık döneminde olmak Fiil
çıraklık dönemini tamamlamak Fiil
gelen mektup buları okumak Fiil
gelen mektupları okumak Fiil
liyakatini göstermek Fiil
mektuplarına bakmak Fiil
birinin eşyalarını karıştırmak Fiil
ölmek, rahmete kavuşmak, vefat etmek, ahirete göçmek.
gone to glory: ölmüş, müteveffa, rahmete kavuşmuş.
Hakkın rahmetine kavuşmak Fiil
başını döndürmek, kafasını tutmak.
(a) (içki vb.) başına vurmak, başını döndürmek, şaşırtmak, sarhoş etmek.
The brandy went to his head.
(b) kibirlenmek, burnu büyümek, kibirli/azametli/mağrur yapmak.
The applause of the crowd went to his head.
ölmek, rahmeti rahmana kavuşmak.
emeklilik çekini almak için postaneye gitmek Fiil
yaz tatilini deniz kıyısında geçirmeye gitmek Fiil
kendi işine bakmak Fiil
rolünü unutmak.
Tuvaletim var. Cümle, Deyim
Tuvaletim geldi. Cümle, Deyim
Çişim geldi. Cümle, Deyim
Çişim var. Cümle, Deyim
Tuvalete gitmem lazım. Cümle, Deyim
parasını yetiştirmek Fiil
bir sıkımlık canı olan Sıfat, Deyim
üflesen gidecek durumda Sıfat, Deyim
pamuk ipliğine bağlı Sıfat, Deyim
büyük başarı
(Cambridge) giriş kabul sınavı
fütursuz ziyaret
gemiye binmek
binmek Fiil
yurtdışına çıkmak Fiil
dış ülkelere gitmek Fiil
...'e aykırı olmak Fiil
adımlamak Fiil
kıyıya çıkmak Fiil
tornistan etmek Fiil
yoldan sapmak Fiil
ıramak Fiil
gitmek Fiil
ıraklaşmak Fiil
batmak Fiil
top atmak Fiil
büyük başarı sağlamak Fiil
hisse piyasalarında fiyatların yükselmesinden yararlanmak Fiil
topu atmak Fiil
fırttırmak Fiil
deli çıkmak Fiil
sapıtmak Fiil
şehre gitmek Fiil
keşfe çıkmak Fiil
yavanlaşmak Fiil
yenilmek Fiil
sis çözücü
ilerlemek Fiil
saldırganca girişimci kişi
hareketli
seksi ve ritmik
(dansçı , müzik , vb ilgili olarak) çağdaş tarzda
riski yüksek ama potansiyel olarak verimli menkul kıymetlere yatırım yapan yatırım şirketi
avlanmak Fiil
gokart
üstü açık mini yarış arabası İsim
liberal partiye girmek Fiil
(şirket) dünyanın dört bir yanına yayılmak Fiil
büyük riske girmek Fiil
yaklaşmak Fiil
fırttırmak Fiil
renk atmak Fiil
(şirket) tasfiye etmek Fiil
batmak Fiil
patlamak Fiil
kakalamak Fiil
iflas etmek Fiil
topu atmak Fiil
çarşıya çıkmak Fiil
mahvolmak Fiil
iflas etmek Fiil
paylaşmak Fiil
bozulmak Fiil
geçmek Fiil
karşılıksız kalmak Fiil
cezasız kalmak Fiil
iyi gitmek Fiil
yaver gitmek Fiil
rast gitmek Fiil
kudurmak Fiil
yabanileşmek Fiil