1. İsim delil
 2. İsim kanıt
 3. İsim, Din ve İnanç furkan
 4. İsim hüccet (outdated)
 5. İsim delil, tanıt.
  by way of proof: delil olarak.
  give/show proof of sth.: bir şeye delâlet
  etmek, bir şeyi göstermek.
  It is proof that he is honest: Bu, onun dürüstlüğünün delilidir.
  proof positive: kat'î delil.
 6. İsim kanıt, ispat.
 7. İsim kanıtlama, ispatlama, doğruluğunu gösterme.
  burden of proof: ispatlama zorunluğu.
  The burden
  of proof lies with the prosecution: Davacı iddiasını ispatlamak zorundadır.
 8. İsim deneme, tecrübe, deney, imtihan.
  to bring/put something to the proof: bir şeyi denemek/deneye
  tâbi tutmak.
  A soldier's courage is put to the proof in battle.
 9. İsim sağlay, mizan, bir hesap işlemi sonucunun doğruluğunu araştırma/gösterme işi.
 10. İsim, Matematik ispatlama, kanıtlama, sağlama.
 11. İsim malzeme muayenesi, imalâtta kullanılan malzemenin dayanıklılığının denenmesi.
 12. İsim istenilen, standardlara uygunluk, dayanıklılık, değer.
  The proof of the pudding is in the eating:
  Bir şeyin değeri tecrübe ile anlaşılır.
 13. İsim alkol derecesi, ayar.
  What proof is the brandy?
 14. İsim, Fotoğrafçılık deneme baskısı, negatiften ilk çekilen resim.
 15. İsim, Matbaacılık prova.
  proof sheet: matbaa provası.
  artist's proof: basma resmin ilk provası.
  to read/correct
  the proofs: provaları tashih etmek.
 16. Sıfat dayanıklı, dirençli, kuvvetli, geçirmez.
  He was proof against bribery: Rüşvete boyun eğmedi.
 17. Sıfat denenmiş, denemeden geçmiş, istenilen standardlara uygun.
  proof armor.
 18. Sıfat deneme için/miyar olarak kullanılan.
 19. Sıfat belirli ayarda olan.
  proof spirit.
 20. Fiil denemek, muayene/tecrübe etmek, deneyden geçirmek, denemeye tâbi tutmak.
 21. Fiil, Matbaacılık (bkz: prove ) (6).
 22. Fiil (bkz: proofread ).
 23. Fiil sağlamlaştırmak, (belirli etkilere) dayanıklı hale getirmek, … geçirmezleştirmek.
  to shrink-proof
  a shirt: gömleği çekmez hale getirmek.
  to water-proof a coat: paltoyu su geçirmezleştirmek.
 24. deneme baskısı yapmak.
vatandaşlığını ispatlamak Fiil
kimliğin ispatı
kesin kanıt
kesin delil
feri delil
hava geçirmez
kanıtlayıcı şey
dizgi yanlışları iyi düzeltilmemiş prova
bomba işlemez
delil ileri sürmek Fiil
ilk tashih provası İsim
kurşun geçirmez
ispat olunabilir
ikna edici delil
bir delile itiraz etmek Fiil
kesin delil
günlük takas odası mizanı
destekleyici kanıt
kesin delil
kesin kanıt
vurdum duymaz
inandırıcı kanıt
ikna edici kanıt
mukni delil
dizgi düzeltme
yazı provası İsim
dizgi düzeltmek Fiil
aksi delil
krizden etkilenmeme
günlük kasa muvazenesi
krize karşı dayanıklı
okunamayacak haldeki baskı
evrak-ı müsbite İsim, Muhasebe
belgesel kanıt
evrakı müsbite
(iflas) bir alacağın ikinci kez tebligatı
solmaz
delil kifayetsizliği
kesin delil
son dizgi provası İsim
ilk dizgi provası İsim
ilk prova
aleve dayanıklı
düz baskı provası İsim
resmi belge
kötü dizgi provası İsim
düzeltilmemiş dizgi
döküm provası: matbaa kalıplarının dökümü yapılmadan önceki son provası.
tam kanıt
kesin kanıt
delil ileri sürmek Fiil
prova baskısı
sayfa bağlamadan önce verilen prova
sayfa bağlanmadan önce verilen prova
delil gibi görünüp aslında delil olmayan
görünürde kanıt
ince kâğıt üzerine basılmış prova/deneme baskısı.
en beceriksiz bir tüketicinin bile gereğince çalıştırabileceği bir ürün
pazarlamada
kesin kanıt
bağımsız kanıt
reductio ad absurdum.
istidlali delil
enflasyon etkisi altında kalmayan
(çorap) kaçmaz
(İskoçya) delil göstermek Fiil
kanuni delil
inandırıcı kanıt
(US) hacir altında olmayan
rüşvet kabul etmez
negatif kanıt
gözle görülür kanıt
kanıt göstermek Fiil
yağ geçirmez
düzeltme provası İsim
telaşa kapılmaz
kesin delil
geçerli kanıt
kati delil
(sigorta) ilk hasar belgesi
(sigorta) ilk hasar envanteri
kanıt sunulması
makine provası İsim
son prova
baskıya gidecek düzeltilmiş metin
istidlalen çıkarılan delil
çıkarsanan kanıt
renkli baskı
patlamaz
dizgi düzeltmek Fiil
(iflas muameleleri) delilin reddi
klişe modeli: fotoğraf veya klişe ile çoğaltmak için parlak kâğıda basılmış net kopya.
reproduction
proof, repro ile ayni anlama gelir.
İsim
repro proof
ikinci kez düzeltilmiş prova
gözden geçirilmiş prova
yeterli kanıt
denize karşı dayanıklı ambalaj
feri delil
şarapnel işlemez
bombardımana karşı sığınak
delil göstermek Fiil
imzalı tashih provası İsim
ses geçirmez
ses geçirmez yapmak Fiil
avukatlar tarafından tanıkların ifadelerinin alınması
ilk düzeltme provası İsim
yazılı belge
yeterli kanıt
delil getirmek Fiil
kesin delil
maddi kanıt
veznedarın günlük vezne sayımı
şahsi beyyine
tanıklık
hırsıza karşı güvenli
hırsıza karşı güvenli
yalanlanması olanaksız kanıt
geçerli kanıt
yazılı delil
her satırdaki bir önceki bakiyeyi doğru kontrol eden mekanik bir kayıt yöntemi
rüşvete karşı boyun eğmeme
mermi işlememe
rüşvet almaz
kati surette ispat
madeni para ayarı
dizgi metni düzeltme
(araba) deneme
prova baskısı
prova baskısı
baskı denemesi
prova baskı
müflis belgesi
bir iddianın ispatı
bir müflisin malvarlığı üzerinde hak iddia eden şahsın hazırladığı imzalı belge
bir vasiyetnamenin açılması ve geçerliliğinin onayı
sahihlik delili
gerçek olduğuna dair belge
vekillik belgesi
yetki belgesi İsim, Hukuk
temsilcilik belgesi
ölüm ilmühaberi
alacaklı senedi
hüviyet ispatı
alacak belgesi
aciz belgesi
hasar belgesi
muhtaç durum belgesi
mülkiyet belgesi
tercihli menşe kanıtı
alışveriş belgesi Ticaret
ikametgâh belgesi İsim
tebliğ şerhi İsim, Hukuk
tebligat ispatı
alkol derecesi tesbiti
kesin kanıt
kati delil
bayrak indiren kimse
düzeltmen
musahhih
prova okuma
metin düzeltme
düzeltilmiş metin
prova
yazı provası İsim
içki miyarı: 60°F de hacminin yarısı 0.7939 özgül ağırlıklı alkol ve yarısı su olan içki. İsim
aksine delil
karşıt kanıt
bombardımana karşı sığınak
bir şeyi kanıtlamak Fiil
yağlı kâğıt
kırılıp dağılmayan cam
kimliğini belgelemek Fiil