1. bedel, maliyet, tümdeğer, sermaye.
  Their prices are high because production costs are very great.

  cost price: maliyet fiyatı.
 2. fiyat, değer, kıymet.
  If you buy more than 10 books we will reduce the cost of each book by 10%.

  cost benefit study: fiyat ile kazanç oranının incelenmesi.
 3. paha, birşey elde etmek için katlanılan zahmet/sıkıntı/fedakârlık veya ödenen bedel veya feda edilen
  şey.
  He saved his daughters from the fire but at the cost of his own life.
  to work at he cost of one's life: hayatı pahasına çalışmak.
 4. ücret, masraf.
  at little/great cost: az/çok masrafla.
 5. zarar, ziyan.
 6. fiyatı … olmak.
  That camera cost $60.
 7. mal olmak.
  Carelessness costs lives.
  It cost him dearly: Ona pahalıya maloldu.
 8. bedeli/maliyeti … olmak.
  Courtesy costs little.
  It cost him infinite labor: Çok emek sarfetti.
 9. fiyat/paha biçmek, maliyetini hesap etmek.
 10. pahalıya malolmak.
  It will cost you to go by plane, why not go by bus: Uçakla gitmen pahalıya mal olur, otobüsle gitsene.
kendi hesabıma
karşılığını beklemeden iyilik etmek Fiil
hayatına mal olmak.
It cost him his head: Hayatına mal oldu.
Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Halde Teslim, Masraflar, Sigorta ve Navlun İsim, Ticaret
toplam maliyet, herşey dahil maliyet, doğrudan ve dolaylı maliyetler toplamı İsim, Muhasebe
ısı pay ölçer İsim, Makine Sanayii
ısı pay ölçer İsim, Makine Sanayii
bir şeyi pahalıya öğrenmek Fiil
acı tecrübe ile, başından geçtiği için.
önceden hesaplanan masraf
tam kapasite masrafları İsim
tam kapasite maliyeti
ilk maliyet
direkt masraf
satış hâsılatı ile karşılanmış ya da stoklara yüklenmiş maliyet
iktisap maliyeti
gerçek maliyet
üretim maliyeti
reklam giderleri İsim
toplam maliyet İsim, Bankacılık
almaşık maliyet
ödenecek taksit
önceden hesaplanan maliyet
işletme maliyetine yapılan ek
belli bir ürüne ya da faaliyete yüklenen maliyet
bir üretime yüklenen masraf
ortalama giderler
defter maliyeti
muhasebe kıymeti
bütçeye göre maliyet bedeli
sermaye maliyeti
reklam ve ilan masrafları gibi giderler
üretim ve piyasa maliyetlerinden ayrı olarak bir ticareti icrada idare giderleri İsim
ortak giderler
karşılaştırmayı sağlayacak şekilde hesap edilen maliyet
karşılaştırmalı maliyet
sabit maliyetler
kontrol edilebilir maliyet
işçilik ve endirekt masrafların birleşik tutarı
devir ve temlik harcı
devir ve temlik masrafı
reklamcılıkta yayılma masrafı
masrafı düşmek Fiil
birikmiş amortismanlar düştükten sonra kalan değer
doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar
direkt maliyet
direkt masraflar
gizli maliyet
bir iktisadi değerin bugünkü sahiplerine mal oluşu
keşif bedeli
genişleme giderleri İsim
dönemin satış hâsılatına uygulanmış maliyet
faktör maliyetleri toplamı
faktör maliyeti
üretim maliyeti
fabrika fiyatı
üretim maliyeti (bir maddenin üretiminde gerçekten katılan hammadde , işçilik ve diğer masrafların toplamı
genel maliyet
brüt maliyet
yüksek maliyet
tarihi maliyet İsim
ilk alış maliyeti İsim, Muhasebe
depoda tutma ücreti
kaydedilmeyen gizli maliyet
genel maliyetlere ek olan
kaydedilemeyen gizli maliyet
emsal bedel
gelir maliyeti
tek başına maliyet
enflasyon maliyeti
tesisat masrafı
stok maliyeti
işçilik maliyeti İsim
emek maliyeti
işçilik
mahkeme masrafları İsim
bakım masrafı
üretilen son birimin getirdiği maliyet
pazarlama masrafı
emtia maliyeti
asgari ücret
yarı değişken maliyet
nominal masraf
büro işletme giderleri İsim
işletme gideri
alternatif maliyet
bunu başka bir şirkete
sipariş maliyeti
gerçek maliyet (bir değerin iktisap edildiği tarihte taşıdığı para değeri
orijinal maliyet
sabit maliyetler
kısmi maliyet
önceden hesaplanan giderler
gider tahmini
tahmini gider
asıl fiyat
asıl maliyet
üretim maliyeti (üretimde fiilen katlanılan hammadde , işçilik ve diğer masrafların toplamı
üretim maliyeti
üretim gideri
üretim maliyeti
uygun maliyet (bir karar alma işleminde kullanılabilecek en uygun maliyet
uygun maliyet
çoğaltma masrafı
yeniden satın alma bedeli
çabuk artan masraflar
değişken maliyet
hurda değeri
yarı değişir maliyet giderleri İsim
sosyal maliyet
sosyal maliyet (toplumun katlandığı maliyet
toplumsal maliyet
özel giderler
standart maliyet
sabit gider
sabit maliyet
yükleme masrafı
depo ücreti
yükümlenilen maliyet
batmış maliyet (önceden katlanılmış olan ve alınacak yeni bir kararla değiştirilemiyecek maliyet
sabit maliyet
radyo yayını prodüksiyon gideri
toplam maliyet
taşıma masrafı
herhangi bir aktif değer
değişken masraf
değişir yüklemler
sabit giderler
teminat gideri
bedelsiz
maliyetlerin dönem gelirleriyle karşılanması
üretim kayıtlarıyla çoğu kez dağıtım faaliyetlerini de içeren hesap grubu
maliyet hesapları İsim
maliyet tahakkuku
maliyet ayarlama
maliyet üstünlüğü
maliyet dağıtımı (maliyet ve giderlerin tali hesaplara dağıtılması
maliyet analisti
maliyet ortalaması
maliyet esası
maliyet davranışı
maliyet hesap defteri
mahkeme giderleri kayıt defteri
mübayaa fiyat cetveli
maliyet dilimleri İsim
maliyet yeri İsim, Muhasebe
maliyet merkezi
gider cetveli
maliyet karşılaştırma
maliyet bilinçliliği
maliyet kontrol
maliyet düşürücü
maliyet verileri İsim
pahalıya mal olmak Fiil
maliyet dezavantajı
belirli bir hedefe ulaşmada benimsenecek en ekonomik çalışmanın değerlendirilmesi
maliyet tahmin etme
maliyet faktörü
maliyet hesaplama
maliyet bulma
katlanılan maliyetin herhangi bir parçası İsim
maliyet yönetimi
maliyet artışı
maliyet sorunu
maliyet kalemi
maliyet hesaplayan kimse
maliyet hesaplarının tutulduğu yardımcı defter
maliyetsınırı
maliyet eğrisi
maliyet yönetimi İsim, İşletme
maliyet hesaplama yöntemi
maliyetin en düşük seviyeye indirilmesi
maliyete yönelik
maliyet tahmini
maliyet fiyatı
maliyet süreci
maliyet yükselmesi
maliyet ve giderlerin oranı
maliyete ilişkin tüm belgeler İsim
maliyet düşürme
maliyetin düşürülmesi
maliyet raporu
maliyet paylaşma
birşeye mal olmak Fiil
maliyet hesap durumu
masrafın yapısı
maliyet etütleri İsim
maliyet sistemi
maliyet değeri (bir varlığın elde edilme değeri
keşif özeti İsim