1. çeşit, kalem (eşya), adet, parça, (tek tek) eşya, mal.
  There are ten items on my shopping list:
  Alışveriş listemde on kalem eşya var.
  The shopwindow was filled with hundreds of items: Vitrine bir sürü mal doldurulmuştu.
 2. madde.
  give the items: madde madde saymak.
  The first item on the program: İzlencenin ilk maddesi.
 3. fıkra, bent, husus, konu.
  There are several interesting items in today's newspaper.
  news item:
  haber konusu, bir konudaki haber.
  items on the agenda: gündemdeki konular.
 4. (bir listedeki maddeleri sayarken söylenir) keza, dahi, ilâveten, benzer şekilde.
 5. (müfredatı ile, madde madde) saymak/yazmak/kaydetmek/not etmek.
cins borcu İsim, Hukuk
parça borcu İsim, Hukuk
(henüz vadesi gelmemiş) hesap kalemleri İsim
gündem maddesi İsim
bilanço kalemi
bilanço kalemi
denkleştirme kalemi
muhasebe kalemi
muhasebe kalemleri İsim
hesap kalemi
bütçe kalemi
hesap kalemi
bir kalemi iptal etmek Fiil
kalemi iptal etmek Fiil
iptal etmek Fiil
bir kalemi yeni devre nakletmek Fiil
bir kalemi yeni devreye nakletmek Fiil
nakit girişi
nakit
pul ve benzeri kasa unsuru
çek
belli bir gümrük pozisyonu altında sınıflandırmak Fiil
tahsilat kalemi
tahsile verilmiş senet
tahsilat kalemi (tahsil için kabul edilmiş ve nihaî ödemeden sonra mudi alacak hesabına geçirilmiş , senet , kıymetli evrak vs
kolleksiyon yapmaya değer kıymetli/nadir mal.
koleksiyon ürünü İsim
denkleştirici muhasebe kalemi
denkleştirici kalem
bileşik muhasebe kalemi
tüketici maddesi İsim
tüketim maddesi İsim
maliyet kalemi
kalem başına düşen maliyet
takas veya dahili şubelerden kaynaklanmayıp banka veznesine gelen veya banka veznesinden çıkan para
posta
bir kalemi alacağa geçirmek Fiil
kredi kalemi
alacak kalemi
dönen varlık kalemi
cari aktif kalemi
bilgi unsuru
bir kalemi borca yazmak Fiil
kalemi borca yazmak Fiil
borç kalemi
bir muhasebe kalemini düşmek Fiil
masraf yazılabilecek kalem
ödenmesi ertelenmiş kalem
teslimat kalemi
nihai ürün
kırtasiye
dayanıksız malzeme
küçük aletler vb gibi kullanırken tüketilen veya yeniden kullanılmak üzere iadesi mümkün olmayan malzemeler
gider hesabı kalemi
gider kalemi
ihraç malı
sürümü olan mal
bir kalemin değerini saptamak Fiil
kalemin değerini saptamak Fiil
(Br) firmanın kendi çeki
önemli kalem
gelir kalemi
şirket içi hesap kalemi
ilginç makale
envanter kalemi
yevmiye defteri kalemi
işçi maaşı kalemi İsim, Muhasebe
büyük kalem
büyük deftere kaydetmek Fiil
büyük defter kalemi
borç kalemi
reklam birimi İsim, Reklamcılık
yerli mal
parti mal
menü öğesi Bilgi Teknolojileri
kalem eşya
birden çok ürünün birlikte ambalajı
net hata ve noksan kalemi
gazete makalesi
basın
haber İsim, Medya ve Yayıncılık
bir defaya mahsus kalem
yeni çıkmış şey
stokta kalmamış kalem
ibrazında tahsilatı nominal değeri üzerinden yapılabilecek herhangi bir mali araç
vadesinde ödenmemiş herhangi bir borçlanma aracı
patentli kalem
masrafı ödenen kalem
bir hesabın başka bir hesaptaki bakiye ile dengelenmesi
bir kalemi hesaba geçirmek Fiil
kalemi cari hesaba geçirmek Fiil
bir kaydı büyük deftere geçirmek Fiil
gazete makalesi
gazete haberi
bir kalem eşyanın karşısına kontrol işareti koymak Fiil
vesikaya tabi mal
hesaba geçirilmiş kalem
bakiye kalem
banka tarafından kabul edilmemiş ve ödemeden iade edilmiş ciro edilebilir m
banka tarafından kabul edilmemiş ve ödemeden iade edilmiş ciro edilebilir mali araç
gelir kalemi
gelir kalemi İsim, Muhasebe
(Br) kasaya emanet için verilen eşya
kasaya emanet için verilen eşya
mevsim malı
ayrı kalem
tek meblağ (olarak
tek kalem İsim
küçük muhasebe kalemi
değersiz eşya
masraf kalemi
kalemi silmek Fiil
bir muhasebe kalemini silmek Fiil
bir kalemi silmek Fiil
yedek kalem
geçici kayıt
kalemi silmek Fiil
bir kalemi silmek Fiil
bir muhasebe kalemini silmek Fiil
gümrük pozisyonu
vergisel dengeleme kalemi
vergi kalemi
vergi indirimi uygulanan belirli mallar
toptancının perakendeciye düzenli aralıklarla ve yüksek hacimde sağladığı mal
ticari ürün
(bilanço) geçici kalemler
acele sevkıyat kalemi
tahsil edilip edilmediği gönderilen bankaya telgrafla sorulan çek
ihtilaf konusu
gelir kalemi
transit
bir bütçede öngörülen kalem
muhabir
stokta kalmayan kalem
ödenmemiş borç
poz numarası İsim
gündem konusu
hesap kalemleri İsim
hesap kalemi
mal kalemi
değerli eşya
envanter kalemi
kısmî veto, bir yasanının tümünün değil, bazı maddelerinin veto edilmesi.
bir hesap kalemini kabul etmek Fiil
bir hesap kaleminıkabul etmek Fiil
bir kalemi ötekiyle dengelemek Fiil
bir kalemi ötekiyle dengelemek Fiil
(US) bir haber açıklamak Fiil
haber açıklamak Fiil
bir haber açıklamak Fiil
bir kalemin nakli yekûnunu yapmak Fiil
kalemin nakl-i yekûnunu yapmak Fiil
kalemi hesaptan indirmek Fiil
bir kalemi hesaptan indirmek Fiil
büyük deftere kaydetmek Fiil
deftere bir kayıt geçirmek Fiil
bir hesap kaleminıbüyük deftere kaydetmek Fiil
bir hesap kalemini büyük deftere kaydetmek Fiil
kalemi alacağa geçirmek Fiil
kalem kalem kontrol etmek Fiil
kalem kalem incelemek Fiil
bir bir incelemek Fiil
hesaptaki bir kalemde tahrifat yapmak Fiil
çeşitli hesaplara kayıt yapılmaksızın belgelerin sınıflandırılarak izlendiği muhasebe sistemi
elektronik fon nakil sistemi
bir masraf kalemi geçirmek Fiil
bir masraf kalemini geçirmek Fiil
bir kalemi bir hesaba geçirmek Fiil
bir kalemi cari hesaba geçmek Fiil
(Br) bir kalemi cari hesaba geçirmek Fiil
büyük deftere bir hesap kalemi geçirmek Fiil
gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak Fiil
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
hesaptan bir kalem silmek Fiil
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
bir muhasebe kalemini bir başkasına mahsup etmek Fiil
bir kalemi cari hesaba geçirmek Fiil