1. Sıfat siyasal, siyasî, politik.
  political freedom: siyasî hürriyet.
  political offence: siyasî
  suç.
  political pressure: siyasî baskı.
  political prisoner: siyasî mahkûm.
 2. Sıfat siyasî bir partiye ait.
 3. Sıfat devlete/hükümete ait.
 4. Sıfat belirli bir politikası ve hükümet sistemi olan.
Siyasi kuruluşların faaliyetleri (NACE kodu: 94.92) İsim, Sanayi ve Zanaatler
apolitik Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
medeni ve siyasi haklar İsim, Hak ve Özgürlükler
politik becerilerini göstermek Fiil
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
siyasi suç İsim, Hukuk
siyasi olarak Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi açıdan Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik olarak Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik açıdan Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyaseten Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal görüşlerini meydana koymak Fiil
siyasi nüfuzunu kullanmak Fiil
basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak Fiil
Politika'da ağır sözlerden kaçınma
politik sorunlar İsim
politik tedbir
politik faaliyet
politik reklamcılık (genel seçimlerde seçmenleri etkilemek amacıyla yapılan reklamcılık çalışmaları İsim
siyasi mensubiyet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal bağlar İsim
siyasî delege.
politik tahrikçi
politik hayvan (insanda olması gereken nitelik) İsim
siyasi sezgi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal onay İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik nüfuz
politik üstünlük
politik veche İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik yönler İsim
politik yönleri İsim
siyasal anlaşma
siyasal konuşma dinleyicileri İsim
politik sığınma
politik iltica
siyasi iltica
siyasi sığınma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi ortam İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik davranış
politik tutum
siyasi geçmişi
politik inanç
siyasi çekişme İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seçim kampanyası İsim
politik değişiklik
siyasal çevreler İsim
siyasi çevreler İsim
siyasi etki gücü
politik etki gücü
siyasal eğilim
seçim kurulu
siyasi konjunktür İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal tanıdıklar İsim
siyasi mutabakat İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi birleşme
siyasi danışman
politik danışman
siyasal iştirak
siyasi kanaat
politik doğruculuk İsim
devlet karşı işlenen suç
siyasi suç İsim, Hukuk
siyasi kriz İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik kriz İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi akımlar İsim
politik akımlar İsim
siyasi karar alıcı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik tutuklu
siyasi tutuklu
siyasi kavga
politik kavga
siyasi huzursuzluk
politik huzursuzluk
politik kargaşa
politik amaçlı bağış
siyasal ekoloji İsim, Antropoloji
siyasal ekonomi: millî refah ve ekonominin örgütlenmesine ve gelişmesine hükümetin etkisini inceleyen bilim. İsim
(17-18'inci yüzyıllarda) devletin refahını artırıcı yönde toplum yönetimi sanatı. İsim
ekonomi/iktisat ilmi. İsim
siyasal bilimler eğitimi
siyasi destekleme
politik destekleme
politik çevre
siyasi inanç
siyasi şahsiyetler İsim
politik şahsiyetler İsim
politik özgürlük
siyasi özgürlük
herkesin serbestce katılabileceği politik rekabet
(sendika) politik fon
özel fon
politika fonu
siyasi toplantı
politik toplantı
siyasî coğrafya.
politik amaç
siyasi grup
fırsatçı politikacı
politik ufuk
siyasi ideoloji İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik etki
kamuoyu üzerindeki etki
politik suçlama
siyasal bağımsızlık
siyasi istikrarsızlık İsim
politika araçları İsim
siyasal bütünleşme
politik entegrasyon
politikada karşısındakine hakaret etme
aşağılama
siyaset hukuku
siyasi lider İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
parti vergisi
politik özgürlükler İsim
siyasi özgürlük
siyasi dolaplar İsim
siyasal mekanizma
politik özdeyiş
siyasi özdeyiş
siyasi toplantı
politik toplantı
beklenilmeyen bir gelişme
politikada mucize
politik hata
siyasi emel İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik saik
siyasi saik İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi cinayet
politik gözlemci
politik suç
siyasi suç
politik suçlu
siyasi mevki
siyasi mevki I
politik kanı
siyasi görüş
politik muhalif
politik örgüt
siyasi görünüm
politik kurul
seçim propagandası konvoyu
siyasî parti
politik düzeyde
yüksek ücretli
az çalışma gerektiren atamalı görev
siyasi polis
(US) siyasi polis
politika
siyasî tutuklu.
politik tasfiye (bir parti içindeki muhalefetin yok edilmesi) İsim
politik mesele
politik sorunlar İsim
politik reformlar İsim
siyasi mülteci İsim, Uluslararası Hukuk
siyasi sorumluluk
siyasi haklar İsim
politik haklar İsim
siyasi çekişme
siyasal bilgiler, idarî ilimler.
political scientist: siyasal bilgiler uzmanı.
siyasal bilgiler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal bilimler İsim
siyasal bilimlere ait
siyasal bilimci
politik durum
siyasal slogan
siyasal egemenlik
siyasi yelpaze İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyaset sahnei
siyaset sahnesi
politik nedenlerle yapılan grev İsim
politik nedenlerden ötürü yapılan grev
siyasi alt bölüm
politik amaçla yapılan yardım
politik intihar
siyasi destek İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal duruma genel bakış
siyasal sistem
siyasi gerilim
politik gerilim
siyasi gerginlik
siyasi açıdan yumuşama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi yargılama İsim, Hukuk
siyasi çalkantı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal gizli akımlar
parti üniforması
politik birleşme
siyasi birlik
politik huzursuzluk
siyasal karışıklık
siyasal görüş
siyasi düşünce İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi görüş
politik karmaşa