net value assets

  1. aktiflerin toplam değerinin hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değer