1. İsim dinî bölge, bir papazın yönetimindeki kilise ve yöresi.
  a parish church. a parish priest.
 2. İsim mahalle/bölge kilisesi.
 3. İsim ilçe, kaza.
 4. İsim (Louisiana'da) (bkz: county ).
 5. İsim (bir kiliseye mensup) cemaat, ilçe halkı.
  the whole parish: bütün mahalle (halkı). (ilgili sıfat:
  parochial).
 6. İsim (bilgi, yetki, sorumluluk, faaliyet vb.) alan(ı), saha(sı).
  Don't worry about the printing, that's my parish .
kilise yardımıyla geçinmek Fiil
(Br) yerel yönetim
sosyal yardıma ehil olmak Fiil
belediye bölgesi
belediye yardımına muhtaç olmak Fiil
belediye yardımıyla geçinmek Fiil
(US) toprak vergisi bölgesi
ianeyle geçinmek Fiil
kilise yardımiyle beslenen.
go on the parish: kiliseden yardım görmek, kilise yardımiyle beslenmek.
bölgeyi teftiş etmek Fiil
(Br) sosyal yardım çırağı
nüfus memurluğu sicili
Çocuk Esirgeme Kurumu koruması altındaki çocuk
bölge kilisesi
kilise kâtibi, papaz yardımcısı.
seçimle meydana gelen
(Br) bir yerel yönetim biriminde
belediye meclisi
sınırlı yetkili ve daha yüksek düzeydeki bölge konseyince seçmenlerin yerel konulardaki görüşlerini yansıtmakla sorumlu kurul
(Louisiana) tereke mahkemesi
semt mahkemesi
belediye dairesi
kilise tarafından yönetim ve toplumsal işlere tahsis edilen bina.
yerel gazete
(Br) belediye meclisi toplantısı
semt hemşiresi
(Br) kilise kurulu
belediye memuru
mahalle papazı.
kamu mülkü
kilise arşivi
nüfus dairesi
belediye yardımı
(Br) sosyal yardım
kilise okulu.