1. İsim, Ekonomi kar
 2. İsim kâr
 3. profits: kâr, kazanç, işletme kazancı, temettü. at a profit: kazançla, kâr sağlayarak.
  gross/net profit: gayrısafi/safi kâr, brüt/net kâr. make a profit out of something: bir şeyden kâr etmek/kazanmak, kâr/kazanç sağlamak.
 4. yarar, fayda, menfaat, istifade.
  turn something to profit: bir şeyden yarar/fayda/kâr sağlamak.
 5. kâr/kazanç getirmek/sağlamak.
  It will profit you nothing to do that.
 6. kârlı/kazançlı olmak, yararlı/faydalı/yararına olmak, istifadeli olmak.
 7. faydası olmak, işe yaramak.
 8. kazanmak, kâr etmek.
kârını düşük tutmak Fiil
parası sadece ufak bir kâr getirmek Fiil
kâr amacı gütmeyen kuruluş İsim
vergi sonrası kâr
toptan kâr
yıllık kâr
beklenen kâr
umulan kâr
görünüşte kâr
kanunen hesaba eklenen kâr
vergiye tabi kâr
likit kazanç
ortalama kâr
bir kereye özgü kâr
defter kârı
defter karı
zahiri kar
konjonktür kazancı
fiyatların yükseltilmesi ya da planlanmamış ve beklenmeyen bir sipariş gibi rastlantısal olaylar sonucu elde edilen kâr
arızi kâr
vergiye tabi kâr
net kâr
şirket kârı
füzyon kârı
gelecekte bazı koşullara bağlı olarak gerçekleşebilecek kâr
önceden alınan kâr
departman kârı
bölüm kârı
kâr sağlamak Fiil
devalüasyondan elde edilen kâr
devalüasyonden elde edilen kâr
bilanço kârı
dağıtılabilir kâr
dağıtılan kâr
kolay sağlanan kâr
kolay elde edilen kâr
girişim kazancı
aşırı kâr (girişimcinin normal kârdan fazla kazandığı miktar
aşırı kar
döviz kurundan sağlanan kâr
kambiyo kârı
beklenen kâr
ilave kâr
anafor (argo)
fabrika kârı
münasip kâr
uygun kâr
gerçeğe aykırı kâr
temettü
kumar kârı
kâr sağlamak Fiil
kâr getirmek Fiil
kâr elde etmek Fiil
artan kâr
iyi kâr
fiktif kâr
hayali kâr
arızi kazanç
yan kazanç
sanayii kârı
faiz kârı
envanter karı
stok kârı
kâr mahrumiyeti
imalat kârı
üretici kârı
ucu ucuna idare eden kazanç
kambiyo kârı
asgari kâr
kaçırılan kâr
aylık kâr
dağıtılmamış kâr
çekilmemiş kâr
normal kar
normal kâr
işletme karı
faaliyet kârı İsim, Muhasebe
işletme kârı
optimum kâr
toplam kâr
defter kârı
henüz gerçekleştirilmemiş kâr
ortaklık kârı
şirketin başka bir şirket tarafından devralınmasından önce elinde tutacağı kârı
vergilendirilmemiş kâr
vergi öncesi kâr
vergi öncesi kar
net kâr
rekor kâr
ikinci elden satış kârı
dağıtılmamış kâr
satış kârı
gizli kâr
günlük kâr
azalan kâr
küçük bir kâr
yükselen kâr
spekülasyon kârı
standart kâr
(US) dağıtılmamış net kâr
aşırı kâr
konsorsiyum kârı
konsorsiyum iştiraki
vergiye tabi kar
vergiye tabi kazanç
vergilendirilmiş kazanç
vergiden istisna edilen kazanç
az kâr
ticari kazanç (özsermayenin hesap dönemi başı ve sonundaki değerleri arasındaki olumlu fark
(US) dağıtılmamış net kâr
yatırım faizleri dışında sigorta ve reasürans işinden elde edilen kâr
dagıtılmamış kar
dağıtılmamış kâr
bölünmemiş kâr
çekilmemiş kâr
beklenmedik kâr
gerçekleştirilmemiş kâr
savaş kârı
kazançlı
kâr hesabı
bir yöneticinin kendi biriminin kârlılığından sorumlu olması gerektiğini öngören uygulama
kâr meblağı
kâr analizi
kâr bakiyesi
kâr bazı
kâr getiren unsur
istismar etmek Fiil
kâr merkezi İşletme
kazanç şansı
kâr komisyonu (belirli bir sigorta veya reasürans işi üzerinden elde edilen kâra orantılı olarak sigortacı
veya reasürör tarafından mukavele ile karar
brüt kazanç
kâr giderleri İsim
kârda düşüş
kârda düşüş
kâr da düşüş
kar dağılımı
kâr dağıtımı İsim, İşletme
kâr getiren faktör
kâr da azalma
kârda azalma
kâr beklentileri İsim
kâr patlaması
kâr rakamları İsim
kâr beklentisi
emmek Fiil
bir firmanın üreteceği miktar
girdilerinin maliyeti ve kâr düzeyi ile ilgili işlev
kâr hedefleri İsim
kâr artışı İsim, Muhasebe
kâr garantisi
kazanç teşviki
kâr sigortası İsim
kazanç kaybı sigortası İsim
bir ürün serisi içinde en fazla kârı getiren ürün
kâr marjı İsim, Muhasebe
kârı azamiye çıkarma
kâr fırsatı
kâra yönelik
kâr beklentisi
kâr görünümü
kâr düşmesi
kâr planlaması
kâr planlama
kârları birleştirip paylaşma
kâr potansiyeli
beklenen kâr
kâr beklentileri İsim
kâr oranı İşletme
kâr oranı
kârın gerçekleşmesi
kâr listesi
kâr azaltan
kâr arayışı
kâr arama
örtülü kazanç aktarımı İsim, Muhasebe
kârda azalma
kâr da azalma
kâr durumu
kâr da durgunluk
artan maliyetler ve dengeli kalan fiyatlar sonucu şirket kârının azalması
kârda düşme
kâr da düşme
kâr yapma
kâr hedefi
kazanç vergisi
kâr vergisi
kâr transferi
kâr trendi
(US) kâr değişkenleri İsim
kâr değişkenleri İsim