1. İsim hesap.
 2. İsim hesap pusulası, rapor.
  account rendered: alacaklı hesabı: alacaklının ödenmek üzere borçluya ibraz
  ettiği senet vb.
  account stated: kabul edilen borç hesabı: borçlunun ödemeyi kabul ettiği kesap.
 3. İsim anlatış, rivayet, beyan, izahat.
 4. İsim sebep, neden.
  on this account: bu nedenle/sebeple.
  On this account I am refusing your offer.
 5. İsim önem, değer, kıymet, ehemmiyet, itibar, etki, nüfuz.
  of no account: önemsiz, sayılmaz.
  man
  of no account = no account man: önemsiz adam.
  things of no account: önemsiz şeyler.
  He is of very little account: Onun pek az etkisi/nüfuzu vardır.
 6. İsim tahmin, takdir, hüküm, karar.
  In his account it was an excellent piece of work.
 7. İsim banka hesabı, cari hesap, kredi/alacak hesabı.
  current account: cari hesap.
  deposit account:
  mevduat hesabı.
  overdrawn account: karşılıksız hesap.
 8. İsim hesap özeti.
 9. İsim (muhasebecilikte) gelir ve masraf hesabı.
  account of liabilities and assets: borç ve alacak hesabı.

  account payable/receivable: borçlu/alacaklı hesabı.
  profit and loss account: kâr ve zarar hesabı.
  cash account: kasa hesabı.
  outstanding account: hesap bakiyesi.
 10. İsim hesap sahibi, müşteri, borçlu/alacaklı.
  account executive: ilân acentasında müşteri hesaplarını tutmakla görevli yetkili.
 11. Fiil saymak, addetmek, telâkki/itibar etmek.
  to be accounted rich: zengin sayılmak.
  to account oneself
  lucky: kendini mutlu addetmek.
  to be accounted of: sayılmak, itibar edilmek.
  He is accounted (to be) guilty: O suçlu sayılıyor.
 12. Fiil hesap vermek.
  An officer must account to the treasurer for money received: Bir memur aldığı paranın
  hesabını hazinedara vermek zorundadır.
 13. Fiil sorumlu tutulmak, tazmin/telâfi etmek.
  He must account for his crime: İşlediği suçtan sorumlu tutulmalıdır.
 14. Fiil hesabını görmek, işini bitirmek, öldürmek.
  He accounted for five of the enemy: Beş tane düşmanın
  hesabını gördü/işini bitirdi/öldürdü.
 15. Fiil
  account to: atfetmek, isnat etmek.
  the many virtues accounted to him: ona atfedilen birçok faziletler.
 16. Fiil hesap etmek, saymak, tahmin etmek.
kendi hesabına çalışmak
masrafların hesabını vermek Fiil
masraflarının hesabını vermek Fiil
kendi namına hareket etmek Fiil
kendi hesabına bir işe girişmiş olmak Fiil
kendi hesabına iş yapmak Fiil
hesabında yanılmak Fiil
birşeyi birinin hesabına yazmak Fiil
bir şeyden payını almak Fiil
kendi hesabına
vasiliğinin hesabını vermek Fiil
ölmek.
the great account: kıyamet günü.
hesabında tutarsızlık olmak Fiil
hayatını hiçe saymak.
birinin nam ve hesabına
parasını iyi bir şeye yatırmak Fiil
bankadaki hesabını açık tutmak Fiil
kendi hesabına poliçe keşide etmek Fiil
kendi kararıyla
kendi hesabına
kendi kuvvetiyle
kendi kararıyla
bir kimse adına/namına/hesabına, … yüzünden, sebebiyle.
She left her native land on her husband's account.
kendi adına hesap açmak Fiil
kendi hesabına çalışmak Fiil
bankada hesabında olandan fazlası için çek yazmak Fiil
Br hesap limitini aşmak Fiil
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Fiil
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Fiil
masraflarının hesabını vermek Fiil
hesaplaşmak Fiil
hıncını almak Fiil
kendi hesabına yapılan işlem
kendi hesabına çalışmak Fiil
bir başka hesaba devredilecek olan karşıt veya tamamlayıcı hesap
tamamlayıcı hesap
bir ana hesaba yapılacak eklemelerin toplandığı hesap
müşterek hesap
(US) tahsisat hesabı
kâr dağıtım hesabı
aktif hesaplar
aktif hesaplar İsim
muvazene hesabı
kapatılmış hesap
bir müşterinin bir dükkâna her ay sabit bir ödemede bulunarak
yapılan anlaşma sonucu
muvakkat ve mutavassıt hesap
takas hesabı
geçici ve aracı hesap
zaman zaman başka hesaplara nakledilmek üzere bekletilen hesaplar
müşteri hesabı
ticari çek hesabı
komisyon hesabı
propaganda hesabı
inşaat hesabı
(Br) olağanüstü yedek akçe
sözleşmede sözü edilen belirli kalemleri satın almak için uzun süreli bir kredi düzenlemesini ifade eden genel deyim
büyük defter ana hesabı
alacaklı hesabı
döviz hesabı
eyalet kanunu tahtında reşit olmayan biri için açılmış (banka , menkul değerler gibi) finansal hesap
depozito hesabı
esham ve tahvilat muhafaza hesabı
(Br) ölen bir kimsenin hesabındaki bakiye
artık işlemeyen hesap
borç hesabı
borçlu hesap İsim, Muhasebe
borçlu hesabı
iflas muameleleri yapılırken veya bir araştırma soruşturmada mali bakımdan güç durumda olan bir borçlunun
alacaklıları tarafından hazırlanan alacaklıl
eksi hesap
dükruvar hesabı
mevduat hesabı İsim, Bankacılık
tevdiat hesabı
yardımcı hesap (yardımcı büyük defteri meydana getiren hesap gruplarından biri
geliştirme masrafları hesabı
tediyat hesabı
sırdaş hesap
hareket görmeyen hesap
reklamcılıkta
hareketsiz hesap
keşif bedeli
vasiyeti tenfiz hesabı
gider hesabı
dış ülkelerdeki hesap
uydurma haber
fabrika üretim hesabı
hayali hesap
uydurma anlatı
vadeli hesap
bloke hesap İsim, Bankacılık
tam hikâyesi
fon hesabı
üçüncü şahıs borçlu bloke hesabı
genel hesap (bankanın büyük defterindeki hesap ; mudilerin ve emanetçilerin hesaplarından başka bütün hesaplar
nakit yerine çek veya benzeri varlıkların kullanıldığı kredi hesabı
garanti hesabı
küçük kasa hesabı
işlemeyen hesap
(tek bir kişi adına açılan hesap
memleket içi hesaplar
sigortalı hesabı
faiz hesabı
ara hesap (bir şirket ya da şirketler kurulunca bir hesap döneminin yalnızca bir bölümüne inhisar eden hesap
pasif hesap
muvakkat veya mutavassıt hesap
geçici veya aracı hesabı
ikraz hesabı
kredi hesabı
borçlanma hesabı
üretim (işletme) hesabı
(US) kredi hesabı (hisse senedi almak veya satmak isteyen müşterinin almak ya da satmak istediği miktarın
belli bir oranında kurumlar nezdinde açtırdı
ayrıntılı hesap pusulası
karma hesap
aylık hesap
değersiz
sonuçsuz hesabı (işletmenin toplam gelir ve giderlerinin kaydedildiği şirketin kâr-zarar durumunu gösteren hesap
yabancı ve yerleşik olmayanların açtırdığı hesap
numaralı hesap
kapanmamış hesap
ortaklık hesabı
mahsup hesabı
kişisel hesap
borçluların ve alacaklıların şahsi ya da şirket adına tutulan büyük defter hesapları İsim
özel hesap
gizli hesap
kâr hesabı
bakiyesi gelecek dönemlere devredilebilen bilanço hesabı
muvazene hesabı
havale hesabı
kira hesabı
tamirat hesabı
cari hesap
(US) emanet hesabı
ilgili evraklar göndericiye tevdi edilir
yapmış olduğu satışların bir listesini
satış hesabı
tasfiye edilmiş (kapatılmış) hesap
üzerinde oynanmış hesap
tek hesap
ara hesap
depo hesabı
artık hesab
iki ya da daha çok sayıda kişinin adına açılmış hesap
geçici hesap
iştirak hesabı
bir işletmenin brüt kârının
işletme hesabı
tranzituar hesap
yedieminin hesabı
mizanı yapılmamış hesap
yaldızsız
ücret hesabı
bir işletmenin brüt kârını hesaplamak amacı ile hazırlanan muhasebe taslağı
yıllık hesap
hesap hareketleri İsim, Muhasebe
hesap hareketi İsim, Muhasebe
hesap hareketleri İsim, Muhasebe
mutabakat hasıl olmuş hesap
hesap defteri
hesap kartı
hesap sınıflaması
bakiyesi kabul olunarak kapanan hesap
bir reklam şirketi müşterisinin ürününe benzer bir ürünün reklamcılık çalışmalarını yapmak üzere başka
bir müşteriden teklif alması
alacak veya borç bakiyesi gösteren bir hesabın ilgili kişiye dönemsel olarak gönderilen özeti
dönemsel işlemlerin kaydedildiği firma hesabı
mahsup günleri (borsadaki işlemlerin mahsup ve tasfiyelerinin icrası için borsa komitesi tarafından belirlenen tasfiye günleri İsim
veraset ve intikal vergisi
reklam şirketinin ya da benzer bir örgütün müşterisinin tüm gereksinimlerinden sorumlu yöneticisi
(reklamcılık) bütçe sorumlusu
büyük defter hesabına benzeyen cetvel
bir reklam şirketinin bir grup müşterisinin işlerine bakan alt-birimi
hesap mutabakatı İsim, Muhasebe
alacaklı tarafından hazırlanarak tetkik ve kabul için borçluya verilen hesa
komisyonları ve borçları gösteren hesap özeti
doğrulanmış hesap
alacaklı tarafından saptanan bir hesabın doğruluğunun borçlu tarafından kabul edilmiş olması
hesap yılı