1. Sıfat öğüt+, tavsiye+.
    advisory letter: tavsiye mektubu.
  2. Sıfat danışma+, danışımsal, istişarî.
    advisory council: danışma meclisi.
    advisory opinion: (yasal
    konularda yargı organlarının hükümete ve yasama organına gönderdikleri) istişarî mütalea.
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
istişare heyeti İsim
istişare kurulu İsim
Danışma Kurulu İsim, Kurum İsimleri
Dış Politika Danışma Kurulu İsim, Kurum İsimleri
istişare organı
istişare kurulu
danışma kurulu
istişari komisyon
sınırlayıcı uygulamalar ve hakim durumlar danışma kurulu
istişari komite
istişare komisyonu
istişare komitesi
istişare kurulu
istişari komite, danışma komitesi
istişare kurulu
istişare heyeti
danışma konseyi
danışma kurulu
istişari meclis
danışmanlık ücreti İsim
danışmanlık fonksiyonu
danışmanlık görevi
yönetim fonları İsim
danışmanlar
danışma görüşü verme yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
danışmanlık
hukuki rapor
eksper görüşü
istişari fikir
hukuki kanaat
istişari mütalaa
istişari görüş İsim, Hukuk
danışma kurulu
danışmanlık servisi
(Br) Konut Konularını Danışma Komitesi
tüketici danışmanlık kurulu
(Br) tüketici danışmanlık kurulu
tüketici danışma servisi
(US) Merkez Bankası Yönetim Kurulu
müşavir sıfatıyla
yatırım danışmanlığı hizmetleri İsim, Bankacılık
yönetim kurulu danışma komitesi
müdüriyet istişare kurulu
daimi danışma kurulu İsim
TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu İsim, Kurum İsimleri