1. karşı.
  to fight against someone: bir kimseye karşı mücadele etmek.
  to march against the enemy:
  düşmana karşı yürümek.
  with 20 votes against 3: 3'e karşı 20 oyla …
  protection against burglars : hırsıza karşı korunma.
  to run up against someone: birisine raslamak.
 2. aleyhinde, karşı.
  He is against a new election: Yeni bir seçimin aleyhindedir.
  Conditions are
  against us: Koşullar bizim aleyhimizdedir.
 3. karşılık, mukabil(inde).
  against the merchandise shipped: sevkedilen mal mukabilinde/mala karşılık.

  The inflation rate is only 5% this year as against 12% the year before: Geçen yıl enflasyon oranı %12 olmasına mukabil bu yıl sadece %5'tir.
 4. aykırı, zıt.
  Never go against the nature: Asla tabiate zıt gitme.
  It was done against my will:
  Benim isteğime aykırı olarak yapılmıştı.
  I did it against my will: İstemeyerek yaptım.
 5. rağmen, hilâfında.
  against all my good will: bütün iyi niyetime rağmen …
 6. muhalif, karşısında.
  to be against someone/something: bir kimseye/bir şeye muhalif/muarız olmak.

  He is against reform. to go against something: bir şeye muarız/düşman olmak.
  There is no law against it: Bunu yasaklayan yasa yoktur.
 7. -e/-a/-ye/-ya (temas halinde).
  to lean against the wall: duvara yaslanmak.
  to build a house
  up against the hill: tepede ev yapmak.
 8. yanında, yakınında, önünde.
  The car is over against the building: Araba ötede, binanın önündedir.
 9. için, … ihtimalini düşünerek.
  to buy provisions against winter: kış için erzak satın almak.
  to
  put something by against rainy day: müşkül zamanlar/kara günler için tedarikli olmak/para biriktirmek.
  We made preparations against his return: Onun dönüşü için hazırlık yaptık.
 10. borç olarak.
  Many bills were entered against his account: Birçok faturalar onun hesabına borç olarak geçmişti.
 11. -den önce, -ye kadar.
  Be ready against he comes: O gelinceye kadar hazırlan.