authorities

  1. yetkili makamlar/kimseler, hükümet, idarî makamlar.
    The authorities at the town hall are slow to deal
    with the complaints: Belediye yetkilileri, şikâyetleri kovuşturmakta yavaş davranıyorlar.
yararlandığı kaynakları belirtmek Fiil
malvarlığını vergi makamlarına bildirmek Fiil
yetkili makamlarin uygun görmesi, rızası
yetkili makamların uygun görmesi, rızası, muvafakatı, icazeti, cevap vermesi
göçmen bürosunca alıkonulmak Fiil
göçmen bürosunda alıkonulmak Fiil
polis makamlarının elinde olmak Fiil
makamlara körü körüne itaat
yerel idarece ödünç alma
kilise makamları İsim
ilmi içtihatlara veya kazai kararlara atıfta bulunma
şehir makamları İsim
hükümet makamları İsim
sivil makamlar İsim
yetkili makamlar İsim
yetkili merciler İsim, Hukuk
anayasaca tayin ve ihdas olunan devlet yönetim organları İsim
gümrük makamları İsim
gümrük yetkilileri İsim
makamları dolandırmak Fiil
birini makamlara ihbar etmek Fiil
belediye makamları İsim
eğitim makamları İsim
gümrük makamlarına teminat vermek Fiil
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
sınav makamları İsim
kambiyo makamları İsim
fuar makamları İsim
federal makamlar İsim
mali yetkililer İsim
kambiyo mercileri İsim
makamlara bildirmek Fiil
polis yetkililerine teslim etmek Fiil
yerel makamların borçları İsim
bağımsız idari otoriteler İsim, Rekabet Hukuku
(Br) Kamu Gelirleri İdaresi
Uluslararası Yerel Makamlar Birliği
adalet makamları İsim
adli makamlar İsim
tapu sicil muhafızlığı
icra makamları İsim
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
(US) mahallin en yüksek sivil makamı
askeri makamlar İsim
para yetki kurumları İsim
para organları İsim
parasal yetkililer İsim
belediye makamları İsim
işgal kuvvetleri makamları İsim
resmi merciler İsim
yetkili makamların izni
posta makamları İsim
vilayet yetkilileri İsim
kamu yetkilileri İsim
resmi merciler İsim
yetkili merciler İsim
demiryolu yetkilileri İsim
bölgesel ya da yerel yönetimler İsim
bölgesel ya da yerel yönetimler (makamlar)
düzenleyici ve denetleyici kurumlar İsim, Hukuk
bir ölüm vakasını ilgili makamlara bildirmek Fiil
devlet hazinesi
mal sandığı
sağlık makamları İsim
okul yetkilileri İsim
s kamu makamlarınca sağlanan hizmetler İsim
kamu makamlarınca sağlanan hizmetler İsim
idari makamlar İsim
idari makamlar İsim
mülki idare
sivil makamlar İsim
mahkemeler İsim
yargı makamları İsim
savcılık makamı
gümrük makamları İsim
bölgesel makamlar İsim
kilise yetkilileri İsim
federal idare
mali makamlar İsim
sağlık makamları İsim
bireylerin kendi aralarındaki veya bireyle devlet arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözümleme yetkisi
ileri gelen makamlar İsim
yerel yönetim
işgal kuvvetleri makamları İsim
emniyet amirliği
PTT başmüdürlüğü
vilayet makamı
kamu yetkilileri İsim
hükümet daireleri İsim
mali makamlar İsim
sağlık makamları İsim
vergi makamları İsim
(US) trafik müdürlüğü
maliye daireleri İsim
üniversite makamları İsim
makamların onay ıyla
makamların onayıyla
bölgesel makamlar İsim
üye devletlerdeki yetkili makamlar İsim
belediye kaza dairesinde yapılan yatırımlar İsim
makamlara bir şeyi bildirmek Fiil
yetkililer sonunda gerçekleri basına açıklamak dılar İsim
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk