bearer bond

  1. hamiline senet
  2. hamiline yazılı tahvil
  3. hamiline tahvil