1. kırık, kır(ıl)ma.
 2. gedik, yarık, çatlak, rahne.
  to make a breach in the enemy's lines: düşman saflarında bir gedik açmak.
 3. (yasa, emir, vait vb.) boz(ul)ma, ihlâl, riayetsizlik.
  breach of contract: sözleşmeyi bozma.
  breach
  of promise: sözünde durmama.
  breach of professional secrecy: meslekî sırları açıklama.
 4. (dostluk ilişkilerini) kesme.
 5. (balina) sıçrama.
 6. (dalgaların kıyıya vurarak) parçalanma(sı)/kırılma(sı).
 7. yara.
 8. yarmak, yarık/gedik/rahne açmak, kırmak.
 9. (yasa, emir vb.) bozmak, ihlâl etmek, (vaadini) tutmamak, sözünden dönmek.
 10. (balina vb.) su yüzüne sıçramak.
genellikle gözardı edilmek Fiil
genellikle ihlal edilmek Fiil
devam etmekte olan ihlal hareketi
sözleşmenin esasına ilişkin ihlal Sözleşme Hukuku
esaslı ihlal İsim, Hukuk
bir sözleşmenin kısmen bozulması
kısmi ihlal
sözleşmeyi ihlal eden taraf
hapishaneden kaçma
ihlali tespit etmek Fiil
imdada yetişmek Fiil
yardıma koşmak Fiil
açığı kapatmak Fiil
yardıma yetişmek Fiil
mutlak ihlal
bir sözleşme ihlalini hoş görmek Fiil
bir açıklığı genişletmek Fiil
bir açığı genişletmek Fiil
telif haklarına tecavüz
yeminini bozma
sözünde durmama
ihtiyati haczin ihlali
bir kimsenin taşınmazına kanunsuz olarak tecavüz
fuzuli işgal
şartın ihlali
güveni kötüye kullanma İsim, Hukuk
itimadı kötüye kullanma İsim, Hukuk
itimadı suiistimal İsim, Hukuk
emniyeti suiistimal İsim, Hukuk
sözleşmenin bozulması
sözleşmenin ihlali İsim
sözleşme ihlali Sözleşme Hukuku
sözleşmeyi bozma
mukavelenin ihlali teminatı (mali nitelikli sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden doğan
zararlara karşı verilen bir tür kredi sigortası
İsim
sözleşme hükümlerinin ihlali İsim
cözleşmenin ihlali İsim
sözleşmenin ihlali İsim
sözleşmenin bozulması
anlaşmanın ihlali
disipline aykırı davranış
kanuni veya ahlaki bir görevin yapılmaması
görevi ihmal
görevin yerine getirilmemesi
sadakatsizlik, döneklik, sözünü/vaadini tutmama.
faiz oranı paritesinin bozulması
kanuna aykırı hareket etme
kanunu ihlal etme
kanuna karşı gelme
resmi görevin ihlali
düzeni bozma
kargaşalık, ayaklanma, asayişi ihlâl etme.
polis nizamnamesine karşı gelme
ahır ve başka kapalı yerlerde bulunan hayvan veya eşyanın çıkarılması veya alınması amacıyla açılması
hayvan veya eşyanın saklandığı ağıl
hapishaneden kaçma
hapisaneden kaçma
bir tüzel kişinin ayrıcalıklarını ihlal etmek Fiil
dokunulmazlığın ihlali
takdir yetkisinin suiistimali İsim
yasama organının imtiyazlarnı ihlal suçu
mesleki görgü kurallarına karşı gelme
meslek sırlarını açıklama
mesleki mahremiyetin ihlali İsim
evlenme vaadini bozma, sözünden dönme.
asayişin ihlali
sulh ve sükûnu bozma
asayiş ihlali
sükunet ve asayişin ihlali
kurallara karşı gelme
(a)
huk. emniyeti suiistimal, emanete hiyanet, güveni kötüye kullanma, (b) sorumluluğu/görevi kötüye kullanma.
tekeffül borcunun ihlali
herhangi bir sebepten ötürü gerekli yetkisi yoksa
bir acente kendisine yetki veren kişi adına ve onun için üçüncü bir şahısla sözleşme yaptığında
üçüncü şahıs tarafından vekâlete yetkili olmadığı gerekçesiyle aleyhinde dava açılabilir
zımni olarak bunu yapmaya yetkili olduğunu ifade etmektedir
bir sözleşmenin önemi olmayan yükümlülüklerini yerine getirmeme
ayıp davası İsim
taraflardan birinin sözleşme hükümlerini yerine getirmeyeceğini önceden açıkça belirtmesi Sözleşme Hukuku
sözleşmenin ihlali yüzünden tazminat talebi İsim
güveni kötüye kullanma
ihlal ve hasardan uzak
kanuni veya ahlaki bir görevin yerine getirilmemesi
iki kişi arasındaki bozuşmayı düzeltmek Fiil
sözleşmeyi bozmaya kışkırtma
sözleşmeyi ihlale teşvik İsim, Hukuk
sözleşmeyi bozma nedeniyle uğranılan kaybı
sözleşmeyi bozma nedeniyle uğranan kayıp
gedik açmak Fiil
zevki selimi bozmak Fiil
hapisten kaçma
sözleşmeyi bozdurma
sözleşmeyi ihlale teşvik İsim, Hukuk
teminatın ihlâli yüzünden iptal
(US) teminatın ihlali yüzünden iptal
sözleşmenin ihlal edildiğini ileri sürmek Fiil
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak Fiil
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek Fiil
ortaklık sözleşmesini ihlal etme