1. Geçişli Fiil gözönünde tutmak, düşünmek, nazarı dikkate/itibara almak, ka'le almak.
  The committee agreed to consider
  your request for an increase in salary.
  All things considered: Herşey gözönüne alınırsa, her husus düşünülürse.
  not worth considering: ka'le alınmaz, lâfını etmeye/üzerinde durmaya değmez.
  When one considers that … : … gözönünde tutulursa.
 2. Geçişli Fiil düşünüp taşınmak, üzerinde iyice düşünmek, teemmül/mütalâa etmek, tasarlamak, aklından geçirmek.
  Take
  time to consider the problem. I'm considering to change my job.
  That is my considered opinion: Düşünüp taşındıktan sonra bu kanaate vardım.
 3. Geçişli Fiil saymak, telâkki etmek, addetmek, farzetmek, yerine koymak.
  I consider it a great honor to be here
  with you today.
  to consider oneself happy: kendini mutlu saymak.
  consider it as done: O işi yapılmış farzet.
  consider youself dismissed: Kendini (işinden) kovulmuş bil.
  He is considered rich: Zengin sayılır.
  I consider him a fool: Bence o aptalın biridir.
 4. Geçişli Fiil (başkalarının duygu, düşünce, hak vb. ne) riayet/hürmet etmek, saygı göstermek, saymak.
  to consider the feelings of others.
 5. Geçişli Fiil (dikkatle) bakmak, iyice incelemek/tetkik etmek.
  He considered the man for some time before speaking to him.
 6. Geçişli Fiil mükâfatlandırmak.