1. Sıfat kararlı, sebatkâr, inatçı, kesin karar/fikir/kanaat sahibi, azimkâr, azmetmiş.
    They are quite decided
    about it. A man of very decided opinions. His character is very decided.
  2. Sıfat kararlaştırılmış, mukarrer, muhakkak.
  3. Sıfat kesin, kat'î, açık, vazıh, su götürmez, şüphesiz, şüpheye/tereddüde yer vermeyen.
    in a decided tone.
    a decided refusal/difference/improvement. A decided change for the better.
kararlaştırılmak Fiil
hükmedilmek Fiil
kararlaşmak Fiil
takarrür etmek Fiil
takarrür
kesin fikir
kesin red
bir şeyde kesin kararlı olmak Fiil
aşağıdaki gibi karar vermiştir
birine kesinlikle üstün olmak Fiil
işbu anlaşmayı imzalamaya karar vermiştir
kararlı bir şekilde