1. Fiil, Hukuk tevdi etmek
 2. İsim, Turizm depozito
 3. Fiil hesapta tutmak
 4. Geçişli Fiil koymak, vazetmek, bırakmak.
  Where can I deposit this load of sand?
 5. Geçişli Fiil (kumbaralı telefon, otomatik satış makinesi vb. ne para) atmak, yerleştirmek.
  deposit a quarter and push the button.
 6. Geçişli Fiil çökel(t)mek, tortu/döküntü/rüsubat bırakmak, dibine çökel(t)mek, teressüp etmek.
  The river deposited soil at its mouth.
 7. Geçişli Fiil tevdi/teslim etmek.
  Please deposit your returned books with the librarian: İade edeceğiniz kitapları
  lütfen kütüphaneciye teslim ediniz.
 8. Geçişli Fiil emanet etmek, bankaya yatırmak.
  He's deposited quite a lot of money recently.
 9. Geçişli Fiil pey/teminat vermek, paranın bir kısmını vermek.
 10. İsim çökelti, tortu, birikinti, bırakım, rüsup, sel kumu.
  There's some deposit at the bottom of this bottle of wine.
 11. İsim birikinti: elektrolizde bir elektrot üzerinde biriken maden.
 12. İsim yatak, damar : maden, cevher, petrol vb. yatağı, tabaka.
  A mountain range with many rich deposits
  of gold. There are rich deposits of silver in those hills.
 13. İsim emanet, depozito.
 14. İsim yatırım, yatırma, mevduat.
  money on deposit: bankaya yatırılan para.
  deposit account: mevduat/tasarruf hesabı.
 15. İsim pey, ön ödeme, kaparo, teminat (akçesi).
yatırmak Fiil
müşterek avaryada yük alıcısının gemi sahibine verdiği depozit
bankaya yatırılan para.
bloke mevduat
gelir mevduatı
yatırılmış sermaye
nakit olarak yatırılan depozit
nakit olarak yaptırılan depozit depozito
para yatırımı
nakdi depozit
bir bankaya yatırılan mevduat karşılığı verilen makbuz
bankaya para yatırıldığını gösterir belge
mevduat sertifikası İsim
kömür varlığı
ticaret mevduatı
sözleşmeye bağlanmış konsinyasyon
çekirdek mevduat İsim, Bankacılık
cari mevduat
ihbarsız yatırım, önceden ihbara lüzum kalmadan istenildiği anda çekilebilen mevduat. İsim
Lombard mevduatı
fiktif mevduat (banka bilançolarında olduğundan yüksek gösterilen mevduat
(US) dondurulmuş mevduat
dondurulmuş mevduat
toplam mevduat
genel mevduat
buzul çökeltisi İsim, Jeoloji
buzul-gölsel çökelti İsim, Jeoloji
garanti depozitosu İsim
ithalat depozitosu İsim
ithalat teminatı
(Br) ithalat depozitosu (ithalatı kısmak amacıyla , ithal malları gümrüğe geldiğinde mal bedelinin bir
bölümünün gümrüğe yatırılmasını öngören sistem
şahısların bankalarda tutulmayan aktifleri İsim
ilk mevduat
(banka) ilk mevduat
faiz getiren mevduat
ortak mevduat
kanunen saklanan emanetler
kiralayana verilen depozito
hasara karşı kiralayana teminat olarak verilen ve kira süresi sonunda kiracıya iade edilen depozito
uzun vadeli mevduat
maden yatağı
asgari mevduat
ücretsiz emanet sözleşmesi
her türlü emanet yeri
emaneten
açık emanet
töz yatağı.
ore deposit limit: yatak sınırı.
ore dressing: töz hazırlama.
ore grade:
töz içeriği.
ore prospecting: töz arama.
ore reserve: töz birkisi.
ore sizing/sorting: töz kümeleme.
ore stock yard: töz birktirme alanı.
ore storage bunker: töz yığağı.
dolmuş emanet
pey akçesi ödemek Fiil
depozito ödemek Fiil
bir şeyi emanet vermek Fiil
bir şeyi emanete vermek Fiil
prim mevduatı
prim rezervi deposu İsim
özel aktif
özel mevduat
resmi mevduat
bir şeyi emaneten almak Fiil
hazine
emanet kasası
yangına ve hırsıza karşı emniyetli kasa
tasarruf mevduatı
tasarruf bankası aktifi
menkul değerler tevdiatı
güvence bedeli İsim, Kamu Yönetimi
güvence depozitosu İsim, Hukuk
ev sahibinin kiracıdan aldığı depozito
depozito İsim
kısa vadeli mevduat
özel mevduat
sözleşmelerin gerçekleşmelerini garanti altına almak amacıyla ya da faiz
temettü ya da başka borçların ödenmesi için oluşturulan fon
aynen korunmak üzere yapılan mevduat
özel mevduat
bankada bir çeki tahsil ederken tutarının bir bölümünü nakden alıp ötekisini hesaba yatırma
hisse emaneti
vadeli hesap.
üç aylık vadeli mevduat
tasarruf mevduatı
vadeli hesap.
toplam mevduat
sigortasız emanet eşyaları İsim
kapalı emanet yeri
tevdi etmek Fiil
hesabına geçirilmek üzere bankaya çek tevdi etmek Fiil
(genel kurul) vekâletname formu vermek Fiil
(Br) oy pusulası atmak Fiil
mevduat hesabı İsim, Bankacılık
vadeli mevduat hesabı
tevdiat hesabı
depo hesabı İsim, Bankacılık
memurun emekliliğine kadar sigortacı tarafından tutulan aidatlar
emeklilik geldiğinde yıllık gelire dönüşür
(emeklilik fonu) bu grup sandığı sisteminde genelde garanti edilen bir faiz karşılığı
bankaya para yatırmak Fiil
vadesiz mevduat
posta çeki alacağı
mevduat bakiyesi
anonim şirket halinde kurulmuş banka
mevduat bankası İsim
mevduat bankacılığı
mevduat cüzdanı
mevduat işlemleri (bankaların fon toplama işlemleri İsim
mevduat işlemleri İsim
iştirak için yatırılan sermaye payı
mevduat sertifikası İsim
belediye kitaplığı depozito belgesi
(US) nakden olmayıp havale
vb ile yapılan ödemede kullanılan para
nakden olmayıp , havale , çek vb ile yapılan ödemede kullanılan para
mevduat yerine geçerli ve tedavül edebilen kâğıt belgeler
mevduat tarihi
depozit depozito akçesi depozit depozito belgesi
bankalardaki mevduat bölümü
saklama ücreti
emaneten saklamak için bankanın üstlendiği işlev
mevduatın çoğalması
depo mevcudu
mahkemeye tevdi etmek Fiil
mevduat sigortası İsim, Bankacılık
mevduat sigortası (bankanın borçlarını ödeyememesi olasılığına karşılık bankaya yatırılmış olan paranın
belli bir miktarına kadar yapılan sigorta
geri almamak üzere emaneten bırakmak Fiil
geri almamak üzere emaneten bırakmak Fiil
emanet kalemleri İsim
(Br) depozito defteri
depozit depozito defteri
mevduat borçları İsim
mevduat sertifikaları vb gibi şeyler için bankanın müşterilerine karşı toplam sorumluluğu
bir bankanın vadeli vadesiz hesapları İsim
(US) bir bankanın müşterilerinin bir banka hesabında genel olarak tuttuğu ortalama meblağ
çekle yapılan tediyatlar için banka kredisi
alacak geçirilen borçlar
mevduat parası
(Br) mevduat
kaydi para
hesaptaki para
banka parası
kredi parası
mevduat çarpanı
ayni tevdiat
küçük cari hesap cüzdanı
bir poliçenin hazırlanması sırasında kısmi ödeme
asıl tutarın sonradan saptanması şartıyla
belirli sürelerle ayarlanan prim
mevduat faiz oranı Bankacılık
mevduat faizi Bankacılık
tevdiat makbuzu
depozit depozito makbuzu
depozito makbuzu
depozito iade olunur
en az bir gece için depozitosu alınan otel ya da motel rezervasyonu
ödemeli satış
kıymetli kâğıtları (hisse senetlerini) emaneten tevdi etmek Fiil
kıymetli kâğıtları emaneten tevdi etmek Fiil
bankalara tevdi edilen her türlü kâğıt
(US) tediye makbuzu
senet
yatırılan bir mevduatın yeri
bordro
para ve sair şeyleri gösteren bordro
zamanı ve miktarını gösteren belge
cetvel
bir şeyi birine emanet etmek Fiil
tasdik belgesini sunmak Fiil
(US) mevduat belgesi
emanet formu
emanet bırakan kimsenin bıraktığı şeyleri bir bir yazacak olduğu form
ambar makbuzu
resepise
vadeli hesap mevduatı
otomatik mevduat planı (müşterinin işçi sigortaları ödemeleri ve hisse temettüleri ödemeleri gibi çeklerin
kendi tasarruf hesabına yatırılmak üzere do
banka mevduat hesabı
banka mevduat faizi
(US) banka mevduatı vergisi
çift para birimli mevduat İsim, Bankacılık
döviz tevdiat hesabı
vadeli döviz tevdiat hesabı İsim, Bankacılık
(Br) mevduat hesabı faizi
mevduat hesabı faizi
kiralık kasa (içine menkul kıymetler , mücevherat , vb konulan ve kilit altında bölümlerde saklanan metal kutu
kiralık küçük kasa sigortası İsim
davacı mevduat hesabı
depo senedi