1. Fiil, Tekstil Sanayii genişletmek
 2. Fiil uzatmak.
  She extended her hand to the visitor. extend you arms in front of you.
 3. Fiil uzamak.
 4. Fiil uzanmak, uzanıp yatmak.
 5. Fiil (süresini) uzatmak, temdit etmek, (süre/zaman) uzamak.
  He extended his visit another day. The hot
  weather extended into October.
 6. Fiil yay(ıl)mak, uzayıp gitmek, temadi etmek.
  The beach extended for more than a kilometer in each direction.
 7. Fiil genişletmek, açmak, açıklamak, tafsil/tavzih etmek, daha iyi anlaşılır hale getirmek.
 8. Fiil büyü(t)mek, tevsi etmek, genişle(t)mek.
  to extend the duties of an office. to extend one's knowledge.
 9. Fiil sunmak, takdim etmek, bağışlamak, vermek, arz/ihsan etmek, göstermek.
  to extend hospitality: konukseverlik
  göstermek.
  to extend him a warm welcome. to extend aid to a needy scholar. to extend help to someone in need.
 10. Fiil, Maliye ertelemek, (ödeme tarihini) sonraya almak, (vadesini) tehir etmek, (süresini) uzatmak.
  to extend a deadline.
 11. Fiil (muhasebecilikte) (a) (rakamları başka sütuna) aktarmak/geçirmek, (b) birim fiyatla mal sayısını çarpıp toplamını hesaplamak.
 12. Fiil, Hukuk (a)
  Brit. değer biçmek, kıymet takdir etmek, (b) haciz koymak, haczetmek, elkoymak, müsadere etmek.
 13. Fiil zaptetmek, haczetmek, elkoymak.
 14. Fiil abartmak, mübalâğa etmek.
 15. Fiil erişmek, yetişmek, varmak, ulaşmak.
 16. Fiil eklemek, ilâve etmek.
 17. Fiil kapsamına almak, teşmil etmek.
 18. Fiil (zaman) sür(dür)mek, devam et(tir)mek.
 19. Fiil (kendini) zorlamak, son gücünü/gayretini sarfetmek.
  The competition was not strong enough to extend him.
 20. Fiil (bir mala daha ucuz bir mal) kat(ıştır)mak, tağşiş etmek, safiyetini bozmak.
 21. Fiil emre âmâde kılmak, emrine tahsis etmek.
  to extend credit to a customer.
 22. Fiil ilerle(t)mek, (bilgisini/yeteneğini) artırmak/genişletmek.
  extending his potential through job training.
 23. Fiil varmak, ulaşmak, uzanmak.
  His concern extends beyond mere business to real service to his customers.
işini genişletmek Fiil
yargı dairesini genişletmek Fiil
birini himaye etmek Fiil
yetkisini genişletmek Fiil
yetkilerini genişletmek Fiil
binaya ilaveler yapmak Fiil
faaliyet alanını genişletmek Fiil
topraklarını genişletmek Fiil
söz dağarcığını zengin leştirmek Fiil
faaliyet alanını genişletmek Fiil
germek Fiil
temdit opsiyonu
makul düzeyde
patent hakkını temdit etmek Fiil
patent hakkının süresini uzatmak Fiil
bakiyeyi devretmek Fiil
nakl-i yekûn yapmak Fiil
senedi temdit etmek Fiil
bir sözleşmeyi temdit etmek Fiil
bir kredi vermek Fiil
bir senedi temdit etmek Fiil
elini uzatmak Fiil
bir izni uzatmak Fiil
kira sözleşmesini uzatmak Fiil
iznini uzatmak Fiil
bir izni uzatmak Fiil
pasaport süresini temdit etmek Fiil
bir pasaportu temdit etmek Fiil
bir patent hakkını temdit etmek Fiil
süreyi uzatmak Fiil
bir süreyi uzatmak Fiil
süreyi temdit etmek Fiil
izni uzatmak Fiil
bir demiryolunu uzatmak Fiil
her bir vergi matrahını saptamak Fiil
zamanaşımı süresini uzatmak Fiil
bir bileti temdit etmek Fiil
bir ziyareti birkaç gün uzatmak Fiil
birine hoş geldin demek Fiil
bir davette bulunmak Fiil
bir fatura kalemlerini ayrı ayrı göstermek Fiil
ırmağa kadar uzanmak Fiil
ötesine geçmek Fiil
aşmak Fiil
taşıyıcının hatlarına yeni hatlar ilave etmek Fiil
mali yardım yapmak Fiil
konuk ayrıcalıkları göstermek Fiil
yoksula yardımda bulunmak Fiil
ağırlamak Fiil
konukseverlik göstermek Fiil
elinden geleni yapmak Fiil
para yardımında bulunmak Fiil
para yardımında bulunmak Fiil
itirazda bulunmak Fiil
protesto çekmek Fiil
birinin iznini uzatmak Fiil
teşmil etmek Fiil
birine birşey takdim etmek Fiil
birine birşey sunmak Fiil
kadınlara da oy hakkı vermek Fiil
kadınlara da oy hakkı vermek Fiil
şehir sınırlarını genişletmek Fiil
sınırları genişletmek Fiil
zamanaşımı süresini uzatmak Fiil
vadeyi uzatmak Fiil
saptanan vadeyi uzatmak Fiil
zamanaşımı süresini uzatmak Fiil
görev süresini uzatmak Fiil
cevap verme süresini uzatmak Fiil
ödeme vadesini uzatmak Fiil
ödeme vadesini temdit etmek Fiil
geçerliğini uzatmak Fiil
geçerliliği uzatmak Fiil
bir kredinin süresini uzatmak Fiil
fabrika arazisini genişletmek Fiil
birşeye uzanmak Fiil
birşeyi kapsamak Fiil