1. Fiil devretmek.
  I gave it to him for 5 dollars.
  to give one a cold : bir kimseye nezle geçirmek/bulaştırmak.
 2. Fiil bahşetmek, ihsan etmek, müsaade/izin vermek.
  give me permission to leave. give him enough time to
  get home before you telephone. give me a chance to try the job.
  We must give ourselves an hour to get there: Oraya kadar yolu bir saat hesap etmeliyiz.
 3. Fiil bağışlamak, hibe/hediye etmek, bağış yapmak.
  He gives freely (to the poor). You gave him money and he wasted it.
 4. Fiil tevdi/emanet etmek.
  I'll give you charge of the house while we're away.
 5. Fiil göstermek, beyan/arz etmek, açıklamak, meydana çıkarmak.
  He gave no reason: Bir sebep göstermedi.

  to give evidence: delil göstermek.
  He gave proof of his courage when he ran back into the burning house.
 6. Fiil sağlamak, temin etmek.
  to give help: yardım etmek/sağlamak.
  Fire gives warmth.
 7. Fiil sunmak, takdim etmek, arzetmek.
  to give someone one's compliments.
 8. Fiil emanet bırakmak, emaneten vermek.
 9. Fiil ödünç/ariyet vermek.
 10. Fiil üretmek, hasıl etmek, husule gelmek.
  Cows give milk.
 11. Fiil (öğüt/nasihat) vermek/etmek.
  to give advice.
 12. Fiil söylemek, okumak, irat etmek.
  He gave a reading of his poetry: Şiirlerinden parçalar okudu.
 13. Fiil (konser/temsil/ziyafet vb.) vermek, icra etmek.
  to give a concert. We are giving Jo a party for his
  birthday. Another performance will be given next week.
 14. Fiil çıkarmak, yaymak, ısdar etmek.
  to give a cry: feryat etmek.
 15. Fiil feda etmek, kurban etmek.
  Many have given their lives in the cause of independence: Birçokları
  istiklâl uğruna canlarını feda ettiler.
  He gave his life for his country.
 16. Fiil özvermek, (nefsini/vaktini vb.) adamak/hasretmek/tahsis etmek.
  She gives all her time to her family.

  give one's life to: hayatını adamak, kendini vermek.
 17. Fiil (dış etkilere) dayanamamak, direnci/mukavemeti kırılmak, eğilmek, çözülmek, açılmak, bel vermek.
  The
  lock gave when he battered the door. The door gave when they pushed it.
  The frost is giving: Don çözülüyor, buzlar eriyor.
 18. Fiil çökmek, yıkılmak.
 19. Fiil esnemek, esnek olmak, açılmak, genişlemek.
  The leather will give when you've been wearing the shoes a few weeks.
 20. Fiil aşketmek, vurmak.
  He gave the ball a kick.
 21. Fiil kadeh kaldırmayı teklif etmek.
  Ladies and gentlemen, I give you our victory: Bayanlar, baylar
  zaferimiz şerefine kadeh kaldırmayı teklif ediyorum.
  I give you our host: Ev sahibinin şerefine!
 22. Fiil terketmek, teslim etmek, vermek.
  to give ground: toprak vermek/terketmek.
 23. Fiil etkilemek, … etkisi/tesiri yapmak/bırakmak.
  The news gave us a shock: Haber bize şok tesiri yaptı.
 24. Fiil ceza vermek, hüküm giymek, mahkûm olmak.
  He was given 3 months: 3 aya mahkûm oldu.
 25. Fiil doğruluğunu kabul/itiraf etmek.
  It is too late to go to the party, I give you that. But we could go somewhere else.
 26. Fiil (elini/yanağını vb.) uzatmak, teslim etmek.
  She gave me her cheek to kiss. She gave him her hand to
  shake.
  give me your hand: Bana elini uzat!
  give someone one's arm: (koluna girmesi için) bir kimseye kolunu uzatmak.
  She gave herself (sexually): Kendini teslim etti.
 27. Fiil atfetmek, tevcih etmek, yöneltmek.
  to give someone a cold glance.
 28. Fiil açıklamak, söylemek, sır/haber vermek, ifşa etmek, baklayı ağzından çıkarmak.
  Okay now, give! What happened?
 29. Fiil (maçlarda) ilân etmek.
  Jo was given out: Jo, oyun dışı ilân edildi.
 30. İsim esneklik, elastikiyet.
 31. İsim (zor karşısında) eğilme, bükülme, çökme.
kan vermek Fiil, Tıp ve Sağlık
iğne yapmak Fiil, Tıp ve Sağlık