1. İsim, Ekonomi gelir
 2. İsim gelir, irat, varidat.
  very small/low income: dar /az gelir.
  Low-income families need government
  help.
  Live within one's income: kazancına göre harcamak,
  k.d. kendi yağı ile kavrulmak/ayağını yorganına göre uzatmak.
  lowest income group: en az gelirliler.
  the middle income group: orta gelirliler.
  the highest income group: zenginler.
 3. İsim kâr, kazanç, faiz.
  a small yearly income: yıllık az bir kazanç.
  earned income: maaş, ücret,
  emek karşılığı sağlanan gelir.
  unearned income: (kira, faiz, temettü vb. gibi) yatırım geliri.
 4. İsim gelme, geliş, muvasalat, içeri girme/giriş/akış.
  Fluctuations in the nutrient income of a body water.
kişinin gelirinin artması
gelirini önceden tüketmek Fiil
gelirini eline geçmeden yiyip bitirmek Fiil
gelirinıönceden tüketmek Fiil
gelirini artırmak Fiil
gelirinıartırmak Fiil
gelirinıbirden çok yıla paylaştırmak Fiil
gelirini birden çok yıla paylaştırmak Fiil
gelirine uygun olarak yaşamamak Fiil
geliriyle orantılı olmamak Fiil
gelir vergisi kaçırmak Fiil
gelir vergisini kaçırmak Fiil
gelirini beyan etmek Fiil
gelirinıiki misline çıkarmak Fiil
gelirini iki misline çıkarmak Fiil
gelir inden çok gideri olmak Fiil
gelirinden çok gideri olmak Fiil
gelir vergisi beyannamesini vermek Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
kendine ait geliri olmak Fiil
kendi ayrı geliri olmak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
ihtiyaçlara uygun gelir
ihtiyaçlarına uygun gelir
gelir inden fazla harcamak Fiil
geçim için gelirin tümünü harcamak Fiil
karısının parasıyla yaşamak Fiil
ayağını yorganına göre uzatmak Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
gelirini yükseltmek Fiil
gelirindan fazlasını harcamak Fiil
gelirinden çok harcamak Fiil
gelir inden çok harcamak Fiil
masraflarını gelirine göre bölmek Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinin ayrıntılarını bildirmek Fiil
gelirinin bir bölümünü ayırmak Fiil
gelir inin bir kısmını bir tarafa koymak Fiil
gelirinin bir kısmını bir tarafa koymak Fiil
gider gelirine uydurmak Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinıgiderine uydurmak Fiil
gelirine gazetecilik yaparak katkı sağlamak Fiil
gelirinden bir meblağ çıkarmak Fiil
gelirinin büyük kısmını yemek Fiil
gelir inin büyük bir kısmını yemek Fiil
birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak Fiil
gelirinıdüşük göstermek Fiil
gelirini düşük göstermek Fiil
tahakkuk etmiş
tahakkuk etmiş varidat
tahakkuk etmiş gelir
dağıtılmamış kârlar
birikmiş gelir
vergi sonrası gelir
toplam gelir
vergilendirilecek gelir
temel gelir
büyük gelir
ikramiye geliri
bir vergi yılında uzun vadeli olarak sağlanan gelir
ticari kazanç
nakdi gelir
nakit gelir
net gelir
gelir durumunun iyi olması
ticari gelir
kapsamlı gelir İsim, Muhasebe
(US) şirket geliri
sağlanacağı kesin olan gelir
elde edilen gelir
bir kişinin gelirinin serbest tasarruf edebileceği kısmı
vergiler çıktıktan sonra kalan safi gelir
vergiden sonra kişinin dilediği gibi harcayabileceği gelir
devlete ödenen gider ve vergilerden geri kalan bölüm
net gelir
dağıtılabilir gelir
milli gelir
geliri olmak Fiil
denklemek Fiil
geliri ayarlamak Fiil
geliri denklemek Fiil
(Br) arazi ve orman geliri
muaf gelir
aile geliri
tarım geliri
çiftlik geliri
dış gelir
indirim ya da vergi öncesi gelir toplamı
brüt gelir (indirim ya da vergi öncesi gelir toplamı
brüt gelir
yüksek gelir
arizi gelir
şahsi gelir
sanayi geliri
kişinin yatırımlarından elde ettiği geliri (ticaret şirketinin ticari faaliyetinin dışında yatırımlarından sağladığı kazancı
lisans geliri
ömür mrü boyu gelir
ömür boyu gelir
düşük gelir
üretici geliri
kitle geliri
(US) orta gelir
ortadirek geliri
en düşük gelir
(bilanço) muhtelif gelirler İsim
mütevazı gelir
parasal gelir
parasal gelir
parasal gelir (belirli bir dönemde tüketicinin elde ettiği gerçek para
tekel geliri
vergi çıktıktan sonra net gelir
işletmenin esas faaliyeti ile ilgili olmayan gelir
vergilendirilemeyen gelir
mal ya da hizmet ile ifade olunmayan gelir
serbest meslek geliri
gelir vergisi beyannamesiyle gösterilmesi unutulmuş gelir
işletme geliri (işletmenin kazanç getiren aktif değerlerinden ve verdiği hizmetlerden sağladığı gelir
faaliyet geliri
faaliyet kârı İsim, Muhasebe
işletme geliri
sair gelirler
dış ülkelerden gelen gelir
dış ülkelerden gelen gelir
denizaşırı ülkelerden elde edilen gelir
sabit gelir
sürekli gelir
kişisel gelir
vergi bakımından korunan gelir
bir sigorta firmasının belirli bir dönem içinde primlerden elde ettiği gelir
(bilanço) önceden tahsil edilmiş gelir
esas gelir
özel gelir
servet iradı
görevdeki ya da boş zamandaki çalışmadan alınan zevk
muntazam gelir
kira geliri
kira geliri
cüzi gelir
menkul değerlerden sağlanan gelir
bir vakıftan gelen gelir
küçük gelir
harcanabilir gelir
istikrarlı sabit gelir
sabit gelir
muntazam gelir
normal gelir
tali gelir
yan gelir
kâfi gelir
vergilendirilen gelir
toplam gelir
ticari gelir
transfer geliri (karşılığında mal ya da hizmet vermeyen kişilerin elde ettikleri gelir
geçici gelir
ücret geliri
gelir analizi
vergilendirilmemiş gelir
gelirin lehdarı
kâr paylı tahviller İsim
(US) kâr paylı tahviller İsim
kabzımal
gelir kontrolu
gelir maliyeti
gelir senedi
faiz ve anapara ödemelerinin sadece borçlunun geliri veya kârından yapılmasına olanak tanıyan borç senedi
gelir tayini
gelir farkları İsim
bir bölge sakinlerinin yaşam standardıyla ziyaretçilerinki arasındaki fark
gelir dağılımı İsim, Ekonomi
gelirin bölünmesi
gerçekleşen gelir
(US) gelir sahibi
bir malın fiyatı değiştiğinde bir bireyin genel satın alma gücünde meydana gelen değişme
gelir etkisi
gelir faktörü
gelir rakamları İsim
gelir açığı
gelir garantisi
gelir artışı
üçüncü bir şahsın lehine irat sigorta (sigortalının ölümünden sonra) poliçe
gelir alındıları İsim
gelirin yeniden bölünüşü
gelirin vergiye tabi olmayan kısmı
semere
(US) gelir vergisi beyannamesi
kâr ve zarar cetveli
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
gelir bölme
işverenlerin
(Br) gelir desteği
munzam gelir vergisi