1. İsim yasa, kanun.
  at law: yasal/kanunî olarak, yasa/kanun gereğince, yasaya/kanuna uygun olarak.
  enforceable
  at law: yasal olarak yürütülebilir/infaz edilebilir.
  by law: yasa gereğince, kanuna göre.
  by/under Turkish law: Türkiye yasaları gereğince.
  Civil law: medenî kanun.
  commercial law: ticaret hukuku.
  Criminal law: Ceza kanunu.
  Is there a law against it? (Yasaya göre) yasak mı?
  It's the law: Yasa budur/böyledir/bunu gerektirir/bunu emreder.
  Martial law: Sıkıyönetim, örfî idare.
  Ther's no law against it: (Yasaya göre) yasak değil/bunu yasaklayan yasa yoktur.
 2. İsim kural, düstur, kaide.
  moral law: ahlâk kuralı.
  a law of grammar: dilbilgisi kuralı.
 3. İsim düzen, nizam, yasaların uygulanmasiyle toplumun ulaştığı kararlı ve güvenli durum.
  maintaining law
  and order: düzen/nizam ve asayişin korunması, güvenliğin sağlanması.
  the forces of law and order: güvenlik/zabıta kuvvetleri.
 4. İsim tüze, hukuk.
  law of nations: devletler hukuku.
  administrative law: idare hukuku.
  common
  law: örf ve âdet hukuku.
  constitutional law: anayasa hukuku.
  international law: milletlerarası hukuk, devletler hukuku.
 5. İsim hukuk ilmi/mesleği.
  to study law: hukuk tahsili yapmak.
  law school: hukuk fakültesi.
  enter
  the law: hukukçu olmak.
  law term: (a) hukuk dili/deyimi, (b) mahkemelerin çalışma dönemi.
 6. İsim düstur, yasaları içine alan kitap, belirli bir konudaki yasaların tümü.
 7. İsim yasal işlem/kovuşturma.
  to go to law: yasal işleme başvurmak, yasal kovuşturma açmak, mahkemeye başvurmak.
 8. İsim polis, yasaları uygulamakla görevli şahıs/kurum.
  The long arm of the law: (mizah) polis, zabıta.

  Here's the law arriving: Polis geliyor.
  The law arrived at the scene immediately after the alarm went off: Alarm çalar çalmaz polis olay yerine yetişti.
 9. İsim töre, örf, âdet, usul.
  Having a good breakfast was an absolute law in the household.
 10. İsim türe, adalet.
  law court = court of law: mahkeme.
  take the case to law: işi mahkemeye götürmek.

  to take someone to law = to have the law on someone: bir kimseyi adalete(adaletin pençesine) teslim etmek.
  I'll have the law on you! Seni mahkemeye veririm.
 11. İsim (doğal) yasa/kanun.
  the law of gravitation: yerçekimi kanunu.
  Newton's/Ohm's laws: Newton/Ohm kanunları.
 12. İsim Allahın emri.
 13. İsim İncildeki, özellikle Ahdi Ceditteki dinî emirler.
  the law of Christ.
ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
ihmalinin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
yasaya göre haklı olmak.
kanunu bilmediği savunusunda bulunmak Fiil
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
hakkını kendi eliyle almak, bizzat ihkakı hak etmek, öç almak.
kanunu kendi eline almak Fiil
adaleti kendi eline almak Fiil
ilga edici kanun
ilga edici kanunu
şekli hukuk
usul hukuku
inşai veya usule ilişkin hukuk
şekli kanun
hava seyrüsefer kanunları İsim
af kanunu
genel af kanunu
kartelciliği yasaklayan kanun
antitröst kanunu
antitröst kanun
tröst aleyhtarı kanun
uygulanacak hukuk İsim, Hukuk
kanuna uymayan karar
kanuna uymayan fikir
kanuna uymayan hüküm
bankacılık kanunu İsim, Hukuk
bankalar kanunu
iflas hukuku
iflas hukuku İsim, Hukuk
bağlayıcı kanun
bütçe kanunu
bütçe kanunu
bütçe kanunu
inşaat kanunu
ticaret hukuku İsim, Ticaret Hukuku
kanunen
en yüksek kanun
kanunu uygulama
tedvin edilmiş kanunlar
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
ticaret kanunu
ticaret hukuku İsim, Ticaret Hukuku
Topluluk hukuku
şirketler hukuku İsim, Hukuk
şirketler yasası İsim, Hukuk
şirketler hukuku
mukayeseli hukuk İsim, Hukuk
iş kazası sigorta hukuku
kapsamlı hukuk
kapsamlı kanun
amir hukuk
anayasa hukuku İsim, Hukuk
murakabe kanunu
kooperatifler kanunu
anonim şirket hukuku
anonim şirketler kanunu
(US) anonim şirket hukuku
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
para kanunu
örf ve âdet hukuku İsim, Hukuk
gümrük kanunu
kartelleri kaldırma kanunu
içtihat hukuku İsim, Hukuk
kanun hükmünde kararname
kanun kuvvetinde kararname
iç hukuk
yerli kanun
uygulanamaz duruma gelmiş kanun
uygulanmayan kanun
seçim kanunu
nasafet hukuku (doğal akıl ve mantığa dayanan yazılı hukuk kurallarına tabi olmayan hak ve adalet
geçerli (yürürlükteki) kanun
kambiyo kanunu
(US) alkollü içki vergisi kanunu
(US) göç kanunu
göç kanunu
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
vasiyeti tenfiz kanunu
makable şamil olan kanun
aile hukuku İsim, Hukuk
orman kanunu
yumruk kanunu
bayrak yasası
yabancı hukuk
orman kanunu
sağlık kanunu
ipotek kanunu
miras hukuku İsim, Medeni Hukuk
eyaletlerarası hukuk
yargıcın koyduğu kural
hâkimin yargı hakkı
iş hukuku İsim, İş Hukuku
yerel kanun
deniz ticaret hukuku
deniz hukuku
deniz ticaret hukuku
evlenme kanunu
linç kanunu
ahlak kuralı
milli hukuk
milli hukuk
deniz hukuku
makabline şamil olmayan kanun
afaki hukuk
geçerli yürürlükteki kanun
yürürlükteki kanun
adaletsiz
temel yasa Hukuk
temel hukuk Hukuk
kurucu hukuk Hukuk
anayasa
patent hukuku
patent hukuku
patent yasası
patent kanunu
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
dokunulmazlık kanunu
şahsı takip eden kanun
siyaset hukuku
meri hukuk
mevzu hukuku
pozitif hukuk
avukatlık yapmak Fiil
krallık imtiyazları İsim
birincil hukuk
piyango kanunu
usul hukuku
hukukçu olmak Fiil
yasaklayıcı kanun
tapu kadastro kanunu
geçici kanun
kamu hukuku (vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı
ceza kanunu
(US) göçmen kanunu
ayni hukuk
eşya hukuku
emlak kanunu
ilgili kanun İsim
usul hukuku
pişmanlık yasası
herkesçe kabul edilen kanun
her yerde tanınan kanun
gemicilik hukuku
biraz hukuktan çakmak Fiil
uzay kanunu
özel kanun
kanunu çarpıtarak yorumlamak Fiil
vergi hukuku İsim, Hukuk
vergi kanunu
memleket iç hukuku
ticari marka kanunu
teamül hukuku
aşiret kanunu
kavim hukuku
anayasaya aykırı kanun İsim, Hukuk
tefecilik kanunu
müseccel kanun
kayda geçmiş kanun
mevzu hukuk
kanunlara saygılı
davavekili
kanun tadilatı
hukuki belge formu
kanun kitabı
avukatlık
hukukçuluk
içtihat hukuku
mahkeme masrafları İsim
hukuk kurulu
(Br) hukuk kurulu
(senet , ipotek) vade tarihi
hukuk bölümü
hukuk dili
kanun adamı
hissedar
ortak
şerik
avukatlık stajı
hukuk okuma
hukuk hocası
hukuk stajı
hukuk eğitimi
kanunu yorumlayan kişi