1. İsim, Hukuk kanun, yasa
 2. İsim yasa, kanun.
  at law: yasal/kanunî olarak, yasa/kanun gereğince, yasaya/kanuna uygun olarak.
  enforceable
  at law: yasal olarak yürütülebilir/infaz edilebilir.
  by law: yasa gereğince, kanuna göre.
  by/under Turkish law: Türkiye yasaları gereğince.
  Civil law: medenî kanun.
  commercial law: ticaret hukuku.
  Criminal law: Ceza kanunu.
  Is there a law against it? (Yasaya göre) yasak mı?
  It's the law: Yasa budur/böyledir/bunu gerektirir/bunu emreder.
  Martial law: Sıkıyönetim, örfî idare.
  Ther's no law against it: (Yasaya göre) yasak değil/bunu yasaklayan yasa yoktur.
 3. İsim kural, düstur, kaide.
  moral law: ahlâk kuralı.
  a law of grammar: dilbilgisi kuralı.
 4. İsim düzen, nizam, yasaların uygulanmasiyle toplumun ulaştığı kararlı ve güvenli durum.
  maintaining law
  and order: düzen/nizam ve asayişin korunması, güvenliğin sağlanması.
  the forces of law and order: güvenlik/zabıta kuvvetleri.
 5. İsim tüze, hukuk.
  law of nations: devletler hukuku.
  administrative law: idare hukuku.
  common
  law: örf ve âdet hukuku.
  constitutional law: anayasa hukuku.
  international law: milletlerarası hukuk, devletler hukuku.
 6. İsim hukuk ilmi/mesleği.
  to study law: hukuk tahsili yapmak.
  law school: hukuk fakültesi.
  enter
  the law: hukukçu olmak.
  law term: (a) hukuk dili/deyimi, (b) mahkemelerin çalışma dönemi.
 7. İsim düstur, yasaları içine alan kitap, belirli bir konudaki yasaların tümü.
 8. İsim yasal işlem/kovuşturma.
  to go to law: yasal işleme başvurmak, yasal kovuşturma açmak, mahkemeye başvurmak.
 9. İsim polis, yasaları uygulamakla görevli şahıs/kurum.
  The long arm of the law: (mizah) polis, zabıta.

  Here's the law arriving: Polis geliyor.
  The law arrived at the scene immediately after the alarm went off: Alarm çalar çalmaz polis olay yerine yetişti.
 10. İsim töre, örf, âdet, usul.
  Having a good breakfast was an absolute law in the household.
 11. İsim türe, adalet.
  law court = court of law: mahkeme.
  take the case to law: işi mahkemeye götürmek.

  to take someone to law = to have the law on someone: bir kimseyi adalete(adaletin pençesine) teslim etmek.
  I'll have the law on you! Seni mahkemeye veririm.
 12. İsim (doğal) yasa/kanun.
  the law of gravitation: yerçekimi kanunu.
  Newton's/Ohm's laws: Newton/Ohm kanunları.
 13. İsim Allahın emri.
 14. İsim İncildeki, özellikle Ahdi Ceditteki dinî emirler.
  the law of Christ.
idarî hakim İsim, İdare Hukuku
avukat İsim, Hukuk
ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
ihmalinin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
yönetmelik İsim, Hukuk
tüzük İsim, Hukuk
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk
yasaya göre haklı olmak.
uluslararası iş hukuku İsim, Hukuk
iş hukuku İsim, Hukuk
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İsim, Hukuk
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kanunu bilmediği savunusunda bulunmak Fiil
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
yasaların yayımlanması İsim, Hukuk
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
hakkını kendi eliyle almak, bizzat ihkakı hak etmek, öç almak.
kanunu kendi eline almak Fiil
adaleti kendi eline almak Fiil
mutlak hukuk
şekil hukuku
uyum yasası
deniz hukuku
toprak kanunu
tarım kanunu
seyrüsefer kanunları İsim
hava trafik kanunları İsim
tadilat kanunu
antitröst yasası İsim, Hukuk
tröst aleyhtarı kanun
tahkim kanunu
mahkemede
bankalar kanunu
(US) bütçe kanunu
ticaret kanunu
en yüksek kanun
harçlar kanunu
kilise hukuku İsim, Hukuk
kıyı kanunu İsim, Hukuk
amir kanun
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
AT mevzuatı
şirketler kanunu İsim, Hukuk
karşılaştırmalı hukuk İsim, Hukuk
karşılaştırılmalı hukuk
rekabet kanunu
(US) rekabet kanunu
şümullü kanun
(US) örf ve âdet hukuku
(US) kooperatifler kanunu
fikir eserleri kanunu
şirketler hukuku İsim, Hukuk
(US) anonim şirketler kanunu
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
örf ve adet hukuku
teamül hukuku İsim, Hukuk
tazminat hukuku İsim, Hukuk
geçerliğini yitirmiş kanun
ikincil hukuk
boşanma kanunu
uygulamadan kalkmış kanun
kanun layihası İsim
kanun önergesi
seçim yasası
seçim kanunu
olağanüstü durum kanunu
iş hukuku İsim, İş Hukuku
nasafet hukuku İsim, Hukuk
yürürlükteki kanun
geçerli kanun
fevkalade haller kanunu
(US) alkollü içki vergisi kanunu
yürürlükteki kanun
fabrika kanunu
federal hukuk
bayrak yasası
esnek kanun
genelde yürürlükte olan kanun
herkes için geçerli kanun
hakim kanun İsim
anayasa
muhakeme usulleri İsim
ev yapım kanunu
göç kanunu
göçmen kanunu
alelacele çıkarılan kanun
kanuna uygun
sanayii kanunu
sanayi kanunu
aciz hali kanunu
emtia teftiş mevzuatı
sigorta hukuku
iş hukuku İsim, İş Hukuku
iş kanunu İsim
arazi hukuku
dil kanunu
mahalli kanun
deniz ticaret kanunu
deniz hukuku
evlilik hukuku
evlenme hukuku
maden yasası
ulvi ahlak kurallarından doğan hukuk
(Br) vatandaşlık hukuku
vatandaşlık kanunu
deniz ticaretini geliştirmek ya da sınırlandırmak için çıkarılan yasalar
yürürlükten kaldırılmış kanun
insafsız kanun
esas teşkilat kanunu
anayasa
ortaklık kanunu
amir hukuk
mevzuat
müspet hukuk
yoksulluk kanunu
krallık imtiyazları İsim
örf ve adet hukuku
basın kanunu
önleyici hukuk
denizde zapt ve müsadere hukuku
vasiyetnamenin ispatına ilişkin kanun
muhakeme usulleri kanunu
ilgili kanun
emlak kanunu
karantina hukuku
hukuk okumak Fiil
gayrimenkul hukuku
arazi kazanma kanunu
makabline şamil kanun
(US) gelir vergisi kanunu
sert kanun
şirketler yasası İsim, Hukuk
gemicilik kanunu
(Br) deniz hukuku
(US) eyalet kanunu
katı kanun
(US) hukuk okumak Fiil
ferdi hukuk
örf ve âdetlerden doğan hukuk
örf ve âdet hukuku
örf hukuku
gümrük kanunu
vergi kanunu
trafik kanunu
işsizlik tazminatı kanunu
bütün memlekete veya aynı statüde bulunan kimselere şamil hukuk
murabaha kanunu
yazılı hukuk
imar kanunu İsim, Hukuk
avukat
kanun tadilatı
avukatlık stajı
hukuk kitabı
içtihat hukuku
emsal kararlara dayanan hukuk
dava
hukuk stajyeri İsim, Hukuk
yasa
mahkeme masrafları İsim
mahkeme
adliye
kanunun yürürlüğe konması
yürütme
mahkeme masrafları İsim
hukuk fakültesi İsim, Eğitim
hukuk bürosu İsim, Hukuk
kanun bülteni
vazııkanun
hukuk kitaplığı
(Br) avukatlar listesi
avukatlık bürosu İsim
hukuk bürosu İsim, Hukuk
hukuk devrimi
mahkeme masrafları İsim
hukuk dergisi
hukuk fakültesi İsim, Eğitim
(Br) Ingiltere ve Galler'de çalışan tüm avukatları denetleyen meslek kuruluşu
(Br) avukatlar birliği
hukuklu
hukuk öğrencisi
hukuki deyim