1. dar, ensiz.
  a narrow street. The gate is too narrow for a car, we'll have to walk through.
 2. sınırlı, mahdut, az sayıda, dar.
  The secret is known only to a narrow group of people: Sırrı ancak
  az sayıda kimse biliyor .
  In the narrow meaning of the word: Kelimenin dar manasiyle.
 3. yetersiz, az, kısıtlı.
  narrow resources: yetersiz kaynaklar.
  narrow cicumstances: fakirlik.
 4. pek az farkla, kıtı kıtına, az.
  a narrow escape: dar/ucuz kurtulma.
  to win by a narrow majority:
  az bir farkla (çoğunluğu) kazanmak.
 5. sıkı, dikkatli, (araştırma/soruşturma vb.).
  a narrow inspection: sıkı bir muayene.
 6. cimri, hasis, tamahkâr, eli sıkı.
 7. Fonetik gergin (sesli):
  beet/boot sözcüklerindeki
  ee/oo sesi gibi dil gerilerek söylenen. (bkz: lax ).
 8. (hayvan yemi) proteince zengin.
 9. dar parça/yer/kısım, dar vadi/geçit/yol, yolun/vadinin/yarımadanın daralan kısmı.
 10. daral(t)mak, kıs(ıl)mak.
  The river narrows at this point. In the bright sunlight she had to narrow her eyes.

 11. narrow down: sınırlan(dır)mak, kısıtla(n)mak, kapsamını daraltmak, inhisar ettirmek.
  Let's
  narrow down what we mean by“ justice”. to narrow down a contest to 3 competitors.
 12. bağnazlaştırmak, mutaassıplaştırmak, dar fikirli/görüşlü yapmak.