1. İsim, Hukuk gerekçe
 2. İsim, Hukuk gerekçeli karar
 3. İsim oy, mütalâa, rey.
  public opinion: kamu oyu, efkârı umumiye
 4. İsim fikir.
  ask someone's opinion: birine danışmak, birinin fikrini almak.
  expert opinion: uzmanın
  fikri.
  give an opinion on sth: bir şey hakkındaki fikrini/düşüncesini söylemek.
 5. İsim zan, tahmin.
 6. İsim kanaat, düşünce.
  in my opinion: bence, kanaatimce, benim düşünceme göre.
  be of the opinion
  that … : … kanaatinde olmak.
  I am entirely of your opinion: Sizinle tamamen aynı düşüncedeyim/hemfikirim.
  form an opinion on something: bir şey hakkında kanaat edinmek.
  have/hold a high opinion of … : …'i takdir etmek, hakkında çok iyi kanaat beslemek.
  have/hold a high opinion of oneself: kendini çok yüksek görmek, kendine paye vermek, böbürlenmek, gururlanmak.
  have no opinion of … = have a poor opinion of … : -e fazla değer vermemek, … hakkında olumsuz kanaat beslemek.
 7. İsim, Hukuk içtihat, yargıcın kanaati/mütalâası/fikri.
kendi fikriyle hareket etmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
birinin fikrini almak Fiil
birinin fikrini sormak Fiil
birinin ne düşündüğünü sormak Fiil
kendi fikir inde serbest olmak Fiil
kendi fikrinde serbest olmak Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
kişinin kendi fikrine tamamıyla ters düşmek Fiil
fikrini söylemek Fiil
fikir yürütmek Fiil
fikir vermek Fiil
... hakkında görüş bildirmek Fiil
medeni cesareti olmak Fiil
fikrinde ısrar etmek Fiil
işe yarasın yaramasın fikrini söylemek Fiil
fikrinde ısrar etmek Fiil
başkasının fikriyle hareket etmek Fiil
fikrini başkasına kabul ettirmeye çalışmak Fiil
fikrini değiştirmemek Fiil
fikrini tamamen değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
tamamen fikir değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
fikrini beyan etmek Fiil
fikrini gerçeklerle desteklemek Fiil
lastikli konuşmak Fiil
bir fikre katılmak Fiil
genel kanı
bir fikire katılmak Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
hukuki rapor
eksper görüşü
hukuki kanaat
istişari fikir
istişari mütalaa
birine fikrini sormak Fiil
birinin fikirinısormak Fiil
bir fikri kabul etme
hukuki görüş
kredi istihbaratı
kamuoyu ölçen
fikrinde olmak Fiil
ayrı düşüncelerde olma
önyargılı fikir İsim
tarafsız kanı
genel düşünce
kamuoyu
ortak kanı
fikir birliği
fikir uyuşması
(US) uyuşan fikirler
fikir çatışması
çatışan fikirler
fikir birliği
kesin kanı
tartışma konusu olabilecek fikir
(Br) hukuki görüş
cari fikir
cari kanı
kesin fikir
bir fikri açıklama
fikir beyanı
görüş ayrılığı İsim
ayrı düşüncelerde olma
muhalefet şerhi İsim, Hukuk
karşı fikir İsim
muhalif fikir İsim
karşı oy yazısı İsim, Hukuk
fikir ayrılıkları İsim
fikir tasarısı
taslak görüş
görüş taslağı
iyi belirtilmiş fikir
bir fikre katılmak Fiil
ehlivukuf mütalaası
ehlivukuf görüşü
ekspertiz
bilirkişi görüşü
uzman görüşü
bilirkişi beyanı Hukuk
eksper raporu
kamuoyunu istismar etmek Fiil
fikir beyanı
sabit fikir
adli tıp görüşü
bir fikre kapılmak Fiil
bir fikir edinmek Fiil
şimşek gibi çakan fikir
kamuoyunu yoklamak Fiil
genel kanı
genel görüş
uzman görüşünü bildirmek Fiil
oluşan kanı
bir fikir sahibi olmak Fiil
fikir beslemek Fiil
bir fikir beslemek Fiil
samimi fikir
naçiz fikrime göre
fikir imce
kendi kanıma göre
onlarca Zarf
sence Zarf
şahsi fikir
hukuki görüş
makul düşünce
adil görüş
bir fikri benimsemeye eğilimli olmak Fiil
hukuki görüş
üstün gelen kamuoyu
bir fikir ileri sürmek Fiil
fikir sahibi olmak Fiil
çoğunluk fikiri
(US) çoğunluk fikri
kamuoyu oluşturmak Fiil
tıbbi görüş
azınlık fikri
azınlık fikiri
yanlış fikir
bir fikir edinmek Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
fikrini belirtmek Fiil
karşı fikir
karşıt düşünce
meclis dışındaki birinin fikri
bir yabancının fikri
kamuoyunu oluşturan şahsiyetler İsim
kamuoyunun aksi yönlerde değişmesi
şahsi düşünce
şahsi fikir
politik kanı
siyasi görüş
önyargı
gerekli genel kanı
(US) çoğunluk oyu
genel kanı
efkârıumumiye
halkoyu
amme efkârı
kamuoyu İsim, Reklamcılık
bir fikir ileri sürmek Fiil
satış opsiyonu
satın alma opsiyonu
bir fikir belirtmek Fiil
birinin fikrine saygı göstermek Fiil
ayrı fikir
sabit fikir
yerleşik fikir
aynı fikirde olmak Fiil
aynı düşüncede olmak Fiil
birinin fikrini paylaşmak Fiil
fikir değişmesi
kamuoyunun gücü
bir fikre katılmak Fiil
avukatına danışmak Fiil
bir avukata danışmak Fiil
hukuki görüş almak Fiil
oybirliği
fikir birliği
kamuoyunda değişiklikler İsim
bir fikir ileri sürmek Fiil
yaygın düşünce
yaygın düşünce İsim
(Br) müşteri istihbarat defteri
ekspertiz
kamuoyu oluşturan kimse
kanaat önderi İsim
kamuoyu oluşturan lider
kamuoyu değerlendirmesi
görüş araştırması
nüfusun istatistiksel bir örneğinden tüm nüfusa teşmil ettirilen görüşlerin alındığı anket
kamuoyu araştırması
kamuoyu anketi
kamuoyu etüdü
kamuoyu yoklaması
karşı fikir
dolaylı soru sorma yöntemi
milli kamuoyu araştırması
kamu oyu anketi
kamuoyu soruşturması
kamuoyu araştırması