1. İsim, Hukuk hüküm
 2. İsim temin, tedarik, sağlama, erzak vb. tedariki.
  make provision for one's family: ailenin ihtiyaçlarını/geçimini
  sağlamak.
  provision of capital: sermaye tedariki.
 3. İsim hazırlık, hazırla(n)ma, önlem, tedbir.
  make provision for something: bir şeyi sağlamak için gerekli
  önlemleri almak.
  make provision against something: bir şeyi önlemek için önlem/tedbir almak.
 4. İsim tedarik olunan/sağlanan şey.
 5. İsim koşul, şart, yargı, hüküm.
  come within the provisions of the law: yasal hükümlere girmek/tâbi
  olmak.
  There is no provision to the contrary: aksine bir hüküm/yargı/koşul yoktur.
  According to the provisions of the treaty … : Muahede hükümlerine göre …
 6. İsim dinsel göreve ata(n)ma.
 7. İsim (erzak, zahire vb.) sağlamak, temin/tedarik etmek.
hüküm fıkraları İsim, Hukuk
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
çocuklarının eğitimi için ayrılan para
Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması (NACE kodu: 84.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yeterli karşılık
bir hükümde değişiklik
bir hükümde yapılan değişiklikler, hükmün tadili
bir hükmü uygulamak Fiil
yükümlülüklerinden kaçınma hakkında hükümler
bir hükme karşı gelmek Fiil
tahvili çıkaran tarafından gelecekte saptanacak bir malın satış sözleşmesi
konserve erzak
gelir vergisinde
sermaye kazançlarından kesilecek vergiye ilişkin kararname
karşılıksız çek
anayasa maddesi İsim
sigorta poliçesindeki düşülebilecek muafiyet
riayet edilmesi zorunlu olmayan yönerge
kâr payı yedek akçesi
şüpheli alacaklar karşılığı
ciro provizyonu
temel hüküm
istisnai hüküm
(Br) (mahkemece saptanmış) aileye düşen yükümlülük
âmir hüküm Hukuk
vasiyetname ile bırakılan miras
bir hükmün uygulanması
zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm İsim, Sözleşme Hukuku
ana hüküm
kanun hükmü İsim, Hukuk
âmir hüküm Hukuk
(US) uyulması zorunlu hüküm
malzeme tedariki
nehyedici hüküm
ihtiyari hüküm
cezai nitelikte yasa hükmü
cezai hüküm
cezai hüküm kmüler
cezai hükümler
emeklilik hükümleri İsim
riayet edilmesi zorunlu olmayan hüküm
uyulması zorunlu olmayan yönerge
bir şartı muhafaza etmek Fiil
geri satın alma karşılığı
(US) sosyal sigorta hükümleri İsim
erzak stoku
fesih hükmü
kayıtsız
bir şeye karşı hazırlıklı olma
yiyecek içecek tüccarı
bina onarımı yedek akçesi
beklenmedik masraf ve yükümlülükler karşılığı
risk karşılığı
Borçlar ve Giderler Karşılığı Muhasebe
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı (-) İsim, Muhasebe
tükenen yeraltı kaynakları için amortisman ayırma
amortisman karşılığı
(Br) şüpheli alacaklar karşılığı
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Muhasebe
Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı Muhasebe
Stok Karşılığı (-) Muhasebe
değer düşüklüğü karşılığı İsim, Muhasebe
stok yedeği tedariki
Yükümlülük ve Giderler Karşılığı Muhasebe
kredi zararları karşılığı İsim, Bankacılık
yürürlükten kalkma hükümleri İsim
yaşlılık için para ayırma
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) Muhasebe
Diğer Borçlar ve Giderler Karşılığı Muhasebe
Diğer Borç ve Yükümlülükler Karşılığı Muhasebe
Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Muhasebe
henüz kapatılmamış zarar ziyan karşılığı
(Br) yenileme masrafları karşılığı
(US) stok yenileme karşılığı
emeklilik hükmü
emeklilik hüküm kmüü
kıdem tazminatı karşılığı İsim, Muhasebe
kıdem tazminatı provizyonu
vergi karşılığı
gelecek için tedbir
sermaye bulma
teçhizat tedariki
konut tedariki
kredi vermek amacıyla bilgi edinme
kira karşılığı
hizmet sağlama
kanun hükmü İsim, Hukuk
erzak odası İsim
aksine bir hüküm kmü
aksine bir hüküm
beklenmedik durumlar için karşılık ayrıldıktan sonra
vergi için karşılık ayırmak Fiil
müfessir hükümet
et dağıtmak Fiil
bu tür vaka için herhangi bir hüküm öngörmemek Fiil
(bilanço) yedek akçe ayırmak Fiil
hazırlıklı olmak Fiil
...' karşı tedbir almak Fiil
bir senedin karşılığını temin etmek Fiil
birine emeklilik aylığı bağlamak Fiil
vergi karşılığı ayırmak Fiil
aksine herhangi bir hüküm olsa dahi
erzakı tükenmek Fiil
yiyecek içecek toptan ticareti