to wear down someone Fiil
to wear out something Fiil
to wear away something Fiil
to soften up an enemy Fiil
to wear yourself out Fiil
to wear Fiil
to fret Fiil
to overwear Fiil
to fray Fiil
to abuse Fiil
outwear
overspend
waste
wear

Yıpranmasına sebep ... getirmek, eskitmek