maiden's tower

  1. Noun, Place Names Kızkulesi
  2. Noun, Place Names Kız Kulesi