acquisition

  1. Noun, Competition Law devralma
  2. Noun, Psychology edinim
  3. Noun elde etme, iktisap.
  4. Noun kazanç, elde edilen şey, müktesebat.
    Learning is an acquisition: Öğrenme bir kazançtır.
    He
    is a great acquisition to our party: O, partimiz için büyük bir kazançtır.
yeni gelen kitaplar
hedef tespiti
iyi niyetli iktisap
çok pazarlı birleşme ve devralma Noun, Competition Law
şirket alanı
elde etme maliyeti Noun, Accounting
tarihi maliyet
tarihi maliyet (bir varlığın elde edildiği tarihteki değeri
veri sağlama
satın alış tarihi
bir değerin hesaba intikal tarihi
iktisap tarihi
taşınmaz mal bildirimi Noun
başkasının mülkiyetinde bulunan şeyin ondan iktisap edilmesi
devren iktisap
ödenen fiyattan üstün değerde olan bir malı ele geçirme
ivazsız iktisap
karşılıksız kazandırma Noun, Law
yatay birleşme ve devralma Noun, Competition Law
dil edinimi Noun, Education-Training
bir şey kazanmak Verb
birleşme ve devralma Noun, Competition Law
motorlu taşıt alma
yeni alınmış
(kitaplık) yeni gelen kitaplar
aslen iktisap
aslen iktisap (diğer bir kimsenin aracılığı gerekmeden bir malın mülkiyetinin ele geçirilmesi
taşınmaz mal edinme Noun
iştira hakkı
Aksesyon Şube Müdürlüğü Noun, Organizations
hedef tespiti
haksız mal edinme Noun, Law
dikey birleşme ve devralma Noun, Competition Law
bir şirket bir başka şirket tarafından devralındığında benimsenen muhasebe usulü
devralma maliyeti
elde etme maliyeti
kazanma maliyeti Noun, Advertising
hak iktisabı
bir hakkın elde edilmesi
hakkın elde edilmesi
malvarlığının devri Noun, Competition Law
işletme hakkı devri Noun, Competition Law
vatandaşlığın kazanılması Noun, International Law
hisselerin iktisabı
iktisap değeri
satın alış tarihi satış tarihi
savunma yakalama radarı
savunma yakalama radarı
yabancıların mülk edinmeleri Noun, Law
(Br) işçinin kazanca iştirak sistemi
Eser Sağlama Kurulu Noun, Organizations