arrange

 1. Verb düzenlemek, düzeltmek, tanzim etmek, tertiplemek, sıraya koymak.
  to arrange books on the library shelves.

  to arrange a conference: bir konferans düzenlemek.
 2. Verb anlaşmaya varmak, anlaşarak halletmek.
  to arrange a divorce: boşanma hususunda anlaşmaya varmak.

  The two neighbors have now arranged their differences.
 3. Verb hazırlamak, hazırlık yapmak, plânlaştırmak.
  to arrange the details of a meeting: bir toplantının
  ayrıntılarını plânlaştırmak.
  to arrange a treaty: bir barış muahedesi hazırlamak.
  One cannot arrange for everything: İnsan her şeye karşı hazırlıklı olamaz.
 4. Verb, Music uyarlamak, düzenleme/aranjman yapmak.
 5. Verb hazırlanmak, tertibat almak.
  They arranged for a concert on Sunday.
 6. Verb yoluna koymak.
  to arrange one's affairs: işlerini yoluna koymak.
 7. Verb
  arrange for: tespit/tayin etmek, kararlaştırmak, anlaşmak.
  to arrange a time for something:
  bir iş için zaman kararlaştırmak.
  the meeting arranged for tomorrow: yarın yapılacak (yapılması kararlaştırılan) toplantı.
  arrange it among yourselves: Aranızda anlaşın.
 8. Verb sağlamak, temin etmek.
  to arrange for a loan: borç para sağlamak.
işlerini düzene sokmak Verb
işlerini düzenlemek Verb
eşyayı kendi düzenine göre sıralamak Verb
alacaklılarıyla anlaşmak Verb
bir buluşma yeri ayarlamak Verb
bir davayı mahkeme dışında halletmek Verb
bir dava konusunda mahkeme dışında anlaşmaya varmak Verb
seyahat ayarlamak Verb
toplantı düzenlemek Verb
bir prim üzerinde anlaşmak Verb
prim üzerinde anlaşmak Verb
anlaşma sağlamak Verb
uzlaşma sağlamak Verb
biriyle bir anlaşmaya varmak Verb
boy sırasına göre düzenlemek Verb
boy sırasına göre dizmek Verb
dostça anlaşmaya varmak Verb
sergi düzenlemek Verb
sergi düzenlemek Verb
sigorta yaptırmak Verb
bir görüşme ayarlamak Verb
malları grup bulara ayırmak Verb
malları gruplara ayırmak Verb
delil düzmek Verb
birinin aleyhine sahte delil düzmek Verb
bir yolculuk ayarlamak Verb
temdit ayarlamak Verb
görüşme ayarlamak Verb
cetvel halinde hazırlamak Verb
abc sırasına göre dizmek Verb
alfabetik ya sıra göre dizmek Verb
alfabe sırasına dizmek Verb
bölümlere ayırmak Verb
tarih sırasına göre dizmek Verb
tarih sıra sına göre dizmek Verb
sınıflara ayırmak Verb
tasnif etmek Verb
gruplara ayırmak Verb
değer sırasına göre dizmek Verb
değer sıra sına göre dizmek Verb
değer sırasına göre ayarlamak Verb
değere göre dizmek Verb
raflara istif etmek Verb
mahkeme dışında uzlaşmak Verb
program düzenlemek Verb
bir program düzenlemek Verb
birşeyi gruplara ayırmak Verb
birşeyi gruplara bölmek Verb
birşeyi gruplar halinde düzenlemek Verb
birşeyi ikişerli gruplara ayırmak Verb
birşeyi çiftler halinde düzenlemek Verb
birşeyi çiftlere ayırmak Verb
birinin aleyhinde sahte delil düzmek Verb
gelecek toplantı için zaman ve yer tespit etmek Verb
gelecek toplantının yerini ve zamanını tespit etmek Verb
birşeyi yapmayı planlamak Verb
birşeyi yapmayı organize etmek Verb
birşeyi yapmayı ayarlamak Verb
birşeyi yapmayı kararlaştırmak Verb
biriyle randevulaşmak Verb
biriyle randevu ayarlamak Verb
bir günlük izin almaya çalışmak Verb
iki gün izin ayarlamak Verb
birlikleri mevzilendirmek Verb
alacaklılarla anlaşmak Verb
sistemli bir şekilde düzenlemek Verb