act of

terk fiili
yürürlükten kaldırma yasası
değerini koruyarak ana babadan kalan malların idaresi
idari tasarruf
idari muamele
muhafazası
saldırı fiili
saldırı fiili
temlik muamelesi
yetkili fiil
iflas talebi
bir kimsenin onu müflislikle suçlamaya götüren veya mahkemece müflis ilan edilmesine yol açan herhangi bir fiili Noun
iflas iddiası
iyi niyetli davranmak Verb
iştira
yüce yüreklilik
âlicenaplık
icrai fiil
(US) federal kanun
federal kanun
lanetleme
şeytanlık
tasarruf fiili
ifa fiili
devlet adına cebri icra kabiliyetini haiz formülü kapsayan hukuki işler
icra fiili
(a) bir kimsenin iman gücünü gösteren eylem (büyük bir şahsî fedakârlık gibi). (b) iman kuvveti, bir
kimseyi ilâhî gerçeğe ulaştıran lûtfu ilâhî.
finansman kanunu
şiddet hareketi
vakıfname
mücbir sebep, doğal âfet.
hükümet tasarrufu Noun, Law
genel af.
genel af, suç bağışlama.
as an act of grace: bir lûtuf olarak.
düşmanlık Noun
kendilerini cezaya çarptıracak kanuna aykırı harekette bulunanları Noun
yaptıkları fiillerin akibetinden koruyacak kanun
(bankacılık) iflas kanunu
iflas (bankacılıkta) kanun
muamelelerin durması
sözleşme veya vasiyetname gibi hukuki fiil
teşri fiili
yürütme muamelesi
uyruk değiştirme fiili
ihmali davranış Noun, Law
şiddet hareketi
(Br) kanun
meclis kararı
parlemento kararı
bir partinin irade beyanı
protesto
mücbir sebep
daha önce esas muamelede tespit edilen eski bir hakkın tekrar alınması
doğrulayıcı hareket
doğrulayıcı muamele
sabotaj fiili
suikast
satış fiili
hakimiyet muamelesi
hükümet tasarrufu
yabancıya zarar veren dava konusu olmayan fiil
hükümet emri ya da onayı ile işlenmiş
terörist eylemi
çoğunluk kararı
devir fiili
şiddet fiili
cebri muamele
şiddet eylemi Noun
ânî saldırış/tecavüz: bir milletin başkasına birdenbire savaş açması.
birini geçmek Verb
kanun marifetiyle
hileli iflas fiilinde bulunmak Verb
görgü kurallarına uymayacak biçimde hareket etmek Verb
(adalet mensupları) görevleri kötüye kullanmak Verb
yapılan girişimlerin raporunu hazırlamak Verb
… furyasına katılmak Verb
(Br) özel bir şirket için çıkarılan kanun
hikâyeleme
toplumun ahlak duygusuna karşı gelmek Verb
renk vermemek Verb
birinin tahrikiyle hareket etmek Verb
birinin yerine ve hesabına hareket etme
bir hakkı çiğnemek Verb
emirlere karşı gelmek Verb
kanuna meydan okuyacak şekilde davranmak Verb
yetkisi dışına çıkmak Verb
haklarına tecavüz etmek Verb
kesin verilen emirlere aykırı hareket etmek Verb
işinin normal gidişi gereği davranmak Verb
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Verb
mevkiinin verdiği yetkiyle hareket etmek Verb
mevkinin verdiği yetkiyle hareket etmek Verb
kendi koşulları ile borç vermeye hazır olmak Verb
firma adına hareket etmek Verb
aklına estiğini yapmak Verb
üçüncü bir şahsın fiili veya kusuru
görevini suiistimal etmek Verb, Law
görevini kötüye kullanmak Verb, Law
yetkisi içinde hareket etmek Verb
Deniz Taşımacılığı Kanunu Noun, Law
kanunun öngördüğü hükümleri yerine getirmek Verb, Law
bir hareketin kanuna aykırılığı
bir kanunun hükümlerine uymak Verb
(US) reşit olmama itirazı
kumar defisi
Suç Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı Yasası Proper Name, Law
kanun hükümleri Noun
(Br) zamanaşımı hakkındaki kanun hükümleri Noun
bir mirasçının vasiyeti tenfiz memurluğundan vazgeçmek Verb
terörle mücadele yasası
bir kanunun adı
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
zor altında hareket etmek ; icbar vasıtası ; manevi zorlama ; fiziki zorlama ; birini zor altına sokmak
; birinin huzurunda sıkılmak ; çekingenlikle k
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi