terk fiili
yürürlükten kaldırma yasası
değerini koruyarak ana babadan kalan malların idaresi
idari tasarruf
idari muamele
muhafazası
saldırı fiili
saldırı fiili
temlik muamelesi
yetkili fiil
iflas talebi
bir kimsenin onu müflislikle suçlamaya götüren veya mahkemece müflis ilan edilmesine yol açan herhangi bir fiili İsim
iflas iddiası
iyi niyetli davranmak Fiil
iştira
yüce yüreklilik
âlicenaplık
icrai fiil
(US) federal kanun
federal kanun
lanetleme
şeytanlık
tasarruf fiili
ifa fiili
devlet adına cebri icra kabiliyetini haiz formülü kapsayan hukuki işler
icra fiili
(a) bir kimsenin iman gücünü gösteren eylem (büyük bir şahsî fedakârlık gibi). (b) iman kuvveti, bir
kimseyi ilâhî gerçeğe ulaştıran lûtfu ilâhî.
finansman kanunu
şiddet hareketi
vakıfname
mücbir sebep, doğal âfet.
hükümet tasarrufu İsim, Hukuk
genel af.
genel af, suç bağışlama.
as an act of grace: bir lûtuf olarak.
düşmanlık İsim
kendilerini cezaya çarptıracak kanuna aykırı harekette bulunanları İsim
yaptıkları fiillerin akibetinden koruyacak kanun
(bankacılık) iflas kanunu
iflas (bankacılıkta) kanun
muamelelerin durması
sözleşme veya vasiyetname gibi hukuki fiil
teşri fiili
yürütme muamelesi
uyruk değiştirme fiili
ihmali davranış İsim, Hukuk
şiddet hareketi
(Br) kanun
meclis kararı
parlemento kararı
bir partinin irade beyanı
protesto
mücbir sebep
daha önce esas muamelede tespit edilen eski bir hakkın tekrar alınması
doğrulayıcı hareket
doğrulayıcı muamele
sabotaj fiili
suikast
satış fiili
hakimiyet muamelesi
hükümet tasarrufu
yabancıya zarar veren dava konusu olmayan fiil
hükümet emri ya da onayı ile işlenmiş
terörist eylemi
çoğunluk kararı
devir fiili
şiddet fiili
cebri muamele
şiddet eylemi İsim
ânî saldırış/tecavüz: bir milletin başkasına birdenbire savaş açması.
birini geçmek Fiil
kanun marifetiyle
hileli iflas fiilinde bulunmak Fiil
görgü kurallarına uymayacak biçimde hareket etmek Fiil
(adalet mensupları) görevleri kötüye kullanmak Fiil
yapılan girişimlerin raporunu hazırlamak Fiil
… furyasına katılmak Fiil
(Br) özel bir şirket için çıkarılan kanun
hikâyeleme
toplumun ahlak duygusuna karşı gelmek Fiil
renk vermemek Fiil
birinin tahrikiyle hareket etmek Fiil
birinin yerine ve hesabına hareket etme
bir hakkı çiğnemek Fiil
emirlere karşı gelmek Fiil
kanuna meydan okuyacak şekilde davranmak Fiil
yetkisi dışına çıkmak Fiil
haklarına tecavüz etmek Fiil
kesin verilen emirlere aykırı hareket etmek Fiil
işinin normal gidişi gereği davranmak Fiil
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Fiil
mevkiinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
mevkinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
kendi koşulları ile borç vermeye hazır olmak Fiil
firma adına hareket etmek Fiil
aklına estiğini yapmak Fiil
üçüncü bir şahsın fiili veya kusuru
görevini suiistimal etmek Fiil, Hukuk
görevini kötüye kullanmak Fiil, Hukuk
yetkisi içinde hareket etmek Fiil
Deniz Taşımacılığı Kanunu İsim, Hukuk
kanunun öngördüğü hükümleri yerine getirmek Fiil, Hukuk
bir hareketin kanuna aykırılığı
bir kanunun hükümlerine uymak Fiil
(US) reşit olmama itirazı
kumar defisi
Suç Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı Yasası Özel Isim, Hukuk
kanun hükümleri İsim
(Br) zamanaşımı hakkındaki kanun hükümleri İsim
bir mirasçının vasiyeti tenfiz memurluğundan vazgeçmek Fiil
terörle mücadele yasası
bir kanunun adı
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
zor altında hareket etmek ; icbar vasıtası ; manevi zorlama ; fiziki zorlama ; birini zor altına sokmak
; birinin huzurunda sıkılmak ; çekingenlikle k
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi