agreement

 1. Noun, Law anlaşma
 2. Noun mutabakat
 3. Noun, Religion-Faith icma
 4. Noun uyuşma, anlaşma, aynı fikirde olma, mutabakat, muvafakat.
  An agreement has been concluded between
  two parties: Taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı.
  to be in agreement with someone: birisi ile aynı fikirde olmak.
  private agreement: özel anlaşma.
  as per agreement: anlaşma gereğince.
  by mutual agreement: karşılıklı anlaşma ile.
  to bring about an agreement: uzlaştırmak.
 5. Noun fikir/oy birliği, ittifak, karar.
  agreement among the members: üyeler arasında oy birliği.
  to
  come to an agreement: bir karara varmak.
  to reach an agreement: uzlaşmak, anlaşmak, oy birliğine varmak.
  to be in agreement with … : … ile aynı fikirde olmak, mutabık olmak.
 6. Noun antlaşma, ahit, mukavele.
  to abide by the agreement: ahde vefa göstermek, anlaşmaya riayet etmek.

  enter into an agreement with someone: birisiyle antlaşmaya/mukaveleye girişmek.
 7. Noun, Grammar uyum, mutabakat.
 8. Noun sözleşme, bağıt, itilâfname, kontrat.
  collective agreement: toplu sözleşme.
  gentlemen's agreement:
  efendi sözü: milletlerarası yazılmamış antlaşma.
sözünde durmak Verb
yetki sözleşmesi Noun, Contract Law
ihtiyatla bir anlaşmaya doğru gitmek Verb
yetki şartı Noun, Contract Law
yetki şartı Noun, Contract Law
idari anlaşma
acentelik sözleşmesi
birleşme anlaşması
sulhen anlaşma
ömür boyu irat akdi
çıraklık sözleşmesi
birden fazla şehirde işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen toplu sözleşme
bölge toplu sözleşmesi
silah anlaşması
montaj anlaşması
temlik sözleşmesi
birleşme birleşim sözleşmesi
avarya anlaşması
takas anlaşması
takas anlaşması
ihale sözleşmesi
ikili anlaşma
resmi sigorta poliçesinin tanzimine kadar geçerli olmak üzere sigorta sözleşmesine ait muhtıra
hepsini kapsamasa da
sahte sözleşme
sendika üye aidatı sözleşmesi
(sigortacılıkta) hasar tasfiye anlaşması
kliring anlaşması
borçları tasfiye anlaşması
iki taraflı tediye anlaşması
iki ya da daha çok sayıda milletler arasında borçların nasıl tasfiye edileceği hakkında ve mahsup işlemlerinin
nasıl yer alacağına dair anlaşma
biri veya her ikisi birden ödemeler bilançosu güçlükleriyle karşı karşıya bulunan iki ülke arasında ikili ticaret anlaşması
tali sözleşme
toplu sözleşme
danışıklı dönüşüklü anlaşma
ticari anlaşma
normal talepten fazla üretimi yapılan malların bölüştürülmesi ve değiştirilmesi
mal anlaşması
ihtiyat stoklar meydana getirmek ve piyasaları geliştirmek için yapılan anlaşma
(uluslararası) tazminat anlaşması
aciz halinde bulunan bir borçlu ile bütün alacaklıları arasında
uzlaşma anlaşması
şartlı akit
inşaat sanayii (pazarlık) ücret sözleşmesi
istişare anlaşması
(ikraz sözleşmesiyle her bankaya başvuruşta senet imzalanmasını gerektirmeyen , komisyoncunun banka ile
yaptığı anlaşma ; bu durumda komisyoncu sözleş
(US) aynı güvencelerle birlikte sözleşmenin değişmeden devam etmesi
sözleşmeli anlaşma
konvertibilite anlaşması
ortak üretim sözleşmesi
kredi anlaşması
lisans mübadelesi anlaşması
kültür anlaşması
döviz sözleşmesi
vedia akdi
teminat belgesi
dükruvar senedi
dağıtıcılık sözleşmesi
ailenin kendi iç işlerinde yaptığı anlaşma
ekonomi sözleşmesi
iş sözleşmesi
belli bir olayın yer alması ya da bir şartın yerine getirilmesine kadar muhafaza edilmek ve olayın yer
alması ya da şartın yerine getirilmesi üzerine
vesika veya senet
tekelcilik sözleşmesi
derhal ifası gereken taraflara muaccel borç yükleyen akit
gelecekte yürürlüğe girecek sözleşmeye ilişkin anlaşma
ihracat anlaşması
fabrika sözleşmesi
finans anlaşması
balıkçılık anlaşması
zor altında imzalanan sözleşme
çerçeve anlaşması
garanti anlaşması
taksitle satış sözleşmesi
lojman sözleşmesi
zımni akit
mutabık
ahenkli
tek tarafın imzaladığı sözleşme
sanayi de çalışanların imzaladıkları ücret sözleşmesi
sanayide çalışanların imzaladıkları ücret sözleşmesi
Birleşmiş Milletler'in alt teşkilatları arasında akdedilmiş yönetim sözleşmesi
milletlerarası antlaşma
uluslararası anlaşma
müşterek sözleşme
müşterek anlaşma
araç sigortasında
her şirketin kendi müşterisinin aracında meydana gelen hasarı hiç bir sorumluluk tartışmasına girmeden
ödeyeceği konusunda bir grup sigortacı arasında
kira kontratı Noun, Law
kira mukavelesi
liberalleşme anlaşması
lisans sözleşmesi
lisans anlaşması
lisans anlaşması Information Technology
lisans anlaşması
borç anlaşması
karz sözleşmesi
ana sözleşme
üretim anlaşması
üyelik sözleşmesi
birleşme birleşim anlaşması
anlaşma örneği
tekel anlaşması
(Br) tekel anlaşması
ipotek anlaşması
ikiden fazla taraf arasında yapılan anlaşma
karşılıklı anlaşma
donanma anlaşması
gemi seyrüseferi anlaşması
gizlilik sözleşmesi Noun, Law
kâr amacı gütmeyen anlaşma
noter tasdikli anlaşma
noter tasdikli anlaşma
bağlayıcı anlaşma
simsarlık firmasının bir müşterisinin doldurduğu form olup müşterinin finansal durumunu içerir ve opsiyon
ticaretinin kurallarına uyacağını belirler
ilk sözleşme
çerçeve anlaşması
şifahi akit
kâra katılma sözleşmesi
ortaklık sözleşmesi
örnek anlaşma
(Br) planlama anlaşması
tali anlaşma
önsözleşme
fiyat tespit anlaşması
usul üzerinde anlaşma
proje anlaşması
yayım anlaşması
satın alma sözleşmesi
dörtlü anlaşma
kota anlaşması
tarife anlaşması
satın alıcı gerekli olan ödemeleri yapmadığında satıcının malları geri almasına imkân veren anlaşma
rücu anlaşması
geri ödeme anlaşması
reasürans anlaşması
tamirat sözleşmesi
kendi memleketine geri gönderme anlaşması
yeniden satın alma anlaşması
geri satın alma sözleşmesi
ikinci elden satış sözleşmesi
satış sözleşmesi Noun, Commerce
mühürlü anlaşma
(politika) güvenlik anlaşması
ayrı sözleşme
özel anlaşma
servis anlaşması
hizmet sözleşmesi Noun, Contract Law
hizmet sözleşmesi Noun, Contract Law
tazminat sözleşmesi
hesap ödeme anlaşması
işletme ücret tarifesi anlaşması
resmi sözleşme
taahhüt
özel anlaşma
stand by anlaşması
şirket tarafından şimdilik başka bir teklifin dikkate alınmayacağı konusunda yapılan anlaşma
çalışmalarıyla ilgili gizli bilgiler karşılığında bir şirketin başka bir şirketi ele geçirmeyeceği ya
da hisselerini satın almayacağı konusunda anlaşm
devlet sözleşmesi
zirve anlaşması
ek anlaşma (bir anlaşmaya ek maddeler getiren anlaşma
ek sözleşme
mal tedariki anlaşması
mehil sözleşmesi
zımni sözleşme
gümrük anlaşması
gümrük tarifesi anlaşması
kira anlaşması
kira sözleşmesi Noun, Law
kira kontratı Noun, Law
basamak anlaşması
devir sözleşmesi
transfer anlaşması
vadeli sözleşme
seyahat anlaşması
üç taraflı anlaşma
sendika sözleşmesi
bir tarafın
bazı şartlar altında
öbür tarafça satın alınmasını isteyebileceği ve böylelikle aralarındaki anlaşmayı sona erdiren
sözlü anlaşma
sözlü anlaşma
oy kullanma sözleşmesi
emtianın sadece denizaşırı gemilerde yüklü iken sigortacılar tarafından harp rizikolarına karşı temin edilmesi
geçerli anlaşma
iki memleket arasında geçici gümrük ve ticaret anlaşması
yazılı sözleşme
yazılı anlaşma
yazılı mutabakat
yazılı akit
sözleşme süresi Noun, Law