amount

 1. toplam, tutar, meblağ, yekûn.
  The amount of 9 and 14 is 23: 9 ile 14'ün toplamı 23 tür.
  The
  amount of the day's sale: Günlük satış toplamı.
 2. baliğ: sermaye ile faizin toplamı.
 3. miktar, ölçü.
  He met a great amount of resistance: Büyük ölçüde mukavemetle karşılaştı.
 4. etki, anlam, değer, sonuç.
  The amount of the testimony is this: Tanıklığın etkisi/anlamı/sonucu
  şudur.
  the amount of evidences against him: aleyhindeki delillerin anlamı/değeri.
 5. (toplamı) ulaşmak/varmak/tutmak, baliğ olmak.
  The repair bill amounts $300: Tamir masrafı $300 tutuyor.
 6. (değer, miktar, anlam ve etki bakımından) erişmek, ulaşmak, varmak.
  With his intelligence, he should
  amount to something when he grows up: Bu zekâ ile büyüyünce iyi bir mertebeye ulaşacaktır.
  It is stated differently, but amounts to the same thing: Başka şekilde ifade edilmişse de aynı anlama gelir/varır.
kullandırım tutarı Noun, Banking
kredi kullandırım tutarı Noun, Banking
zamanının aşırı bir kısmını okumaya ayırmak Verb
kredi kullandırım tutarı Noun, Banking
kullandırım tutarı Noun, Banking
birikmiş meblağ
kasa mevcudu
efektif
yardım tutarı Noun
yaklaşık miktar
disponibl
nakit likit
avarya miktarı
bakiye tutarı
esas meblağ
bloke meblağ
senet tutarı
sayısı düzensiz rakam olan hisse senedi paketi
sermaye yekûnu
(US) asgari yük vagonu dolusu
defter değeri Noun, Accounting
hesaba geçirilebilecek tutar
net meblağ
safi miktar
telâfi edici tutar
bileşik tutar
bileşik faizde baliğ
büyük meblağ
yüksek meblağ
konversiyon (değiştirme) meblağı
hesap tutarını düzeltmek Verb
bir hesap tutarını düzeltmek Verb
düzeltici tutar
(US) gecikmiş vergi
bir meblağı yatırmak Verb
amortismana tabi meblağ
amortisman tutarı
belirlenebilir meblağ
dolar meblağı
iki misli
meblağın tümü
tahmini değer
tahmini meblağ
takdir edilen meblağ
tam meblağ
aşan meblağ
meblağ fazlalığı
meblağ fazlalığı
meblağı yüksek
muafiyete tabi meblağ
gelir vergisindeki muafiyet payı
bir senedin üzerinde yazılı meblağ
toplam tutar
maktu tutar Noun
döviz tutarı
cüzi kısım
bütünüyle
götürü
toptan fiyat
bütün meblağ
brüt tutar
yarı tutar
en yüksek meblağ
belirtilen meblağ
fatura bedeli
fatura tutarı Noun, Commerce
fatura lanmış miktar
faturalanmış miktar
(US) münazaa konusu olan meblağ
büyük miktarda
bir açığı kapatmak Verb
azami miktar
asgari tutar
asgari meblağ
asgari miktar
eksik meblağ
(AT) ortak tarım politikası çerçevesi içinde uygulanan ve tarım kesimini desteklemeyi öngören tarım kesimi
üzerindeki vergi ve sübvansiyon
net meblağ
net tutar
safi miktar Noun
itibarî değer
ödenmemiş borç
vadesi geçmiş meblağ
kısmi meblağ
tam meblağ
ana para
ana sermaye
resülmal
esas meblağ
kâr meblağı
oran üzerinden bildirilen fiyat
bir işe vb ayırmak Verb
gerçek meblağ
bir meblağı geri almak Verb
havale edilen meblağ
hatırı sayılır miktar
sovtaj tutarı Noun, Insurance
kenara biraz para koymak Verb
eksik meblağ
önemli meblağ
tutam
belirli meblağ
taahhüt edilen meblağ
önemli miktar
artan miktar
vergi tutarı
vergi miktarı
vergiden muaf meblağ
sembolik meblağ
umumi yekûn
toplam meblağ
yekûn
iki taraf arasında belirlenmiş fonların transferi
henüz yatırılmamış meblağlar
sigortaca kapsam dışı bırakılan miktar
sigorta kapsamı dışı bırakılan miktar
birinin başına düşen meblağ
ödenmemiş meblağ
avans miktarı
ihtilaflı konusu münazaalı meblağ
sermaye olarak vazolunan meblağ
geçen hesap döneminden nakledilen yekûn
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ Noun, Accounting
nakli yekûn
(sigorta şirketince) sigorta altına alınan meblağ
ödenmesi gereken tutar
borçlu olunan meblağ
vadesi gelmiş tutar
...'e ödenmesi gereken miktar Noun
vadesi geldiğinde ödenecek meblağ
garanti edilen meblağ
dava konusu meblağ Noun, Law
rakamla ifade dilen meblağ
meblağın yazı ile belirtilmesi
bir borcun ödenmesi için dava açılan meblağ
sigorta meblağı
söz konusu edilen bedel
söz konusu edilen meblağ
tazminat tutarı
ödünç meblağ
exchange kambiyo senedi tutarı
sermaye miktarı
nakit para rezervi
amortisman miktarı
el altındaki para miktarı
gider tutarı
currency döviz miktarı
döviz miktarı
navlun tutarı
karşılanan sigorta meblağı
faiz tutarı
patent tutarı
bakım tutarı
ihbar tazminatı Noun, Human Resources
üretim miktarı
itfa meblağı
kefalet miktarı
sermaye hissesi
borç tutarı
borçlu olunan meblağ
karşılık
taahhüt edilen sermaye
ödenen temettü
tutar
tutarında olmak Verb
etmek Verb
erişmek Verb
'ye baliğ olur
bulmak Verb
eder
denk olmak Verb
aynı kapıya çıkmak Verb
aynı olmak Verb
miktarına ulaşmak Verb
denk gelmek Verb
etmek Verb
aynı kapıya çıkmak Verb
tenzil edilen meblağ
talep edilen para miktarı
bir bankadan müşteri adına gönderilip hesabına alacak kaydedilen miktarı belirten yazılı bildiri
pek önemli olmamak Verb
pek değerli olmamak Verb
normal iş hacmi
'a kadar